Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Lekár

Na výkon odborných pracovných činností lekára sa vyžaduje získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach