Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Informácia o projekte Bridges for Birth (B4B)

logo-eu-interreg.jpg 

logo-mzsr.pnglogo-mpsr.png 

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie pozitívne ovplyvnil rôzne oblasti nášho hospodárskeho a spoločenského života. Zintenzívnila sa spolupráca aj medzi regiónmi. Najbližším susedom Bratislavského kraja sú spolkové krajiny Dolné Rakúsko a Burgenland. Do Rakúska chodíme nielen nakupovať, viacerí Slováci tam pracujú, študujú, niektorí tam našli nové bydlisko.

Európska únia podporuje vzájomné zbližovanie prihraničných regiónov v programe Interreg. Poskytovateľom spolufinancovania prostriedkov na realizáciu projektov v programe Interreg je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko je v súčasnom období zameraný na oblasť inovácií, prírodného a kultúrneho dedičstva, ekologických riešení v doprave a inštitucionálnej spolupráce. Do poslednej uvedenej oblasti je zaradený projekt Bridges for Birth, ktorý realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR so Zdravotným a sociálnym fondom Dolného Rakúska. Strategickým partnerom projektu je Národný ústav detských chorôb v Bratislave (NÚDCH).

Ministerstvo zdravotníctva urobilo významný krok v cezhraničnej starostlivosti o pacientov tým, že pozitívne reagovalo na požiadavku rakúskej strany na vybudovanie stabilnej a trvalo udržateľnej inštitucionálnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou. Potreba vzájomnej spolupráce a poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vyplýva z nárastu počtu obyvateľstva v prihraničnom regióne.

Nemocnica v Hainburgu nemá vlastné neonatologické oddelenie, urgentné prípady sú prevážané do najbližšej nemocnice v Mistelbachu 74 km napriek tomu, že NÚDCH je vzdialený iba 16 km. V priebehu realizácie projektu bola nadviazaná spolupráca medzi nemocnicou Hainburg a NÚDCH ako i medzi záchrannými službami oboch krajín. V priebehu 29 mesiacov trvania projektu (jún 2018 – október 2020) je plánovaný pilotný projekt prevozu piatich neonatologických pacientov z nemocnice Hainburg do NÚDCH.

V priebehu realizácie projektu Bridges for Birth budú vyriešené výjazdy slovenskej záchrannej služby do Rakúska, pretože v súčasnosti nie je zabezpečená prednostná jazda pri prevoze pacientov. Právne a colno-právne otázky spracuje interná skupina expertov, ktorá zostaví aj návrhy pre potrebné zmeny v legislatíve. Okrem toho sa vypracujú možnosti dlhodobého a stabilného financovania. Bude vypracovaný aj návrh budúcej zmluvy o záchrannej službe pre prevoz neontologických pacientov.

Potenciály budúcej cezhraničnej starostlivosti o pacientov budú definované v strategickom pláne „Agenda spolupráce 2020“ , ktorý vytvorí rámcové podmienky pre dlhodobú spoluprácu v zdravotníctve medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom.

Pomocou nášho projektu bude položený základný kameň dlhodobej cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotníctva v slovensko-rakúskom prihraničnom regióne. Na základe vzniknutého partnerstva medzi nemocnicou Hainburg a NÚDCH budú v rámci pilotného projektu vytvorené rámcové podmienky pre cezhraničnú starostlivosť. Vďaka spolupráci záchranných služieb budú objasnené právne, technické a finančné otázky, ktoré sú potrebné pre cezhraničný prevoz pacientov.

Projekt Bridges for Birth predstavuje prakticky prvý dôležitý krok smerom k cezhraničnej starostlivosti o pacientov, ktorým sa podarí odbúrať resp. prekonať ešte existujúce administratívne a právne prekážky a tým zosúladiť výkony systémov zdravotníctva s potrebami miestneho obyvateľstva. V dôsledku týchto pozitívnych zmien bude zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti v prihraničnom regióne, čo prispeje k zlepšeniu životných podmienok a kvality života obyvateľov.

Kontakt:

Ing. Zuzana Matloňová, PhD.
Tel.: 00421 918 576 623
E-mail: zuzana.matlonova@health.gov.sk

Julia Winkler, MA
Tel: +43 676 858 70 32026
E-mail: julia.winkler@healthacross.at

 

Die Grenzregion Österreich-Slowakei wächst immer stärker zusammen, auch im Gesundheitswesen. Im Rahmen des INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 Projekts „Bridges for Birth“ haben sich das Gesundheitsministerium der Slowakischen Republik und die NÖ Landesgesundheitsagentur zusammengeschlossen, um eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Grenzregion bereitzustellen. Im Pilotprojekt wird eine Partnerschaft zwischen dem Landesklinikum Hainburg und dem Nationalen Institut für Kinderkrankheiten Bratislava aufgebaut, um im Bedarfsfall neonatologische Notfälle aus dem LK Hainburg ins nahegelegene Klinikum in Bratislava transferieren zu können. Anhand des neonatologischen Transfers wird auch die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsdiensten weiter vertieft. Neben Patienteninformationen werden zudem zukünftige Kooperationspotentiale erarbeitet, um eine langfristige grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zwischen Niederösterreich und der Slowakei zu etablieren. Das mit EU-Mitteln ko-finanzierte Projekt läuft von Juni 2018 bis April 2022.

Slovensko-rakúsky prihraničný región sa stáva čoraz prepojenejším a to aj v zdravotníctve. V rámci projektu „Bridges for Birth“ INTERREG V-A SK-AT 2014-2020, sa Ministerstvo zdravotníctva SR a Dolnorakúska štátna zdravotná agentúra (NÖ Landesgesundheitsagentur) spojili, aby zabezpečili vysoko kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov pohraničného regiónu. V rámci pilotného projektu sa vytvára partnerstvo medzi regionálnou nemocnicou v Hainburgu a Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, aby bolo možné v prípade potreby preniesť neonatologické prípady z regionálnej nemocnice v Hainburgu na neďalekú bratislavskú kliniku. Prostredníctvom neonatologického prenosu sa spolupráca medzi pohotovostnými službami ešte prehĺbi. Okrem informácií o pacientoch sa rozvíja aj potenciál budúcej spolupráce s cieľom zaviesť dlhodobú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom. Projekt, ktorý je spolufinancovaný z fondov EÚ, trvá od júna 2018 do apríla 2022.