Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca podľa § 45 ods. 1 písm. ak) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania u cudzinca je podmienkou výkonu zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“).

V zmysle § 34b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o:

 • a) úspešnom vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka
 • b) úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky podľa osobitného predpisu § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 422/2015 Z. z.“)
 • c) odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v štátnom jazyku
 • d) postavení Slováka žijúceho v zahraničí podľa § 2 písm. a) druhý bod a § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • e) ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva po kladnom posúdení cudzincom navrhnutého dôkazu o ovládaní štátneho jazyka alebo
 • f) ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva po overení ovládania štátneho jazyka

V prípade podania žiadosti o overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania postupuje prosím nasledovne:

 1. Stiahnite si tlačivo žiadosti kliknutím na odkaz tu
 2. Priložte jednu z nasledovných príloh:
 • a) kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa § 35 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. (§ 18 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z. z.) alebo
 • b) kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
 1. Odošlite žiadosť s prílohou na adresu MZ SR alebo ich prineste do podateľne MZ SR.


Overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania pozostáva z:

 • a) písomnej časti (test, ktorého súčasťou je diktát),
 • b) ústnej časti (hlasné prečítanie odborného textu, voľná reprodukcia prečítaného textu, diskusia).

V prípade podania žiadosti o posúdenie dôkazu o ovládaní štátneho jazyka navrhnutého cudzincom kontaktujte MZ SR na t. č. 00421 2 59 373 205. Posúdenie dôkazu vykonáva MZ SR  primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať. Tlačivo k žiadosti o posúdenie dôkazu o ovládaní štátneho jazyka navrhnutého cudzincom nájdete tu.

MZ SR pri overení ovládania štátneho jazyka postupuje v súlade s Informačnou povinnosťou MZ SR.

Cudzinec, ktorý úspešne vykonal doplňujúcu skúšku podľa zákona č. 422/2015 Z. z., nemá povinnosť absolvovať na MZ SR overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania.