Tlačiť Späť

Domov

COVID-19: Žiadosť o výnimku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlášky ÚVZ“) schváli žiadosť, na základe ktorej Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky udelí výnimku.
 
Výnimky sa vzťahujú výlučne na prekročenie štátnych hraníc. Výnimky v prípade iných životných udalostí (výnimky zo zákazu vychádzania, výnimky z vakcinácie, výnimky z návštevy blízkeho v zdravotníckom zariadení, žiadosti o termín testovania atď.) nebudú spracované. 

Aktuálne znenie vyhlášky nájdete vo Vestníku vlády SR  

So žiadosťou o výklad k vyhláškam a usmerneniam, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa obráťte na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom e-mailovej adresy koronapodnety@uvzsr.sk .

A)   Žiadosť o súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym

Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môžu prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky MZ SR:

https://cestujem.standardnepostupy.sk/

Na posúdenie Vašej žiadosti povereným lekárom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  je potrebné, aby ste spolu s vyplneným formulárom zaslali  aj doplňujúce informácie, napríklad lekársku správu alebo pozvánku na vyšetrenie k lekárovi (postačuje scan alebo foto dokumentu). Po posúdení Vašej žiadosti Vám zašleme stanovisko.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese covid.cestovanie@health.gov.sk

B)   Žiadosť o výnimku podľa § 7 vyhlášky ÚVZ SR, na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky posudzuje žiadosti o výnimky pre osoby, ktoré zabezpečujú chod kritickej infraštruktúry v oblasti zdravotníctva (napr. zdravotnícky pracovník pracujúci na území SR, servis zdravotníckej techniky, monitor klinických štúdií atď.)

Žiadosť o výnimku musí obsahovať:

• Meno/Priezvisko
• Číslo cestovného dokladu
• Dátum vstupu na územie Slovenskej republiky
• Opodstatnený dôvod pre udelenie výnimky
• Kontakt tel./mobil
• Príloha: doklad, ktorý potvrdzuje danú situáciu, napríklad potvrdenie zdravotníckeho zariadenia


Informácie na posúdenie žiadosti o výnimku zašlite na e-mailovú adresu: vynimky@health.gov.sk

Spracované budú len žiadosti:

  • doručené Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v písomnej forme (teda listom alebo e-mailom),
  • obsahujúce požadované informácie,
  • spadajúce z vecného hľadiska do kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR.
  • Výnimky nie sú udeľované obratom a telefonicky.

Situácie, ktoré nie sú v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a je potrebné o výnimku požiadať iný vecne príslušný rezort:

- idem sa starať o rodinného príslušníka (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);

- zlúčenie rodiny u cudzincov; svadba; pohreb; idem si vybaviť osobné a cestovné doklady (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky);

- vraciam sa/nastupujem do práce v inom členskom štáte (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);

- som konateľ firmy a potrebujem vykonávať úkony s tým spojené; dodávam služby, servis a techniku na územie Slovenskej republiky mimo oblasť zdravotníckej infraštruktúry (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)

- som študent; som profesionálny športovec (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

Ďalšie informácie sú uvedené na nasledujúcich webových sídlach:

www.korona.gov.sk

www.uvzsr.sk

Informačná povinnosť (GDPR)