Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Financovanie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na stredných zdravotníckych školách je financované zo štátneho rozpočtu podľa nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Hlavným zdrojom financovania vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na vysokých školách sú podľa § 89 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Študenti verejných vysokých škôl, pripravujúci sa na zdravotnícke povolanie, platia školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole podľa § 92 a § 93 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť verejná vysoká škola využíva aj ďalšie zdroje a na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa podľa § 39a zákona č. 351/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže financovať z:

prostriedkov zamestnávateľov,
prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,
prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,
úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,
prostriedkov štátneho rozpočtu,
prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,
iných zdrojov. Financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu nie je nárokovateľné.

1) FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE

V súlade s Lisabonskou stratégiou by mala Slovenská republika podporovať vzdelávacie programy zamerané na zvyšovanie, prispôsobovanie a obnovu kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov podľa požiadaviek a pravidiel Európskej únie, s cieľom zabezpečiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb a konkurencieschopnosť slovenského zdravotníctva v európskom spoločenstve.

Na vládnej úrovni v máji 2006 bol realizovaný proces schvaľovania Národného strategického referenčného rámca 2007–2013, ktorý je rozpracovaním Lisabonskej stratégie z pohľadu finančnej podpory rozvoja Slovenska z európskych štrukturálnych a kohéznych fondov na uvedené roky. Zdravotníctvo sa v ňom snažilo získať vlastný operačný program, ktorý mal zahŕňať aj finančnú podporu systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa napokon bude podporovať z operačného programu Vzdelávanie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva SR. V tejto súvislosti by Ministerstvo zdravotníctva SR malo byť orgánom spolupracujúcim.

Dovtedy je možné predkladať projekty na čerpanie doterajších komunitárnych fondov na účely podpory vzdelávania, ktoré by mali, popri uvedených, pokračovať ďalej, ako je napríklad program Leonardo da Vinci, v rámci ktorého možno získať prostriedky na projekty zamerané na tvorbu a transfer inovácií a na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy, na využívanie informačných a komunikačných technológii v odbornej príprave, ďalej tiež na vytváranie nadnárodných sietí otvoreného a dištančného vzdelávania, prípadne na testovanie nových prístupov k odbornej príprave súvisiacimi s novými podmienkami v pracovnom procese. K dispozícii je nový program Erasmus Mundus, ktorý je orientovaný na podporu vysokoškolského vzdelávania.

Taktiež sú k dispozícii fondy, ktoré síce nie sú primárne určené na podporu vzdelávania, ale podpora vzdelávania tvorí ich integrálnu súčasť, akými sú napríklad projekt Matra, programy bilaterálnej spolupráce s Nórskom, Holandskom a podobne, ale aj program Public Health.

Informácie o možnostiach čerpania európskych fondov sú priebežne uverejňované na internetových stránkach príslušných inštitúcií, najmä na www.health.gov.sk, www.saaic.sk. Taktiež na stránke www.build.gov.sk, pretože Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bolo riadiacim orgánom pre Operačný program „základná infraštruktúra“ štrukturálnych fondov Európskej únie, ktoré boli k dispozícii v rokoch 2004-2006. Inštrukcie a príručky na podávanie projektov sa nachádzajú, napríklad, aj na internetovej stránke www.eeagrants.sk.

2) PRÍSPEVKY ŠTÁTU

Doposiaľ získavala prostriedky štátu na účel zabezpečenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov iba Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava. Po zavedení plurality do systému ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov by sa mali vypracovať transparentné podmienky, po splnení ktorých sa budú môcť o tieto prostriedky uchádzať aj iné vzdelávacie ustanovizne, ktoré získali akreditáciu od ministerstva zdravotníctva na realizáciu študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Na realizáciu uvedeného je vytvorený priestor vo výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07440/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa § 1 ods. 1 písm. b) citovaného výnosu vo Vestníku MZ SR, čiastka 17-23 z 1. apríla 2006 dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba aj na podporu aktivít v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Výnos bol v Zbierke zákonov registrovaný pod č. 164/2006 Z.z., čím sa stal všeobecne záväzným.

Predpokladá sa, že po získaní prostriedkov, budú ich môcť tieto vzdelávacie ustanovizne z kapitoly MZ SR čerpať a nakladať s nimi iba na základe presne definovaného kontraktu uzavretého medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a vzdelávacou ustanovizňou.

