Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

 • pokračuje sa v roku 2019 s ďalšími špecializáciami pre lekárov a sestry, o ktoré bolo rezidentské štúdium rozšírené 1.10.2018

 • zo štátneho rozpočtu pre rok 2019 je vyčlenených 10 mil. Eur aj na špecializácie pre lekárov a sestry, o ktoré bolo rezidentské štúdium rozšírené 1.10.2018

 • zmluvy o vzájomnej spolupráci má MZ SR podpísané pre akreditované špecializačné študijné programy v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria s tromi lekárskymi fakultami:

  • Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava,

  • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

  • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.

CIEĽOM ŠTÚDIA JE:

 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných špecializačných študijných programoch v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore pediatria a v ďalších špecializačných odboroch pre lekárov a sestry, o ktoré bolo rezidentské štúdium rozšírené 1.10.2018

 • zabezpečenie dostatočného počtu všeobecných lekárov, pediatrov a iných špecialistov v regiónoch,

 • zníženie vekového priemeru všeobecných lekárov a iných špecialistov.

PODMIENKY ZARADENIA DO ŠTÚDIA:

Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť ak zdravotnícky pracovník

a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
b) splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch.

ZARAĎOVANIE DO REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

BENEFITY PRE ABSOLVENTOV REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA:

 • rozšírenie kompetencií pre všeobecných lekárov aj iných špecialistov:

  • predpoklad zaujímavej práce,

  • predpoklad primeraného finančného ohodnotenia,

 • istota zamestnania na celom území Slovenska,

 • samostatná ambulantná prax a nezávislosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia ako aj rozširovanie o ďalšie špecializácie. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe.