Tlačiť Späť

Domov

Časté otázky k výzve: Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov


Logá NextGenerationEU, Ministerstvo zdravotníctva SR a Plán obnovy 1. Kto je oprávneným žiadateľom pre výzvu „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ 12R03-21-V14?
  Oprávnený žiadateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súlade so znením zákona č. 576/2004 Z. z. . o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prostriedky mechanizmu sa poskytnú existujúcim ústavným zdravotným zariadeniam, poskytujúcim ústavnú psychiatrickú zdravotnú starostlivosť.

 2. Čo všetko je povinnou súčasťou Žiadosti o PPM?
  Žiadateľ v rámci Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len Žiadosť o PPM) musí priložiť aj ďalšie prílohy - overenú fotokópiu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s
  • doklady preukazujúce právnu formu - originál alebo fotokópia dokladu
  • scan povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s :
   - § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.. v znení neskorších predpisov, kde povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vydáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy samosprávny kraj,
   - § 11 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde povolenie vydáva MZ SR ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj
  • ďalšie povinné prílohy uvedené vo výzve
 1. Čo v prípade, ak mi chýba príloha, ktorá má byť predložená spolu so Žiadosťou o PPM?
  Vykonávateľ v súlade s § 16 ods. 3 zákona o mechanizme, ak Žiadosť o PPM nie je úplná, môže žiadať vo výzve/výzvach na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení a doplnení podkladov a dokumentov týkajúcich sa Žiadosti o PPM.

 2. Ako je potrebné predkladať originál výpisu z registra trestov?
  Žiadateľ predkladá originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace zaslaný v listinnej podobe v zalepenej obálke alebo elektronicky ako dokument so zaručenou konverziou podľa osobitného predpisu.

 3. Kedy je DPH neoprávnený výdavok?
  DPH je neoprávneným výdavkom (z Príručky pre žiadateľa 7.b,) ak, žiadateľ je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 4. Čo sa považuje za oprávnený výdavok?
  Oprávnený výdavok sú investície do materiálno-technického vybavenia, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti. Cieľom je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
  Účelom použitia prostriedkov mechanizmu je, aby služby starostlivosti o duševné zdravie boli kvalitnejšie a dostupnejšie. Tento účel by mal byť naplnený zvýšením počtu kvalitnejšieho materiálno-technického vybavenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  Oprávnené aktivity projektu je nákup materiálno-technického vybavenia zdravotníckym zariadením.
  Bližší popis oprávnenosti výdavkov vzťahujúcich sa k oprávneným aktivitám je uvedený v základnej metodike materiálno-technického vybavenia, ktorá sa nachádza v prílohe č. 7 tejto výzvy

 5. V návrhu Žiadosti o PPM žiadateľ uvádza požadovanú výšku prostriedkov mechanizmu s DPH?
  Nie, požadovaná výška prostriedkov mechanizmu sa v Žiadosti o PPM uvádza bez DPH

 6. Môže žiadateľ predložiť a iné prílohy, ktoré nie sú uvedené vo výzve?
  Áno, žiadateľ môže k Žiadosti o PPM predložiť aj iné prílohy, ktoré spolu súvisia.