Pri rozdeľovaní prostriedkov budú iste dôležité deklarované priority rezortu stanovené príslušnými strategickými materiálmi, ku ktorým možno aktuálne zaradiť napríklad rozvoj záchranných zdravotných služieb, a tým aj podpora vzdelávania kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov pre záchranné zdravotné služby, rozpracovanie Národného plánu pre podporu duševného zdravia, a tým aj vzdelávanie odborníkov pre túto oblasť, Onkologický program, a tým aj vzdelávanie odborníkov zameraných na onkologické ochorenia, Kardiovaskulárny program, a tým aj vzdelávanie odborníkov na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení atď.

Vzhľadom na limitované zdroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v štátnom rozpočte, je potrebné sa viac orientovať na širšie možnosti ponúkané štrukturálnymi a inými fondmi Európskej únie (kapitola Fondy Európskej únie). Čerpanie prostriedkov z kapitoly MZ SR formou dotácie nie je nárokovateľné, žiadateľ musí splniť predpísané podmienky na udelenie dotácie.

3) VÝŠKA ÚHRADY ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

Výšku úhrady zdravotníckeho pracovníka upravuje platná legislatíva a v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov za ďalšie vzdelávanie je nasledovná:

Výška úhrady lekára, zubného lekára a farmaceuta za ďalšie vzdelávanie zabezpečené špecializačným štúdiom na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len „špecializačné štúdium“) je za celé štúdium 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 40 000 Sk.

Výška úhrady lekára, zubného lekára a farmaceuta za ďalšie vzdelávanie zabezpečené špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore, ktorý nadväzuje na dokončenie v niektorom zo špecializačných odborov, je za celé štúdium 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 30 000 Sk.

Výška úhrady lekára za ďalšie vzdelávanie zabezpečené certifikačnou prípravou na výkon certifikovaných pracovných činností za celú prípravu je 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 20 000 Sk.

Výška úhrady špecializačného štúdia sestry, pôrodnej asistentky, asistenta, laboranta, technika a iných zdravotníckych pracovníkov za celé štúdium je 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 7 000 Sk.

Výška úhrady certifikačnej prípravy na výkon certifikovaných pracovných činností sestry, pôrodnej asistentky, asistenta, laboranta, technika a iných zdravotníckych pracovníkov je za celú prípravu 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však

a) 7 000 Sk, ak zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
b) 4 000 Sk, ak zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie,
c) 2 000 Sk, ak zdravotnícky pracovník získal úplné stredné odborné vzdelanie,
d) 500 Sk, ak zdravotnícky pracovník získal stredné odborné vzdelanie.

Výška úhrady podľa písmen a)d) sa určí podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní.

Výška úhrady za účasť zdravotníckeho pracovníka na jednej vzdelávacej aktivite absolvovanej v rámci sústavného vzdelávania, okrem úhrady podľa odsekov v ľavom stĺpci, u zdravotníckych pracovníkov, ktorí

a) vykonávajú zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu, je 50% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 1 500 Sk,
b) nevykonávajú zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu, je 100% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu.

Výška úhrady za prípravu na výkon v zdravotníctve pre iných zdravotníckych pracovníkov za celú prípravu je 10% z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 3 000 Sk.

Za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú také náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, fakturáciou alebo daňovými dokladmi, ktorými sú najmä

a) náklady spojené s použitím hmotného a nehmotného majetku potrebného na realizáciu vzdelávacej aktivity,
b) odmeny, cestovné, ubytovacie a iné náklady spojené s činnosťou odborného garanta, prednášajúceho, školiteľa alebo člena lektorského zboru, prípadne supervízora na vzdelávacej aktivite,
c) poštovné, náklady na použitie telekomunikačných a elektronických prostriedkov na zabezpečenie vzdelávacej aktivity a
d) mzdové náklady a iné administratívne náklady spojené so vzdelávacou aktivitou, a to náklady spojené so zaradením zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, ukončením ďalšieho vzdelávania a vydaním diplomu o špecializácii, certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka zaradeného do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na jeho vlastné náklady sa určuje vo výške ceny špecializačného štúdia.

Zdroj: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v SR – brožúra MZ SR 2006
Akreditácia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - brožúra MZ SR 2006