Tlačiť Späť

Domov

COVID-19: Žiadosť o výnimky

VÝNIMKY – INFORMÁCIA
Ministerstvo zdravotníctva SR administruje žiadosti o výnimku
z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Pre aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kliknite:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf

Výnimka podľa bodu č. 4 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorý znie:

Po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym.

(akútne a neodkladné zdravotné výkony)

Žiadosť o výnimky vyplniť na: https://cestujem.standardnepostupy.sk/

Informácie sa poskytujú výhradne na emailovej adrese: covid.cestovanie@health.gov.sk

Výnimka podľa bodu č. 6 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platí pre:

• osoby, ktoré zabezpečujú chod kritickej zdravotníckej infraštruktúry

Tieto osoby podávajú žiadosť o súhlas na emailovú adresu vynimky@health.gov.sk

Žiadosť musí obsahovať:

• Meno/Priezvisko
• Číslo cestovného dokladu
• Dátum vstupu na územie SR
• Opodstatnený dôvod pre udelenie výnimky
• Kontakt tel. / mobil
• Príloha /doklad, ktorý potvrdzuje danú situáciu, napríklad potvrdenie zdravotníckeho zariadenia

Žiadosť, ktorá bude doručená iným spôsobom/telefonická žiadosť, ktorá nebude spĺňať potrebné náležitosti, alebo nespadajú vecne pod agendu MZ SR nebudú spracované.

Výnimky sa neudeľujú obratom a telefonicky.

Situácie, ktoré vecne nespadajú pod rezort zdravotníctva a je potrebné o výnimku žiadať iný vecne príslušný rezort:

- idem sa starať o rodinného príslušníka;
- zlúčenie rodiny; svadba; pohreb;
- vraciam sa/nastupujem do práce v inom členskom štáte;
- idem si vybaviť osobné a cestovné doklady;
- chcem tranzitovať cez SR;
- sťahujem sa;
- som konateľ firmy a potrebujem vykonávať úkony s tým spojené;
- dodávam služby, servis a techniku do SR mimo zdravotnícku infraštruktúru;
- poskytujem tovary a služby v členských štátoch EÚ;
- priadne iné situácie, ktorých príklady sú uverejnené aj na stránkach iných vecne príslušných rezortov.

Viac informácií je dostupných na:

https://korona.gov.sk
www.uvzsr.sk
Informačná povinnosť (GDPR)
https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost

Žiadosti o výklad k opatreniam, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj špecifické otázky k opatreniam, prosím adresujte priamo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na koronapodnety@uvzsr.sk