Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Optometrista

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní optometrista sa vyžaduje získanie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný optometrista, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17