Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Sieť SZŠ v Slovenskej republike

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 45 ods. 1 písm. g) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje a spravuje sieť stredných zdravotníckych škôl a študijných odborov stredných zdravotníckych škôl v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Sieť pre školský rok 2023/2024

Sieť pre školský rok 2023/2024 v docx 

Sieť pre školský rok 2023/2024 v pdf Archív