Tlačiť Späť

Domov

Inštitút zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky (IZP) je bývalým analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR. IZP sa v roku 2020 rozdelilo na Inštitút Zdravotných Analýz (IZA) a Sekciu Reformnej Agendy (SRA). Agenda nákupov zdravotníckej techniky, liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu ďalej prešla z IZA 1.9.2021 pod sekciu verejného obstarávania (SVO), konkrétne odbor špecifikácií a cenových máp. Nasledujúce informácie po IZP tu ostanú z archivačných dôvodov, avšak MZSR nezodpovedá za ich aktuálnosť.
Naším poslaním je pracovať na kvalitnejšom a efektívnejšom zdravotníctve. Centralizujeme a spracovávame rôzne údaje z oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sa týkajú najmä oblastí:

  • výdavkov v zdravotníctve

  • distribúcie úhrad zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť

  • nákupov zdravotníckej techniky, liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu

Naše výstupy slúžia ako podklady pre rozhodovanie odborných útvarov Ministerstva zdravotníctva, prípadne aj Ministerstva financií. Ak vás zaujala naša práca, naše výstupy pravidelne zverejňujeme na našom facebooku a takisto by sme vám radi dali do pozornosti aj náš blog.

Naše projekty

Stratifikácia siete nemocníc

V roku 2018 predstavilo Ministerstvo zdravotníctva koncepciu stratifikácie nemocníc. Jej cieľom je do roku 2030 skvalitniť ústavnú starostlivosť. V našej štúdií sme zistili, že jednotlivé nemocnice sa výrazne líšia v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo sa týka miery úmrtnosti, reoperovanosti a rehospitalizovanosti pacientov. Zistili sme, že kvalita výkonov zdravotnej starostlivosti rastie s ich počtom v rámci zariadenia. Nemocnice preto po novom dostanú povolenie poskytovať určitú špecializáciu iba ak dosiahnu predpísaný minimálny počet výkonov.Popri kvalite plánuje MZ zefektívniť celú nemocničnú sieť bez negatívneho dopadu na dostupnosť pre pacientov v regiónoch. Ak máte chuť, môžete si prečítať celú našu analýzu.

Revízia výdavkov v zdravotníctve

V súlade s opatreniami a cieľmi, ktoré sú definované v záverečnej správe revízie výdavkov v zdravotníctve sa aktívne podieľame na tvorbe databázy zdravotníckej techniky zakúpenej a priebežne zakupovanej nemocnicami. Porovnávaním cien a vydávaním stanovísk napomáhame k racionalizácií týchto nákupov nielen z finančnej stránky, ale aj opodstatnenej potreby. Ak vás zaujíma, ako prebieha benchmarking a koľko sa už podarilo ušetriť, prečítajte si článok z lekárskych novín ktorý nájdete na tomto odkaze. Záverečnú správu revízie výdavkov v zdravotníctve nájdete tu.

Environmentálne analýzy

Téma vzťahu medzi životným prostredím a zdravím obyvateľov je podľa nás podstatná a mala by sa jej prikladať väčšia vážnosť. Zdravotné problémy, ktoré súvisia práve so životným prostredím sú spojene s približne každým šiestym úmrtím na Slovensku. Vypracovali sme viacero analýz, v ktorých sa pozeráme na to, aký má vplyv prostredie, v ktorom žijeme na viaceré infekčné, srdcové a pľúcne ochorenia, dokonca aj na rakovinu. Naše environmentálne analýzy nájdete na tomto odkaze.

Prerozdeľovací mechanzimus

Prerozdeľovací mechanizmus je dôležitou súčasťou nášho systému zdravotného poistenia. Vďaka nemu majú poisťovne dostatok prostriedkov na preplácanie zdravotnej starostlivosti aj pri nákladnejších poistencoch. Ako prerozdeľovací mechanizmus funguje a akými krokmi sa ho snažíme zlepšiť vysvetľujeme v našej analýze, ktorú nájdete na tomto odkaze.

Integrovaný regionálny operačný program

Slovensko čerpá prostriedky z európskych štrukturálnych fondov určených na zvýšenie kvality a zlepšenie infraštruktúry akútnych nemocníc. Tieto budú využité na vytvorenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktoré budú rozmiestnené tak, aby boli blízko k ľuďom a zároveň poskytovali komplexnejšia služby v porovnaní so všeobecnými lekármi. V spolupráci s VÚC sme zadefinovali optimálne rozloženie CIZS v súlade s programom IROP. Použitú metodiku a výsledné mapy nájdete na tomto odkaze.

Health Systems in Transition - Slovakia

Táto publikácia v angličtine je rešerš každej oblasti v zdravotníctve, tieto publikácie vychádzajú v každej krajine EÚ. Síce pomerne nedávno vydaná, dáta a informácie sú zväčša ku koncu roka 2015, čiže neobsahuje reformné zámery z posledných rokov. Ide však o najrozsiahlejšiu review nášho systému a ak sa chcete rýchlo zorientovať v našom zdravotníctve, určite vám odporúčame si ju prečítať. Celá knižka je zverejnená na tomto linku.

Výstavba a rekonštrukcia nemocníc

Podieľali sme sa na vypracovaní finančných východísk a návrhu funkčného modelu prevádzky novej UNB, takisto sme pripravili analytické podklady výhodnosti rozličných alternatív kapitálovej obnovy Fakultnej nemocnice FDR v Banskej Bystrici.

Ostatné komentáre a analýzy

Prechovávame otvorený prístup k informáciám, preto sme sa viacero našich analýz rozhodli publikovať pre verejnosť. Veríme, že zmeny by sa nemali diať len od stola, ale verejnosť by mal byť informovaná o zmenách a zapájaná do verejného diania. Budeme radi, ak si prečítate niektorú z našich analýz a prípadne nám poskytnete aj spätnú väzbu. Celý zoznam našich výstupov nájdete tu .