Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Dočasná odborná stáž

Dočasná odborná stáž - výkon odborných pracovných činností stážistom v rozsahu ustanovenom pre lekára podľa § 28 ods. 2 (§ 4ca rozsah praxe lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov) výhradne počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Stážista - občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. (vydané Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Stážista vykonáva odborné pracovné činnosti:

a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti a
b) pod odborným dohľadom lekára odborne spôsobilého na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa písmena a) na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len „dohliadajúci lekár“); ak nie je prítomný dohliadajúci lekár, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho lekára, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci lekár.

Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä:

· kópiu dokladu totožnosti,
· úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár,
· doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7 zákona č. 578/2004 Z. z.,
· doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z. z.,
· čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania lekár.

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž je povinný

· bezodkladne oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR elektronickou formou na email: mzsr.podatelna@health.gov.sk

1. meno a priezvisko stážistu,
2. dátum narodenia stážistu,
3. štátne občianstvo stážistu,
4. evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
5. meno a priezvisko dohliadajúceho lekára,
6. informáciu, že stážista predložil všetky vyššie uvedené dokumenty - priložiť scan kópiu informácie (vzor k dispozícii na stiahnutie tu).

Za porušenie oznamovacej povinnosti Ministerstvo zdravotníctva SR uloží pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti až do výšky 5 000 eur.

· zabezpečiť, aby dohliadajúci lekár vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti ohliadajúceho lekára musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci lekár.

Za porušenie povinnosti zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže Ministerstvo zdravotníctva SR uloží pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti až do výšky 15 000 eur.