Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

Leták - Lekár

Leták - Sestra

 

 Ministerstvo zdravotníctva SR vytvára 250 nových rezidentských miest. Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť do konca septembra prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Miesta sú vhodné pre absolventov medicíny, lekárov a sestry.

Rezidentské štúdium pôvodne reagovalo na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Lekár sa však v súčasnosti môže zaradiť už aj do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Od októbra sa rezidentské štúdium rozširuje o ďalšie špecializácie: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR, otorinolaryngológia a klinická biochémia. Od roku 2018 sa rezidentské štúdium rozšírilo aj o špecializačné odbory určené pre sestry: anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané štyrmi univerzitami:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava,

 • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice,

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom štúdia je:

 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

 • zníženie vekového priemeru lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

Podmienky zaradenia do štúdia:

Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník:

a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
b) splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch.

Benefity pre absolventov rezidentského štúdia:

 • rozšírenie kompetencií pre všeobecných lekárov aj iných špecialistov:

  • predpoklad zaujímavej práce,

  • predpoklad primeraného finančného ohodnotenia,

 • istota zamestnania na celom území Slovenska,

 • samostatná ambulantná prax a nezávislosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia ako aj rozširovanie o ďalšie špecializácie. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe. Zo štátneho rozpočtu pre rok 2020 je na Rezidentské štúdium vyčlenených 5 mil. eur.

Šesť krokov rezidentského štúdia

1. krok
Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni.
Zdravotnícky pracovník k žiadosti priloží prílohy:

 - úradne osvedčená kópia diplomu,
 - doklad o pracovnom pomere,
 - názov špecializačného odboru + označenie samosprávneho kraja + zámer poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo vo všeobecnej resp. špecializovanej ambulancii.

2. krok
Uzavretie zmluvy medzi:

 - MZ SR a vzdelávacou ustanovizňou,
 - vzdelávacou ustanovizňou a zamestnávateľom,
 - vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom (dohoda o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia),
 - zamestnávateľom a zamestnancom – rezidentom (dohoda o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia (program MZ SR), financovaného zo štátneho rozpočtu podľa § 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorené podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorej vzor je uverejnený aj na web stránke MZ SR – link https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzory-zmluv.

3. krok
Po uzatvorení pracovného pomeru so zdravotníckym pracovníkom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke minimálneho štandardu pre zvolený špecializačný odbor.
(Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL,
ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy
pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného
vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov)

4. krok
Po splnení podmienok určených v akreditovanom študijnom programe zákonná povinnosť rezidenta prihlásiť sa do 14 dní na záverečnú špecializačnú skúšku.
Úspešne ukončiť rezidentské štúdium v normálnom termíne alebo v opravnom termíne v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.

5. krok
Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky:
 - do 6. mesiacov požiadať o vydanie povolenia a do 12. mesiacov začať vykonávať
špecializované pracovné činnosti (
vlastná ambulantná prax) v samosprávnom kraji
označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia,
ALEBO
 - do 3. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti (ako zamestnanec) v
samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia.

6. krok
Poskytovať zdravotnú starostlivosť úhrnne:
 - najmenej 5 rokov počas 7 rokov / 1,0 úväzok,
 - najmenej 5 rokov počas 10 rokov /0,5 úväzok.
Oznámiť MZ SR do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov, adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia a bezodkladne každú zmenu údajov.