Tlačiť Späť

Domov

Štatút Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku

Čl. I
Zriadenie a náplň činnosti Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu

a antibiotickú politiku
 

(1) Minister zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje Ústrednú komisiu pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (ďalej len „komisia“) podľa Čl. 11 ods. 2 písm. d) bodu 2 Organizačného poriadku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť vysokú odbornú úroveň antiinfekčnej liečby, obmedziť vznik a šírenie rezistentných mikroorganizmov a zachovanie čo najdlhšej účinnosti antibiotík a iných antiinfektív. Konkrétna realizácia princípov racionálnej antiinfekčnej liečby na príslušnej úrovni sa riadi odbornými usmerneniami a metodickými pokynmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú vypracovávané podľa údajov o epidemiologickej situácii vo vývoji rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká a iné antiinfektíva.

Komisia je poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
 

Čl. II
Zloženie a podmienky členstva v komisii
 

(1) Komisia je kolektívnym orgánom a má 11 členov. Dvaja členovia zastupujú ministerstvo; jeden člen zastupuje zdravotné poisťovne; jeden člen zastupuje Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky a jeden člen zastupuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zo šiestich ďalších členov je päť stálych, ktorí sú odborníci z odborov infektológia a tropická medicína, klinická mikrobiológia, pediatria, pneumológia, klinická farmácia a farmakológia a jeden nestály člen, ktorý sa zameriava na problematiku liečby antibiotikami a inými antiinfektívami a bude prizývaný podľa prejednávaných druhov antibiotík a antiinfektív na písomnú žiadosť predsedu komisie. Hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu, hlavný odborník pre pediatriu, hlavný odborník pre pneumológiu a ftizeológiu, hlavný odborník pre klinickú farmáciu, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a ministerstvo navrhujú najmenej dvojnásobný počet kandidátov na členov komisie.

(2) Navrhnutý člen komisie predkladá ministrovi pred vymenovaním za člena komisie čestné vyhlásenie, v ktorom písomne potvrdí svoju doterajšiu morálnu bezúhonnosť založenú na neprijímaní finančného odmeňovania z iných zdrojov ako z rozpočtu ministerstva podľa Čl. IV tohto štatútu, hmotných alebo nehmotných úžitkov, ktoré súvisia s výkonom člena komisie, a súčasne ako člen komisie vyhlási, že si zachová morálnu a občiansku bezúhonnosť počas členstva. Člen komisie, tajomník komisie, predseda a podpredseda komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to do skončenia svojho členstva v komisii, ktorú písomne predkladá ministrovi. Člena komisie, tajomníka komisie, predsedu a podpredsedu komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister.

(3) Podmienkou členstva v komisii je požadovaná odborná spôsobilosť1) a praktické skúsenosti v problematike spojenej s liečbou antibiotikami a inými antiinfektívami.

(4) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister. Z členov komisie vymenúva minister predsedu a podpredsedu komisie.

(5) Členstvo v komisii zaniká
a) písomným vzdaním sa členstva,
b) odvolaním člena ministrom,
c) smrťou člena,
d) ukončením činnosti komisie.

Pri ukončení členstva odovzdáva člen uložené úlohy svojmu nástupcovi.

(6) Činnosť komisie administratívne zabezpečuje tajomník komisie, ktorého vymenúva minister zo zamestnancov sekcie zdravia ministerstva. Tajomník komisie nemá právo hlasovať.

 

Čl. III
Činnosť komisie

 


(1) Komisia na základe trendov v prehľadoch rezistencie v Slovenskej republike, trendov v spotrebe antibiotík a poznatkov o racionálnych postupoch v liečbe rôznych typov infekcií navrhuje reguláciu v užívaní antiinfektív najmä
aktualizáciou klasifikácie antiinfekčných látok zverejňovanou vo Vestníku
ministerstva,
b) spoluprácou pri vydávaní Odborných usmernení ministerstva alebo Metodických
listov,
c) odporúčaniami pre činnosť krajských a nemocničných komisií pre racionálnu
antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku,
d) organizáciou školení a kurzov pre členov krajských a nemocničných komisií.

(2) Komisia koordinuje účasť Slovenska v projektoch EÚ,
a) ktoré sú zamerané na monitorovanie rezistencie, kontroly racionálneho podávania a spotreby antibiotík,
b) ktorých cieľom je vysvetľovať laickej verejnosti problémy súvisiace
s užívaním antibiotík.

Čl. IV
Financovanie činnosti komisie


(1) Ministerstvo v rámci schváleného ročného rozpočtu finančne zabezpečuje činnosť komisie v zmysle bodu 2 pre členov komisie a prizvaných expertov. Návrh rozpočtu komisie na príslušný kalendárny rok predkladá v určenom termíne ministrovi generálny riaditeľ sekcie zdravia.

(2) Finančné prostriedky na prevádzku komisie zabezpečuje ministerstvo a zahŕňa:

a) úhradu cestovných náhrad v zmysle ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu ministerstva o poskytovaní cestovných náhrad členom komisie a prizvaných expertov,

b) náklady na primerané občerstvenie počas jednania komisie, ktoré môžu byť realizované iba prostredníctvom Reprezentačného fondu ministerstva (t. j. z limitu generálnych riaditeľov sekcií alebo ministra),

c) náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri zasadnutiach komisie.

 

Čl. V
Rokovací poriadok komisie
 


(1) Zasadnutie komisie zvoláva predseda, alebo v jeho neprítomnosti podpredseda.

(2) Komisia zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát ročne. Predseda oznamuje členom komisie termín zasadnutia komisie najmenej 5 dní pred konaním zasadnutia a materiály, ktoré budú prerokovávané, zasiela elektronickou poštou najmenej 4 dni pred konaním zasadnutia komisie.

(3) V období medzi zasadnutiami komisie aktuálne úlohy rieši predseda v spolupráci s tajomníkom komisie a s ostatnými členmi prostredníctvom elektronickej pošty.

(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomných najmenej sedem členov, z ktorých vždy jeden je zástupcom z ministerstva.

(5) Na schválenie záveru komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. Záver komisie potvrdzujú všetci zúčastnení členovia komisie svojím podpisom.

(6) Tajomník komisie spíše zápisnicu, ktorej súčasťou sú aj závery komisie s uvedením výsledku hlasovania zúčastnených členov. Za správnosť a úplnosť zápisnice zodpovedá tajomník komisie a zápisnicu overí predseda komisie.

(7) Zápisnica sa uverejňuje na internetovej stránke ministerstva.

(8) Z priebehu zasadania komisie sa vyhotovuje a archivuje zvukový záznam. Za vyhotovenie a archivovanie zvukového záznamu je zodpovedný tajomník komisie.Čl. VI
Záverečné ustanovenia
 

(1) Ministerstvo priestorovo zabezpečuje činnosť komisie.

(2) Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.

 

Čl. VII
Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušuje sa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zriaďuje Ústredná komisia pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku zo dňa 1. júna 1998 uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastke 16 pod číslom 1125/98-A.

 
Čl. VIII
Účinnosť

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

 

Richard R A Š I
minister

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.