Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Prevencia a Skríning

Skríningové mamografické pracoviská

​Požiadavka harmonizácie, preverovania a hodnotenia rádiologických postupov formou systematických nezávislých kontrol rádiologických pracovísk je zakotvená v európskej smernici 159/2009 (European Commission Guidelines on Clinical Audits for Medical Radiological Practices), výraznejšie zdôvodnená v európskej smernici 2013/59/EURATOM, ktorá bola implementovaná do slovenskej legislatívy.


PODMIENKY VSTUPU MAMOGRAFICKÉHO PRACOVISKA DO POPULAČNÉHO SKRÍNINGU RAKOVINY PRSNÍKA:

Skríning rakoviny prsníka je organizované, kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu prsníka. Ide o štátom kontrolovaný a monitorovaný proces.
Vykonáva sa na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách.
Mamografické pracoviská, ktoré sa uchádzajú o vstup do procesu skríningu karcinómu prsníka a majú záujem o svoje preverenie musia splniť nasledovné kritériá:

  • pracovisko má v pracovnom pomere aspoň jedného lekára s certifikátom z certifikovanej pracovnej činnosti Mamodiagnostika v rádiológii
  • pracovisko má v pracovnom pomere aspoň jedného rádiologického technika s certifikátom v CPČ Mamografia
  • pracovisko disponuje vysokokvalitným digitálnym mamografom s minimálnou radiačnou záťažou
  • minimálny počet mamografických vyšetrení na pracovisku ročne je 3 000 žien
  • mamografické snímky sa vyhodnocujú metódou „dvojitého čítania“, pričom aspoň jeden lekár z dvojice má CPČ Mamodiagnostika v rádiológii
  • pracovisko disponuje USG prístrojom s dedikovanou lineárnou sondou pre prsníky 12,5 MHz a vysoko frekvenčnou lineárnou sondou 18 MHz a vykonáva jadrovú biopsiu (CCB) pod USG kontrolou a má nadväznosť na histopatologické laboratórium
  • pracovisko vykonáva štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov z mamografie, USG prsníkov a CCB prsníkových lézií, recall rate a histopatologický rozbor (spätná väzba) a zároveň je schopné poskytnúť tieto výstupy centrálnemu orgánu


Na stránkach ministerstva pod hlavičkou Zdravotná starostlivosť (http://www.health.gov.sk/?komisia-pre-radiodiagnostiku) je výzva mamografickým pracoviskám v Slovenskej republike, aby na základe vyplnenia vstupného dotazníka deklarovali svoje technické vybavenie, pripravenosť prevádzky ako aj odbornú spôsobilosť, a tým prejavili záujem o posúdenie Komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne (Oznam zo dňa15.2.2015), na základe čoho budú môcť byť zaradené do zoznamu pracovísk odporúčaných pre vykonávanie skríningových mamografických vyšetrení.

Vyplnený vstupný dotazník sa predkladá doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu hlavného odborníka MZ SR v rádiológii:

Adresa:
doc. et doc. MUDr.Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
email viera.lehotska@ousa.sk

O vyhodnotení vstupných dotazníkov budú mamografické pracoviská informované písomne.

Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne (24. september 2021)
Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia zaradila do mamografického skríningu (aktualizácia: 25. októbra 2023)