Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Informácia o projekte Bridges for Birth (B4B)

logo-eu-interreg.jpg 

logo-mzsr.pnglogo-mpsr.png 

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie pozitívne ovplyvnil rôzne oblasti nášho hospodárskeho a spoločenského života. Zintenzívnila sa spolupráca aj medzi regiónmi. Najbližším susedom Bratislavského kraja sú spolkové krajiny Dolné Rakúsko a Burgenland. Do Rakúska chodíme nielen nakupovať, viacerí Slováci tam pracujú, študujú, niektorí tam našli nové bydlisko.

Európska únia podporuje vzájomné zbližovanie prihraničných regiónov v programe Interreg. Poskytovateľom spolufinancovania prostriedkov na realizáciu projektov v programe Interreg je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je v súčasnom období zameraný na oblasť inovácií, prírodného a kultúrneho dedičstva, ekologických riešení v doprave a inštitucionálnej spolupráce. Do poslednej uvedenej oblasti je zaradený projekt Bridges for Birth, ktorý realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR so Zdravotným a sociálnym fondom Dolného Rakúska. Strategickým partnerom projektu je Národný ústav detských chorôb v Bratislave (NÚDCH).

Ministerstvo zdravotníctva urobilo významný krok v cezhraničnej starostlivosti o pacientov tým, že pozitívne reagovalo na požiadavku rakúskej strany na vybudovanie stabilnej a trvalo udržateľnej inštitucionálnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou. Potreba vzájomnej spolupráce a poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vyplýva z nárastu počtu obyvateľstva v prihraničnom regióne.

Nemocnica v Hainburgu nemá vlastné neonatologické oddelenie, urgentné prípady sú prevážané do najbližšej nemocnice v Mistelbachu 74 km napriek tomu, že NÚDCH je vzdialený iba 16 km. V priebehu realizácie projektu bola nadviazaná spolupráca medzi nemocnicou Hainburg a NÚDCH ako i medzi záchrannými službami oboch krajín. V priebehu 29 mesiacov trvania projektu (jún 2018 – október 2020) je plánovaný pilotný projekt prevozu piatich neonatologických pacientov z nemocnice Hainburg do NÚDCH.

V priebehu realizácie projektu Bridges for Birth budú vyriešené výjazdy slovenskej záchrannej služby do Rakúska, pretože v súčasnosti nie je zabezpečená prednostná jazda pri prevoze pacientov. Právne a colno-právne otázky spracuje interná skupina expertov, ktorá zostaví aj návrhy pre potrebné zmeny v legislatíve. Okrem toho sa vypracujú možnosti dlhodobého a stabilného financovania. Bude vypracovaný aj návrh budúcej zmluvy o záchrannej službe pre prevoz neontologických pacientov.

Potenciály budúcej cezhraničnej starostlivosti o pacientov budú definované v strategickom pláne „Agenda spolupráce 2020“ , ktorý vytvorí rámcové podmienky pre dlhodobú spoluprácu v zdravotníctve medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom.

Pomocou nášho projektu bude položený základný kameň dlhodobej cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotníctva v slovensko-rakúskom prihraničnom regióne. Na základe vzniknutého partnerstva medzi nemocnicou Hainburg a NÚDCH budú v rámci pilotného projektu vytvorené rámcové podmienky pre cezhraničnú starostlivosť. Vďaka spolupráci záchranných služieb budú objasnené právne, technické a finančné otázky, ktoré sú potrebné pre cezhraničný prevoz pacientov.

Projekt Bridges for Birth predstavuje prakticky prvý dôležitý krok smerom k cezhraničnej starostlivosti o pacientov, ktorým sa podarí odbúrať resp. prekonať ešte existujúce administratívne a právne prekážky a tým zosúladiť výkony systémov zdravotníctva s potrebami miestneho obyvateľstva. V dôsledku týchto pozitívnych zmien bude zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti v prihraničnom regióne, čo prispeje k zlepšeniu životných podmienok a kvality života obyvateľov.

Projekt sa realizuje v gescii odboru národných a medzinárodných projektov Ministerstva zdravotníctva SR.

Kontakt:

Ing. Zuzana Matloňová, PhD.
Tel.: 00421 918 576 623
E-mail: zuzana.matlonova@health.gov.sk

Mgr. Barbora Vallová
Tel: 00421 2 59 373 148
E-mail: barbora.vallova@health.gov.sk