Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Potvrdzovanie rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach získaného na území Slovenskej republiky

​​​​​​​

vlajka EÚVšetci zdravotnícki pracovníci každej profesie z každého členského štátu podliehajú regulácií v oblasti získaného vzdelania, čo znamená, že ich vzdelanie musí spĺňať isté požiadavky, ktoré sú kladené na obsah a rozsah získaného vzdelania, odbornú prípravu, ale i vykonávanú odbornú prax. O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané na území jedného členského štátu sa považuje za rovnocenné vzdelaniu získanému na území iného členského štátu. 

Ak ste získali zdravotnícke vzdelanie na Slovensku, alebo v bývalom Československu a chceli by ste pracovať v zdravotníctve krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru1 alebo vo Švajčiarsku (ďalej len „členské štáty“) potrebujete od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doklad o rovnocennosti získaného vzdelania s požiadavkami uloženými právnymi predpismi EÚ.

POZOR!
Od 2. januára 2013
je vydávanie potvrdení o rovnocennosti vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach
a

vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár

spoplatnené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Správny poplatok je splatný pred podaním žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Postup pri úhrade správneho poplatku:
Ak sa zdržiavate v čase podania žiadosti na území Slovenskej republiky realizujete prosím úhradu jednou z nižšie uvedených možností:

a) zakúpením Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok) na pobočkách Slovenskej pošty

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) je potrebné zaslať spolu s vyplneným tlačivom žiadosť a ostatnými podkladmi podľa konkrétneho zdravotníckeho povolania poštou, na adresu uvedenú v pravom hornom rohu tlačiva žiadosť, alebo priniesť osobne do podateľne MZ SR.

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) si zakúpite na sumu 350€ alebo 360€. Suma 360€ zahŕňa vydanie dokladu spolu s apostillou.

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) zakúpené na pobočkách Slovenskej pošty má lehotu platnosti 2 roky.

b) prostredníctvom webovej aplikácie eKolok - Virtuálny kiosk

V prvom kroku je potrebná registrácia poplatníka do systému na stránke https://m.ekolky.gov.sk. Odporúčame Vám preštudovať si príručku pre webovú aplikáciu eKolok, ktorú nájdete na stránke www.posta.sk voľba Služby štátu Platobný systém eKolok, v spodnej časti, predmetná príručka je dokument v PDF formáte.
Po registrácii je možné zakúpiť eKolok vo voľbe „Úhrada poplatku online“ zadaním ID služby (zadávate štvorčíselný kód služby, viď uvedené nižšie)
ID kód služby zadávate podľa toho, o akú službu žiadate: (k jednej podanej žiadosti len jeden štvorčíselný kód ID služby)
2167 Vydanie potvrdenia o regulovaných zdravotníckych povolaniach, poplatok 350€
2056 Vydanie potvrdenia o regulovaných zdravotníckych povolaniach spolu s apostillou, poplatok 360€
2166 Vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár, poplatok 350€
2055 Vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár spolu s apostillou, poplatok 360€

Takto zakúpené potvrdenie prostredníctvom webovej aplikácie eKolok – Virtuálny kiosk je potrebné si vytlačiť a zaslať ho spolu s vyplneným tlačivom žiadosť a s ostatnými podkladmi, podľa konkrétneho povolania poštou, na adresu uvedenú v pravom hornom rohu tlačiva žiadosť, alebo priniesť osobne do podateľne MZ SR.

UPOZORNENIE: Potvrdenie zakúpené prostredníctvom webovej aplikácie má platnosť iba 30 dní, z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste úhradu realizovali až vtedy, ak budete mať skompletizované všetky potrebné podklady na písomné odoslanie Vašej žiadosti na adresu uvedenú v pravom hornom rohu tlačiva žiadosť. Nezabudnite prosím priložiť na záver vytlačený dokument o úhrade.

V prípade, ak v čase podania žiadosti žijete alebo sa dlhodobo zdržiavate v zahraničí a nemáte možnosť zakúpiť si Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na pobočkách Slovenskej pošty, a.s. a tým splniť podmienku úhrady správneho poplatku pred podaním žiadosti, máte k dispozícii jednu z nižšie uvedených možností:

a) úhrada poplatku na základe vystaveného Platobného predpisu MZ SR

Vyplňte tlačivo v počítači a nie rukou, nakoľko by údaje pre spracovateľa nemuseli byť čitateľné a nebolo by možné doručenie platobného predpisu spolu s inštrukciami.
Povinne je potrebné vyplniť kolónku E-mail, nakoľko vyplnené tlačivo žiadosti zasielate poštou na adresu MZ SR, spolu so všetkými potrebnými dokladmi, podľa príslušného povolania a MZ SR Vám na základe Vašej doručenej žiadosti, zašle na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli na str.1 v tlačive žiadosť, vygenerovaný platobný predpis.
Prosím uveďte do poznámky na str. 4 vetu – ŽIADAM O ZASLANIE PLATOBNÉHO PREDPISU.
30 dňová lehota na vystavenie dokladu začína plynúť, po Vašej úhrade platobného predpisu, ktorý od nás obdržíte e-mailom a za predpokladu, že Vami doručené doklady sú kompletné na účely spracovania žiadosti.

UPOZORNENIE!!!: Pri bezhotovostnej platbe zo zahraničia je nutné uvádzať E2E referenciu v identickom tvare (počet znakov, lomítka, napríklad „ /VS0123456789/SS0000000000/KS0999 „ ) tak, ako je zobrazená na Vašom predpise. Je to dôležité z dôvodu, aby mohla byť Vaša platba spárovaná s platobným predpisom poplatku a následne zrealizovaná Vaša žiadosť o službu.

b) prostredníctvom webovej aplikácie eKolok - Virtuálny kiosk

V prvom kroku je potrebná registrácia poplatníka do systému na stránke https://m.ekolky.gov.sk. Odporúčame Vám preštudovať si príručku pre webovú aplikáciu eKolok, ktorú nájdete na stránke www.posta.sk voľba Služby štátu Platobný systém eKolok, v spodnej časti, predmetná príručka je dokument v PDF formáte.
Po registrácii je možné zakúpiť eKolok vo voľbe „Úhrada poplatku online“ zadaním ID služby (zadávate štvorčíselný kód služby, viď uvedené nižšie)
ID kód služby zadávate podľa toho, o akú službu žiadate: (k jednej podanej žiadosti len jeden štvorčíselný kód ID služby)
2167 Vydanie potvrdenia o regulovaných zdravotníckych povolaniach, poplatok 350€
2056 Vydanie potvrdenia o regulovaných zdravotníckych povolaniach spolu s apostillou, poplatok 360€
2166 Vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár, poplatok 350€
2055 Vydanie potvardenia o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár spolu s apostillou, poplatok 360€

Takto zakúpené potvrdenie prostredníctvom webovej aplikácie eKolok – Virtuálny kiosk je potrebné si vytlačiť a zaslať ho spolu s vyplneným tlačivom žiadosť a s ostatnými podkladmi, podľa konkrétneho povolania poštou, na adresu uvedenú v pravom hornom rohu tlačiva žiadosť, alebo priniesť osobne do podateľne MZ SR.

UPOZORNENIE: Potvrdenie zakúpené prostredníctvom webovej aplikácie má platnosť iba 30 dní, z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste úhradu realizovali až vtedy, ak budete mať skompletizované všetky potrebné podklady na písomné odoslanie Vašej žiadosti na adresu uvedenú v pravom hornom rohu tlačiva žiadosť. Nezabudnite prosím priložiť na záver vytlačený dokument o úhrade.

Nevyhnutnou súčasťou podanej žiadosti je doklad o zaplatení správneho poplatku uhradený vo forme:

  • Potvrdenia o úhrade zakúpeného na pobočkách Slovenskej pošty,

  • alebo ako doklad vytlačený z tlačiarne – potvrdenie o úhrade správneho poplatku cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk

Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce informácie:

Osoby ktoré začali študovať (len v študijných odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, diplomovaná všeobecná sestra, pôrodná asistencia, diplomovaná pôrodná asistentka), na území Slovenskej republiky po 1. máji 2004, teda po dni pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a majú záujem vykonávať zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut alebo pôrodná asistentka v inom členskom štáte potvrdenia o rovnocennosti vzdelania už nepotrebujú, nakoľko ich kvalifikácia je priamo uvedená v prílohe V. smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a vzťahuje sa na nich automatické uznávanie kvalifikácií podľa tejto smernice. V prípade ak kompetentný orgán hostiteľského štátu napriek tomu uvedený doklad vyžaduje MZ SR Vám doklad o rovnocennosti vzdelania vydá. 

