Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Poradne zdravia

Bezplatné poradne zdravia

Pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) fungujú poradne zdravia, ktorých je na Slovensku spolu 36. Pracujú v nich odborníci, ktorí návštevníkom urobia základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov im odporučia, ako zoptimalizovať zdravotný stav. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva sú takisto bezplatné.

Sídla základných poradní zdravia (36) pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva  

„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych, ako je vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda. Choroby srdca a ciev v súčasnosti ohrozujú aj osoby v produktívnom veku. Naše poradne zdravie sú zamerané na prevenciu a určené pre ľudí, ktorí sú motivovaní záujmom o svoje zdravie a chcú predísť chronickým ochoreniam,“ uvádza hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10-tich minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky, hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené), či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

V roku 2017 vyšetrili v poradniach zdravia takmer 10-tisíc ľudí. Približne 60% z nich poradňu navštívilo prvýkrát, zvyšných 40% prišlo na kontrolu.

Takmer 70% ľudí nepoznalo hodnotu svojho krvného tlaku

Vysoký krvný tlak v pásme hypertenzie zistili v poradniach zdravia približne u 30% prvovyšetrených ľudí, najmä mužov v produktívnom veku. Ako problematická sa u prvovyšetrených ľudí ukázala i hladina celkového cholesterolu, zvýšenú ju malo takmer 44% ľudí, väčšinou žien. „Opakovanými kontrolami a poradenskou činnosťou sa u väčšiny podarilo znížiť hodnoty sledovaných parametrov, ktoré boli predtým vyššie ako norma. Pokles celkového cholesterolu bol zaznamenaný u 33% ľudí, systolický krvný tlak klesol u 33% a diastolický u 35% percent osôb,” uviedol hlavný hygienik SR.

Osem krajských poradní zdravia zisťuje od júla tohto roka aj riziko atriálnej fibrilácie, teda chvenia predsiení srdca. Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a liečba pomáha znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68%.

Základné Poradne zdravia sú určené najmä osobám v strednom prípadne v staršom veku, poskytujú primárnu prevenciu. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, osobe je odporučená návšteva svojho praktického lekára – sekundárna prevencia. V tejto súvislosti je spolupráca medzi Poradňami zdravia a všeobecnými lekármi pre dospelých mimoriadne dôležitá, keďže vďaka nej vzniká vyššia šanca záchytu ľudí s najhlavnejšími rizikovými faktormi vzniku srdcovo-cievnych ochorení.

Viac informácií a kontakty na jednotlivé poradne zdravia nájdete tu