Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

Leták - Lekár

Leták - Sestra

 

 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K REZIDENTSKÉMU ŠTÚDIU


Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť do konca septembra 2021 prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Miesta sú vhodné pre absolventov medicíny – lekárov.
Rezidentské štúdium reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov.
MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané štyrmi univerzitami:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava,
 • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,
 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice,
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom štúdia je:

 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria,
 • zníženie vekového priemeru lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria,
 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

Podmienky zaradenia do štúdia:
Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník:

 • a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
 • b) splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch.


Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe.

 

Šesť krokov rezidentského štúdia

 • 1. krok

Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni.

Zdravotnícky pracovník
 k žiadosti priloží prílohy:
 - úradne osvedčená kópia diplomu,
 - doklad o pracovnom pomere,
 - názov špecializačného odboru + označenie samosprávneho kraja + zámer poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo vo všeobecnej resp. špecializovanej ambulancii.

 • 2. krok

Uzavretie zmluvy medzi:
 - MZ SR a vzdelávacou ustanovizňou,
 - vzdelávacou ustanovizňou a zamestnávateľom,
 - vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom (dohoda o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia),
 - zamestnávateľom a zamestnancom – rezidentom (dohoda o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia (program MZ SR), financovaného zo štátneho rozpočtu podľa § 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorené podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorej vzor je uverejnený aj na web stránke MZ SR – link https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzory-zmluv.

 • 3. krok

Po uzatvorení pracovného pomeru so zdravotníckym pracovníkom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke minimálneho štandardu pre zvolený špecializačný odbor.
(Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov)

 • 4. krok

Po splnení podmienok určených v akreditovanom študijnom programe zákonná povinnosť rezidenta prihlásiť sa do 14 dní na záverečnú špecializačnú skúšku.
Úspešne ukončiť rezidentské štúdium v normálnom termíne alebo v opravnom termíne v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.

 • 5. krok

Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky:
 - do 6. mesiacov požiadať o vydanie povolenia a do 12. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti (vlastná ambulantná prax) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia,

ALEBO

 - do 3. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti (ako zamestnanec) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia.

 • 6. krok

Poskytovať zdravotnú starostlivosť úhrnne:

 • - najmenej 5 rokov počas 7 rokov / 1,0 úväzok,
 • - najmenej 5 rokov počas 10 rokov /0,5 úväzok.


Oznámiť MZ SR do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov, adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia a bezodkladne každú zmenu údajov.