Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Dentálna hygienička

Dentálna hygienička Na výkon odborných pracovných činností v povolaní dentálna hygienička sa vyžaduje získanie

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore dentálna hygiena, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička