Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Financovanie » Index rizika nákladov

Index rizika nákladov

Výnos zo 7. decembra 2005 č. 26836/2005 - SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006


Oznámenie

DOC

(DOC, 21 kB)
Index rizika nákladov

(DOC, 41,5 kB)

OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos zo 7. decembra 2005 č. 26836/2005 - SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006.

Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2006 na účely prerozdelenia poistného.

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. decembra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


V ý n o s

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26836/2005 - SL zo 7. decembra 2005, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

 Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2006 na účely prerozdelenia poistného sa určuje takto:

 

Vekové skupinyIndex – IRŽ(i)
ženy
Index – IRM(i)
muži
1. od 0 do 4 rokov vrátane1,972,27
2. od 5 do 9 rokov vrátane1,231,43
3. od 10 do 14 rokov vrátane1,361,37
4. od 15 do 19 rokov vrátane1,421,24
5. od 20 do 24 rokov vrátane1,471,00
6. od 25 do 29 rokov vrátane1,741,13
7. od 30 do 34 rokov vrátane1,741,24
8. od 35 do 39 rokov vrátane1,791,43
9. od 40 do 44 rokov vrátane2,111,69
10. od 45 do 49 rokov vrátane2,732,26
11. od 50 do 54 rokov vrátane3,513,16
12. od 55 do 59 rokov vrátane4,224,22
13. od 60 do 64 rokov vrátane5,005,05
14. od 65 do 69 rokov vrátane5,855,89
15. od 70 do 74 rokov vrátane6,296,77
16. od 75 do 79 rokov vrátane6,306,86
17. od 80 rokov vrátane5,345,67


 

§ 2

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

§ 3

Tento výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.


Rudolf Z a j a c, v.r. minister