Tlačiť Späť

Domov

Brigádnická činnosť študentov v mobilných odberových miestach

Podmienky výkonu brigádnickej činnosti študentov v mobilných odberových miestach počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


brigádnickú činnosť v mobilných odberových miestach môže vykonávať: 

  • študent doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
  • študent študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • študent študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • študent študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • študent študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • študent doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
  • žiak druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

 

ŠTUDENT môže
môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného ochorenia a v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19; pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka (lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra) určeného poskytovateľom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa.


ŠTUDENT preukáže zdravotníckeho  zariadeniu          

  1. zdravotnú spôsobilosť - lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, 
  2. bezúhonnosť  -  výpisom z registra trestov,
  3. absolvovanie požadovanej časti štúdia.


Články