Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Rok prevencie

Skríningové mamografické pracoviská

Ženy, predovšetkým v kategórii 40 až 69-ročných majú nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré majú nárok každé dva roky. Práve táto veková skupina býva najviac ohrozená rakovinou prsníka. Pri včasnom záchyte sa však dá veľmi dobre liečiť a vyliečiť. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium rakoviny prsníka vo veľkosti len niekoľkých milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná bez potreby veľkého operačného zásahu, by dokonca väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie.

Bohužiaľ, stále platí, že 5 – 6 % žien na Slovensku je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne. Túto situáciu môže výrazne zlepšiť celoplošný, štátom garantovaný a pravidelne vyhodnocovaný mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku. Populačný skríning môže prebiehať len na preverených mamografických skríningových pracoviskách.

Požiadavka harmonizácie, preverovania a hodnotenia rádiologických postupov formou systematických nezávislých kontrol rádiologických pracovísk je zakotvená v európskej smernici 159/2009 (European Commission Guidelines on Clinical Audits for Medical Radiological Practices), výraznejšie zdôvodnená v európskej smernici 2013/59/EURATOM, ktorá bola implementovaná do slovenskej legislatívy.

Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ohľadom možnosti zhodnotenia kvality skríningového mamografického pracoviska:

PODMIENKY VSTUPU MAMOGRAFICKÉHO PRACOVISKA DO POPULAČNÉHO SKRÍNINGU RAKOVINY PRSNÍKA:

Skríning rakoviny prsníka je organizované, kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu prsníka. Ide o štátom kontrolovaný a monitorovaný proces.
Vykonáva sa na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách.

Mamografické pracoviská, ktoré sa uchádzajú o vstup do procesu skríningu karcinómu prsníka a majú záujem o svoje preverenie musia splniť nasledovné kritériá:

- pracovisko má v pracovnom pomere aspoň jedného lekára s certifikátom z certifikovanej pracovnej činnosti Mamodiagnostika v rádiológii
- pracovisko má v pracovnom pomere aspoň jedného rádiologického technika s certifikátom v CPČ Mamografia
- pracovisko disponuje vysokokvalitným digitálnym mamografom s minimálnou radiačnou záťažou
- minimálny počet mamografických vyšetrení na pracovisku ročne je 3 000 žien
- mamografické snímky sa vyhodnocujú metódou „dvojitého čítania“, pričom aspoň jeden lekár z dvojice má CPČ Mamodiagnostika v rádiológii
- pracovisko disponuje USG prístrojom s dedikovanou lineárnou sondou pre prsníky 12,5 MHz a vysoko frekvenčnou lineárnou sondou 18 MHz a vykonáva jadrovú biopsiu (CCB) pod USG kontrolou a má nadväznosť na histopatologické laboratórium
- pracovisko vykonáva štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov z mamografie, USG prsníkov a CCB prsníkových lézií, recall rate a histopatologický rozbor (spätná väzba) a zároveň je schopné poskytnúť tieto výstupy centrálnemu orgánu

Na stránkach ministerstva pod hlavičkou Zdravotná starostlivosť (http://www.health.gov.sk/?komisia-pre-radiodiagnostiku) je výzva mamografickým pracoviskám v Slovenskej republike, aby na základe vyplnenia vstupného dotazníka deklarovali svoje technické vybavenie, pripravenosť prevádzky ako aj odbornú spôsobilosť, a tým prejavili záujem o posúdenie Komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne (Oznam zo dňa15.2.2015), na základe čoho budú môcť byť zaradené do zoznamu pracovísk odporúčaných pre vykonávanie skríningových mamografických vyšetrení.
Vyplnený vstupný dotazník sa predkladá doporučenou poštou alebo e-mailom na adresu hlavného odborníka MZ SR v rádiológii:

Adresa:
doc. et doc. MUDr.Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
email viera.lehotska@ousa.sk

O vyhodnotení vstupných dotazníkov budú mamografické pracoviská informované písomne.

 

Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne (16. novembra 2018)

Zoznam mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia odporúča zaradiť do mamografického skríningu (aktualizácia: 4. novembra 2019)