Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

​​​

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K REZIDENTSKÉMU ŠTÚDIU

 

Rezidentské štúdium reaguje na nedostatok všeobecných lekárov a ďalších lekárov špecialistov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii, v špecializovanej ambulancii a v ústavnom zdravotníckom zariadení v špecializačných odboroch určených Ministerstvom zdravotníctva SR.

Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Miesta sú vhodné pre absolventov medicíny – lekárov.


Zamestnávateľom rezidenta môže byť poskytovateľ:

 • všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo
 • špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo
 • ústavnej zdravotnej starostlivosti.


MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané štyrmi univerzitami:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
 • Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.


Cieľom štúdia je:

 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a zníženie vekového priemeru v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých samosprávnych krajoch,
 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár.


Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

Podmienky zaradenia do štúdia
Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník:

 • získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
 • splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami a súčinnosť pri ďalšom odbornom uplatnení rezidenta po úspešnom ukončení rezidentského štúdia.


Šesť krokov rezidentského štúdia

§ 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

1. krok

 • Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni.
 • Zdravotnícky pracovník k žiadosti priloží prílohy:
  • kópiu diplomu,
  • čestné vyhlásenie, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
  • kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností, ak takú získal,
  • kópiu dokladu o pracovnom pomere uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia,
  • názov špecializačného odboru,
  • označenie samosprávneho kraja, v ktorom má zdravotnícky pracovník zámer poskytovať zdravotnú starostlivosť:
    • - vo všeobecnej ambulancii pre dospelých alebo
    • - vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast alebo
    • - v špecializovanej ambulancii alebo
    • - v ústavnom zdravotníckom zariadení.

2. krok
Postup uzatvárania zmlúv medzi:

 1. MZ SR a vzdelávacou ustanovizňou,
 2. vzdelávacou ustanovizňou a zamestnávateľom – poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) („Dohoda o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia“),
 3. zamestnávateľom – poskytovateľom a zamestnancom – rezidentom („Dohoda o zvýšení kvalifikácie zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia podľa § 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších prepisov“), ktorej vzor je uverejnený na webovom sídle MZ SR – https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzory-zmluv.

 


3. krok
Po uzatvorení pracovného pomeru so zdravotníckym pracovníkom na dobu trvania rezidentského štúdia umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke minimálneho štandardu pre zvolený špecializačný odbor. (Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov).


4. krok
Zákonná povinnosť rezidenta po splnení podmienok určených v akreditovanom študijnom programe:

 • prihlásiť sa do 14 dní na záverečnú špecializačnú skúšku,
 • úspešne ukončiť rezidentské štúdium v normálnom termíne alebo v opravnom termíne v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.5. krok
Zákonná povinnosť rezidenta po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky:

 • do 12. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) (vlastná ambulantná prax) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia; informácie o postupe pri zriaďovaní ambulancií a možnosti získania finančného príspevku na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch sú uvedené na webovej stránke www.novaambulancia.sk
  alebo
 • do 3. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ako zamestnanec) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia.


6. krok
Zákonná povinnosť rezidenta poskytovať zdravotnú starostlivosť úhrnne:

 • najmenej 5 rokov počas 7 rokov / 1,0 úväzok,
 • najmenej 5 rokov počas 10 rokov / 0,5 úväzok.Povinnosti rezidenta okrem iných
bezodkladne oznámiť MZ SR do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov, adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia a bezodkladne každú zmenu údajov počas celej doby poskytovania zdravotnej starostlivosti.


Povinnosť pre vzdelávacie ustanovizne podľa § 39b ods. 26 zákona o poskytovateľoch
zaslať do desiatich dní od vykonania špecializačnej skúšky rezidentom samosprávnemu kraju označenému v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia zoznam absolventov rezidentského štúdia.


➤ Zamestnávateľ rezidenta nemôže rezidenta zaväzovať, aby po ukončení rezidentského štúdia zotrval u neho v pracovnom pomere alebo požadovať úhradu nákladov vynaložených na jeho vzdelávanie, ak uňho rezident nezotrvá v pracovnom pomere.


➤ V prípade otázok súvisiacich s rezidentským štúdiom kontaktujte Ministerstvo zdravotníctva SR na adrese: rezidenti@health.gov.sk

 

 ​​​