Tlačiť Späť

Domov

Brigádnická činnosť študentov v mobilných odberových miestach

Podmienky výkonu brigádnickej činnosti študentov v mobilných odberových miestach počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie

Podľa zákona č. 243/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
brigádnickú činnosť v mobilných odberových miestach môže vykonávať študent: 

  • doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov,
  • študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre.

ŠTUDENT môže
v mobilných odberových miestach poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného vírusového ochorenia pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka (lekár, zdravotnícky záchranár, sestra, praktická sestra)určeného poskytovateľom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa.

ŠTUDENT preukáže zdravotníckeho  zariadeniu          

  1. zdravotnú spôsobilosť  -  lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, 
  2. bezúhonnosť  -  výpisom z registra trestov,
  3. absolvovanie požadovanej časti štúdia.

Počet voľných miest bude aktualizovaný podľa požiadaviek poskytovateľov.

Zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest a aj kontakty sú dostupné tu.


Články