Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Zdravotné poistenie

Usmernenie k uplatňovaniu minimálneho preddavku

Podľa schválenej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2022 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa s účinnosťou od 1. januára 2023 začne pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňovať inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca

Princíp spočíva v tom, že poistné a preddavok na poistné musia byť najmenej vo výške poistného a preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca, ktorý  má príjem vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

Ak je skutočné poistné a preddavok na poistné zamestnanca a zamestnávateľa v súčte nižšie, zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do tejto sumy. O tento doplatok sa zvyšuje poistné a preddavok na poistné zamestnanca.

Na koho sa minimálne poistné nevzťahuje?
Minimálne poistné sa nevzťahuje na určené skupiny zamestnancov, konkrétne:

 • zamestnanci, ktoré sú zároveň aj poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.),
 • zamestnanci so zdravotným postihnutím, s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Títo zamestnanci naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.

Čo v prípade, ak má zamestnanec viacero pracovných pomerov, alebo ak je SZČO? A ako sa zamestnávateľ dozvie, že zamestnanec je poistencom štátu?
Ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku. Minimálne poistné sa u takéhoto zamestnanca vypočíta a zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného. O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, zverejneného na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR (https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/financovanie/vzor-min_preddavok.rtf). Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti.

Na zamestnanca, ktorý si uplatnil výnimku podľa vyššie uvedeného, sa nebude vzťahovať ustanovenie o minimálnom preddavku a preddavok na poistné za takéhoto zamestnanca bude určovaný rovnako ako doposiaľ.

Odkedy sa minimálny preddavok na poistné uplatňuje?
Minimálny preddavok na poistné sa uplatní na obdobia od 1. januára 2023. Teda na príjem za mesiac december 2022 (vyplatený v januári 2023) sa minimálny preddavok nevzťahuje. Na príjem za mesiac január 2023 (vyplatený vo februári 2023) sa minimálny preddavok vzťahuje.

Zvyšuje sa odvodové zaťaženie zamestnávateľa?
Nie, odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku na poistné a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec.

Ako zaokrúhľovať peňažné sumy pri výpočte minimálneho preddavku na poistné?
Zákon uvádza v § 16 ods. 1 - Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Toto ustanovenie sa týka preddavku všeobecne, teda sa týka aj minimálneho preddavku.

Zákon uvádza: Minimálny preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima,47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka určeného podľa § 16 ods. 2 písm. a) a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c).

Ak platí, že suma mesačného životného minima je 234,42 eur (stav k januáru 2023) potom pri stanovení minimálneho preddavku je nutné určiť, akú výšku by mal preddavok od (fiktívneho) zamestnanca s mzdou 234,42 eur (vrátane 10% odvodu zamestnávateľa).

Odvod zamestnanca predstavuje: 234,42 x 4% = 9,3768. Po zaokrúhlení v zmysle § 16 ods. 1 je to 9,37 eur.

Odvod zamestnávateľa predstavuje: 234,42 x 10% = 23,442. Po zaokrúhlení v zmysle § 16 ods. 1 je to 23,44  eur.

Minimálny preddavok na poistné je súčet týchto preddavkov, teda 9,37 + 23,44 = 32,81 eur.

Ak by bol skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca nižší ako 32,81 eur, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

Ako postupovať v prípadoch, kedy zamestnanecký vzťah netrvá celý mesiac?
Ak zamestnanecký vzťah netrvá celý mesiac, výška minimálneho preddavku sa alikvotne znižuje a teda minimálny preddavok predstavuje preddavok na poistné (fiktívneho) zamestnanca, ktorý by bol s príjmom vo výške životného minima zamestnaný u zamestnávateľa danú časť mesiaca.

Vzťahuje sa minimálny preddavok aj na dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti?
Ak tieto dohody predstavujú výkon zárobkovej činnosti a nie sú medzi výnimkami (ako napr. dohody, týkajúce sa dôchodcov), potom sa ustanovenia o minimálnom preddavku uplatňujú aj na tieto dohody. Samozrejme, stále platí pravidlo o alikvotnom znižovaní minimálneho preddavku, ak zamestnanie na základe dohody netrvá celý mesiac.

Ako skĺbiť existenciu minimálneho preddavku a odpočítateľnej položky?
Ak sa na preddavok na poistné zamestnanca vzťahuje uplatnenie odpočítateľnej položky, táto sa v procese výpočtu preddavku na poistné uplatní rovnako, ako sa uplatňuje doposiaľ.

Následne, ak sa na zamestnanca nevzťahujú výnimky z uplatnenia minimálneho preddavku a ak skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca je nižší ako minimálny preddavok, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

Ako má zamestnávateľ vyplniť vo výkaze preddavkov položku Neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné / NotAppliedMinimum v prípade, ak si zamestnanec neuplatňuje výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku za celé obdobie v mesiaci, v ktorom bol zamestnancom, ale iba za časť mesiaca (napr. ak sa zamestnanec stal v priebehu mesiaca zároveň poistencom štátu)? Uviesť hodnotu TRUE alebo FALSE?
Položka Neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné / NotAppliedMinimum bude mať hodnotu FALSE a v položke Preddavok zamestnanec – dopočet do sumy minimálneho preddavku / DepositOfEmployeeAdd potom môže byť uvedená nenulová hodnota. Hodnota TRUE sa v položke Neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné / NotAppliedMinimum uvádza, ak sa uplatnenie výnimky týka celého mesiaca (a teda v položke Preddavok zamestnanec – dopočet do sumy minimálneho preddavku / DepositOfEmployeeAdd je vždy uvedená nula), čo nie je tento prípad.


Príklady výpočtu preddavku na poistné s uplatneným minimálnym preddavkom na poistné:

Príklad (bez uplatnenia odpočítateľnej položky):

Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem ( za kalendárny mesiac): 20 eur

Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ= Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10% z 20 eur = 2 eur
 2. zamestnanec 4% z 20 eur = 0,80 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur

Príklad (s uplatnením odpočítateľnej položky):
Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 300 eur. Na mesačnej báze si uplatnil odpočítateľnú položku v sume 300 eur. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec uplatňuje odpočítateľnú položku

Príjem (za kalendárny mesiac): 300 eur

Odpočítateľná položka: 300 eur
Vymeriavací základ zamestnanca = Príjem – Odpočítateľná položka = 300 - 300 = 0 eur

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10% z 300 eur = 30 eur
 2. zamestnanec 4% z 0 eur = 0 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (30 eur + 0 eur) = 32,81 eur – 30 eur = 2,81 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 30 eur + 0 eur + 2,81 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 2,81 eur a zamestnávateľ v sume 30 eur