Tlačiť Späť

Domov

Taliansko

Memorandum o porozumení

medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, zdravotníctva a sociálnej solidarity Talianskej republiky

o spolupráci v oblasti transplantácie pečene

 

Článok 1

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

zastúpené štatutárnym orgánom: Richard Raši, minister

Limbová 2, 837 52 Bratislava

 

a

 

Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnej solidarity Talianskej republiky,

zastúpené: Alessandro Nanni Costa, riaditeľ Talianskeho národného transplantačného strediska,  na základe plnej moci zo dňa 18. 12. 2008

Viale Regina Elena 229, 00161 Rím

 

(ďalej len „zmluvné strany“),

 

          vedené snahou zabezpečiť spoluprácu v oblasti medicíny a zdravotníctva, s osobitným zreteľom na oblasť transplantácií pečene a v súlade s Vyhlásením podpísaným v Prahe dňa 2. apríla 2004 medzi ministerstvami zdravotníctva štátov, ktoré sa v poslednom čase stali členmi Európskeho spoločenstva, sa dohodli na nasledovných všeobecných zásadách vzájomnej spolupráce.

 

          Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že všetky aktivity sa budú uskutočňovať na základe reciprocity a vzájomných výhod.

 

Spoločné aktivity tam, kde je to možné, budú v súlade s aktivitami:

 

- Európskej únie,

 

- medzivládnych organizácií,

 

- medzinárodných zmlúv uzavretých zmluvnými stranami a

 

- EUROPEAN TRANSPLANTATION NETWORK (ďalej len „ETN“).

 

          Podľa tohto memoranda o porozumení nevznikajú zmluvným stranám právne záväzky podľa medzinárodného práva.

 

 


Článok 2

 

          Zmluvné strany vyhlasujú svoj záujem podporovať vzájomnú spoluprácu a zabezpečovať spoločnú realizáciu v nasledujúcich oblastiach:

 

1.      Rozvíjanie programov zameraných na transplantácie pečene.

 

2.      Spolupráca na ďalšom rozvoji programu – transplantácie pečene na Slovensku.

 

3.      Zabezpečenie hlavného cieľa medzinárodnej kooperácie vo vzájomnom súlade, predovšetkým so zreteľom na:

 

(a)  propagovanie darcovstva pečene za podmienok zaručenia  kvality, bezpečnosti a prehľadnosti,

(b)  propagovanie vhodného využívania pečene, ktoré boli získané pre účely transplantácií.

 

4.      Vytváranie a realizácia spoločných programov ďalšieho vzdelávania, s cieľom zabezpečiť spoločný štandard kvality a bezpečnosti pri transplantáciách pečení.

 

5.      Spolupráca za účelom vytvárania podmienok pre používanie pečení vhodných pre  transplantácie v najkratšom možnom čase, na princípe vzájomnej výhodnosti.

 

6.      Organizovanie výmenných pobytov (stáží) zdravotníckych pracovníkov a špecialistov zo Slovenskej republiky v Bologni v rámci ich ďalšieho vzdelávania (krátkodobé alebo dlhodobejšie školiace pobyty) na základe špecifických potrieb definovaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom ďalšieho rozvoja programu transplantácie pečene na Slovensku.

 

Finančné podmienky, spojené s realizáciou výmenných pobytov (stáží) budú konkretizované v následných dohodách spolupráce, uzavretých medzi jednotlivými spolupracujúcimi subjektmi.

 

Článok 3

 

          Metódy spolupráce v oblastiach, ktoré sú uvedené v tejto dohode, zahŕňajú najmä:

 

-          organizovanie spoločných seminárov,

-          realizáciu kurzov ďalšieho vzdelávania pre zdravotnícky personál zo Slovenskej republiky v oblasti transplantácií pečene,

-          výmenu expertov a delegácií,

-          výmenu informácií,

-          možnosť výmeny pečení v prípade urgentnej potreby pečení s dodržaním platných medzinárodných dohôd,

-          spoločné programy.

 

Ďalšie metódy spolupráce môžu byť dohodnuté na základe súhlasného stanoviska oboch zmluvných strán memoranda.

 


Článok 4

 

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú priamu spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami, hlavne medzi univerzitnou nemocnicou S. Orsola - Malpighiho v Bologni a Slovenským centrom orgánových transplantácií, prípadne inými zdravotníckymi zariadeniami, zabezpečujúcimi realizáciu transplantácií pečení v Slovenskej republike.

 

Článok 5

 

     Zmluvné strany budú dohliadať na to, aby sa predpokladané činnosti v tomto vyhlásení nemohli nijakým spôsobom stať zdrojom ekonomického obohatenia a neboli zdrojom nijakých iných výhod u fyzických a právnických osôb, okrem zlepšenia zdravotného stavu fyzických osôb.

 

Článok 6

 

     Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody zmluvné strany budú riešiť vzájomným rokovaním.

 

Článok 7

 

1.      Toto memorandum o porozumení nadobudne platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na dobu určitú a to do 31. decembra 2011.

 

2.      Každá zmluvná strana môže memorandum kedykoľvek vypovedať. Platnosť memoranda skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

 

      Článok 8

 

          Dané v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, talianskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

 

 

 

 

V Bratislave, 24. 3. 2009                                         V Ríme, 9. 4. 2009

 

 

 

 

 

 

                  Za                                                                           Za

Ministerstvo zdravotníctva                       Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnej

     Slovenskej republiky                           solidarity Talianskej republiky zastúpené

                                                             Talianskym národným transplantačným

                                                                              strediskom