MZ SR potvrdzuje:

Rovnocennosť vzdelania v regulovaných zdravotníckych povolaniach2 (maturitné vysvedčenie, diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania, diplom o získaní vysokoškolského vzdelania), ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky alebo v bývalom Československu a majú záujem vykonávať zdravotnícke povolanie v inom členskom štáte Po posúdení žiadosti a dokladov vydá potvrdenie o rovnocennosti získaného vzdelania (ďalej len „potvrdenie“).

Rovnocennosť vzdelania lekárov a zubných lekárov (diplom o špecializácii), ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky alebo v bývalom Československu, a ktorého získavanie sa začalo pred 1. májom 2004, teda pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii a majú záujem vykonávať zdravotnícke povolanie v inom členskom štáte.

V prípade, ak je potrebné potvrdenie o rovnocennosti vzdelania zaslať priamo príslušnému kompetentnému orgánu v inom členskom štáte, žiadateľ uvedie v adrese doručenia na 1. strane žiadosti presnú adresu kompetentného orgánu iného členského štátu, na ktorú má MZ SR uvedené potvrdenie zaslať.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o rovnocennosti vzdelania získaného na výkon zdravotníckeho povolania na území SR za účelom výkonu zdravotníckeho povolania v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, na základe ktorej MZ SR posúdi získané vzdelanie, tlačivo je k dispozícii na stiahnutie tu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o rovnocennosti získaných špecializácií na území SR v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekártlačivo je k dispozícií na stiahnutie tu

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť nasledovné dokumenty:

Všetky dokumenty, predkladané ako prílohy k žiadosti v inom ako slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Čitateľne vyplnenú žiadosť s potrebnými dokladmi je možné zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P. O. BOX 52,
837 52 Bratislava 37,

alebo podať v podateľni MZ SR na Limbovej ulici č. 2, v Bratislave v pracovných dňoch v čase od 800 do 1500 hod.

K Vašej žiadosti sa MZ SR vyjadrí v lehote do 30 dní od skompletizovania všetkých potrebných dokladov.

Potvrdenie o rovnocennosti vzdelania vydáva MZ SR iba v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku) v zmysle zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku.

Žiadateľovi sa vydáva len jeden originál, ktorý mu bude zaslaný poštou (doporučeným listom) na požadovanú adresu uvedenú na 1. strane žiadosti.

V prípade Vášho hlbšieho záujmu o problematiku uznávania kvalifikácií Vám odporúčame k nahliadnutiu Smernicu 2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá rieši uvedenú problematiku.


 

Bližšie informácie o vydávaní potvrdení o rovnocennosti vzdelania môžete získať telefonicky v pondelok až štvrtok v čase medzi od 1000-1100 hod. na uvedenom tel. čísle MZ SR: 00421 2 59 373 130

  • informácie o vydávaní potvrdení o rovnocennosti vzdelania
  • informácie o vydávaní potvrdení k špecializáciám, ktoré boli získané výlučne na území Slovenskej republiky  

1 Štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA – European Economic Area) sú štáty Európskej únie (Írsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Grécko, Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus, Malta) a štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA – European Free Trade Association) Nórsko, Island, Lichtenštajnsko.

2 V tejto informácii sa pod označením zdravotnícki pracovníci rozumejú nasledovné povolania:
lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra - asistent, sanitár.

3 Úradne osvedčenou kópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Notárskym úradom alebo Matričným úradom.

4 V prípade, že poskytujete zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného samosprávnym krajom (resp. krajským úradom, okresným úradom alebo MZ SR) v neštátnom zdravotníckom zariadení, je potrebné doložiť požadované potvrdenie o vykonávanej odbornej praxi od vedúceho odboru zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja.

5 Ministerstvo zdravotnictví ČR
Právní oddelení
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
www.mzcr.cz

Aktualizované 28.3.2024

​​​​​