Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Európske smernice kladú dôraz na kontinuálny odborný rozvoj zdravotníckych pracovníkov, ktorým je zabezpečené obnovovanie vedomostí znalostí, zručností a schopností s cieľom zachovania bezpečného a účinného výkonu povolania a udržania kroku s vývojom. Ustanovujú povinnosť členským štátom zabezpečiť predmetné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ponechávajú na ich zodpovednosť, akým spôsobom túto povinnosť splnia.
Slovenská republika si tento záväzok plní prostredníctvom koncepčných a strategických materiálov a právnych predpisov rezortu zdravotníctva.

Zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je definované sústavné vzdelávanie ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný, samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi.

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie (výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia) z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.

Uznesením vlády  SR č. 446 z 13. septembra 2023 k návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky bol vládou SR schválený predmetný návrh a  15. septembra 2023 ku 06:00 hod. bola mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie Slovenskej republiky odvolaná.

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov majú byť realizované v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ktorá je dostupná https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/74/20190315