Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

PREDSEDA

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

PODPREDSEDA

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP
zdravotnícke povolanie lekár – chirurgické disciplíny

ČLENOVIA

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
zdravotnícke povolanie lekár – internistické disciplíny

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
zdravotnícke povolanie lekár – terapeuticko–diagnosticko-laboratórne disciplíny

prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
zdravotnícke povolanie zubný lekár

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
zdravotnícke povolania farmaceut, farmaceutický laborant, technik
pre zdravotnícke pomôcky

doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH
zdravotnícke povolanie sestra

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

PhDr. Barbora Koštialová
zdravotnícke povolania fyzioterapeut, masér, ortopedický technik

Mgr. Zdenka Konečná, PhD.
zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

doc. PaedDr. PhDr. Eliška Knošková, PhD.
zdravotnícke povolanie zubný technik

PhDr. Klára Gebeová, PhD.
zdravotnícke povolanie rádiologický technik

PhDr. Katarína Jandová, PhD.
zdravotnícke povolania psychológ, logopéd, liečebný pedagóg

Ing. Beáta Hvozdovičová
zdravotnícke povolania laboratórny diagnostik, fyzik

RNDr. Mária Mancalová, MPH
zdravotnícke povolanie verejný zdravotník

PhDr. Regina Sládečková, PhD.
zdravotnícke povolania praktická sestra, očný optik, nutričný terapeut

Mgr. Stanislav Turis
zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

TAJOMNÍČKY

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.
Mgr. Monika Hozlárová