Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Overovanie ovládania štátneho jazyka

​MZ SR v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 upravilo zákonom č. 125/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu potrieb aplikačnej praxe okrem iného aj ustanovenie o úprave povinnosti absolvovať overovanie ovládania štátneho jazyka v nasledovnom znení „Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.“

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) je jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania u cudzinca ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca, ktorý má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na území SR.

Ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania MZ SR overí skúškou až po vydaní rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo po vydaní európskeho profesijného preukazu. (európsky profesijný preukaz je možné vydať pre zdravotnícke povolania farmaceut, sestra a fyzioterapeut) informácie sú k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/european-professional-card/index_en.htm.

Podľa zákona 422/2015 Z. z. žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku
a) zo štátneho jazyka alebo
b) z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka podľa osobitného predpisu (český jazyk).

Vzor žiadosti o overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania je k dispozícii na stiahnutie tu.


MZ SR pri overovaní ovládania štátneho jazyka postupuje v súlade s Informačnou povinnosťou MZ SR.

Overovanie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania pozostáva z:

  1. písomnej časti (test, ktorého súčasťou je diktát),
  2. ústnej časti (hlasné prečítanie odborného textu, voľná reprodukcia prečítaného textu, diskusia).