Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Zákony

Zákony

Všetky nižšie uvedené zákony sú zverejnené na na právnom a informačnom portáli (Slov-Lex) v gescii ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti „eZbierka“. Odkaz na Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

 

1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva (Zmena: 419/1991 Zb., 363/2011 Z. z.)​​

2. Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (Zmena: 214/2009 Z. z., 547/2010 Z. z., 313/2011 Z. z., 88/2013 Z. z.)​

3. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (Zmena: 260/1999 Z. z., 13/2004 Z. z., 633/2004 Z. z., 330/2007 Z. z., 455/2007 Z. z., 393/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 77/2009 Z. z., 468/2009 Z. z., 43/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 40/2013 Z. z.

4. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 465/2005 Z. z., 378/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 87/2009 Z. z., 547/2010 Z. z., 142/2013 Z. z.​)​

5. Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (Zmena: 461/2008 Z. z.)

6. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 82/2005 Z. z., 350/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 518/2007 Z. z., 662/2007 Z. z., 489/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 345/2009 Z. z., 133/2010 Z. z., 132/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 172/2011 Z. z., 313/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 122/2013 Z. z. (nepriama novela), 153/2013 Z. z., 160/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 365/2013 Z. z.)

7. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ( Zmena: 720/2004 Z. z., 347/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 342/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 661/2007 Z. z., 81/2009 Z. z., 402/2009 Z. z., 34/2011 Z. z., 363/2011 Z. z., 41/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 365/2013 Z. z.)

8. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 720/2004 Z. z., 351/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 527/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 18/2007 Z. z., 272/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 464/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 206/2008 Z. z., 284/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 560/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 8/2010 Z. z., 133/2010 Z. z., 34/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 390/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 512/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 313/2012 Z. z., 324/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 204/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 365/2013 Z. z., 153/2013 Z. z.)

9. Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 351/2005 Z. z., 284/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 8/2009 Z. z.​ (nepriama novela), 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z.)

10. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) (Zmena: 718/2004 Z. z.​, 305/2005 Z. z., 352/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 358/2007 Z. z., 518/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 533/2009 Z. z., 121/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 499/2010 Z. z., 133/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 463/2013 Z. z.,)

11. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 719/2004 Z. z., 353/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 25/2006 Z. z., 282/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 12/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 232/2008 Z. z., 297/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 533/2009 Z. z., 121/2010 Z. z., 79/2011 Z. z., 34/2011 Z. z., 97/2011 Z. z., 133/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 362/2011​ Z. z., 547/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 313/2012 Z. z., 421/2012 Z. z., 41/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 547/2011 Z. z., 41/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.)

12. Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (Zmena: 461/2008 Z. z., 170/2009 Z. z.)

13. Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 538/2005 Z. z., 276/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 461/2008 Z. z., 362/2011 Z. z., 459/2012 Z. z., 153/2013 Z. z.)

14. Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 644/2007 Z. z., 461/2008 Z. z., 39/2011 Z. z.)(nepriama novela)

15. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 355/2007 Z. z., 140/2008 Z. z., 540/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 170/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 131/2010 Z. z. (nepriama novela), 172/2011 Z. z., 470/2011 Z. z., 306/2012 Z. z., 74/2013 Z. z., 153/2013 Z. z.)

16. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ​

17. Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (Zmena: 547/2011 Z. z., 352/2013 Z. z.)

18. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 244/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z.​)

19. Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 460/2012 Z. z.)

20. Zákon č. 153/2013 Z. z.​ o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov