Tlačiť Späť

Domov

VÝNIMKY ZO ŠTÁTNEJ KARANTÉNY – INFORMÁCIA

K Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/4311/2020, zo dňa 22.05.2020
Nadobudnutím účinnosti tohto Opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4203/2020 zo dňa 20.05.2020

Dostupné online:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05.pdf

Odôvodnenosť výnimky podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia posudzuje a Úradu verejného zdravotníctva SR na schválenie predkladá vecne príslušné ministerstvo na základe Vašej žiadosti.

Príklady situácií, ktoré vecne nespadajú pod rezort zdravotníctva. Je potrebné o výnimku žiadať iný vecne príslušný rezort:

- idem si vybaviť osobné a cestovné doklady; http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ako-poziadat-ministerstvo-vnutra-o-posudenie-vynimky-z-povinnej-karanteny

- vraciam sa z dovolenky; sťahujem sa;
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

- som konateľ firmy a potrebujem vykonávať úkony s tým spojené; dodávam služby, servis a techniku do SR; poskytujem služby v členských štátoch EÚ
https://www.mhsr.sk/koronavirus/ziadost-o-udelenie-vynimky-na-vstup-na-uzemie-sr

- vraciam sa, alebo nastupujem do práce v inom členskom štáte;
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/

INFORMÁCIE MZ SR K BODU 1

Ministerstvo zdravotníctva neudeľuje výnimky zo štátnej karantény ak ide o osoby uvedené v bode 1 predmetného opatrenia (tieto osoby majú výnimku po splnení nižšie uvedených podmienok):

- osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
- tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkouporuchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby (tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia - VZOR TLAČIVA UVEDENÝ NIŽŠIE)
- osoby nad 75 rokov, a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.
Pre tieto osoby platí povinnosť preukázať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín (výnimkou sú deti do 3 rokov).

Potvrdenie o zdravotnom stave / zdravotných obmedzeniach Certificate of Health status / health restrictions Certificate.pdf Certificate.rtf


Potvrdenie o zdravotnom stave / zdravotných obmedzeniach
Certificate of Health status / health restrictions

Identifikačné údaje pacienta:
Diagnóza podľa MKCH-10:
Patient identification data:  
Diagnose in ICD-10:


 

Týmto potvrdzujem, že zdravotný stav (meno a priezvisko pacienta) spadá do uvedených zdravotných obmedzení v Bode 1 Opatrenia1 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa na neho nevzťahuje. Nariaďujem izoláciu v domácom prostredí na dobu 14 dní a povinnosť bezodkladne telefonicky sa hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 

 

 

Meno a pečiatka lekára, dátum

I hereby confirm that the health status of (first name and surname of the patient) falls within the health restrictions stated in Point 1 of the “Measure1 of the Public Health Authority of the Slovak Republic in the event of a threat to public health” and the requirement of isolation in facilities designated by the state does not apply to them. I order isolation in the home environment for a period of 14 days and the obligation to report without delay by telephone to a locally competent Regional Public Health Authority.

 

 

 

Name of Medical Doctor and stamp, date

 

 


1) osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby (tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia), osoby nad 75 rokov

1) persons with reduced ability to orientation and movement, pregnant women, people with cancer, psychiatric disease, severe immune disorder, persons with particular nutritional needs, people with chronic respiratory, cardiac and vascular diseases, people with metabolic disorders, people with epilepsy, persons with mental impairment, people with severe conditions requiring continued injection at regular intervals, people with severe disabilities, people over 75 years of age


INFORMÁCIE MZ SR K BODU 4 a k bodu 6

Ministerstvo zdravotníctva bude udeľovať výnimky v odôvodnených prípadoch žiadostiam, ktoré vecne spadajú do pôsobnosti MZ SR v zmysle Zákona 575/ 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
§ 19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) zdravotnú starostlivosť,
b) ochranu zdravia,
c) verejné zdravotné poistenie,
d) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
e) prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,
f) cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,
g) kontrolu zákazu biologických zbraní.

BOD 4 – súhlas MZSR

Osoby, ktoré vstupujú alebo púšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym podľa bodu č.4 opatrenia http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf

žiadosť o súhlas podajte cez formulár dostupný na: https://www.standardnepostupy.sk/formulare-pre-neodkladne-vycestovanie-a-pre-navrat-domov/

Informácie sa podávajú na emailovej adrese : covid.cestovanie@health.gov.sk

Pripomíname, že žiadosti o výnimky, ako aj zisťovanie aktuálnej situácie na hraniciach je potrebné vykonať s dostatočným časovým predstihom, v opačnom prípade nie je zaručené vybavenie na Vami požadovaný čas.

BOD 6 – udelenie výnimky Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti – minister zdravotníctva žiada hlavného hygienika o udelenie výnimky

Na prijímanie žiadostí podľa bodu č.6 slúži zriadená emailová adresa vynimky@health.gov.sk
Možnosť požiadať o výnimku podľa bodu 6 sa netýka tých, na ktorých sa vzťahujú body 7, 8, 9, 10.
Občanom, žiadateľom o výnimky neposkytujeme informácie telefonicky, predmetné žiadosti vybavujeme len cez emailovú adresu: vynimky@health.gov.sk

Žiadosť zaslaná emailom musí obsahovať:

Meno/Priezvisko  
Číslo cestovného dokladu  
Dátum vstupu na územie SR  
Opodstatnený dôvod pre udelenie výnimky podľa bodu 6:  
Kontakt tel. / mobil  


+ dodať prílohy /doklady potvrdzujúce danú situáciu
Žiadosti, ktoré budú doručené iným spôsobom / telefonické žiadosti, ktoré nebudú spĺňať potrebné náležitosti, alebo nespadajú vecne pod agendu MZ SR nebudú spracované.
Informačná povinnosť (GDPR)
https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost