Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Overovanie ovládania štátneho jazyka

Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) je podmienkou výkonu zdravotníckeho povolania u cudzinca ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

Podľa § 34b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o

  • a) úspešnom vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka,
  • b) úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky podľa osobitného predpisu § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 422/2015 Z. z.“),
  • c) odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v štátnom jazyku alebo
  • d) ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva.

Podľa zákona č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.:

  • cudzinec, ktorý úspešne vykonal doplňujúcu skúšku podľa zákona č. 422/2015 Z. z., nemá povinnosť absolvovať na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania.

MZ SR podľa § 45 ods. 1 písm. ak) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov, overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca, ktorý má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky na základe žiadosti.
Vzor žiadosti o overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania je k dispozícii na stiahnutie tu.

➤ Žiadateľ je povinný k žiadosti doložiť:

  • a) kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa § 35 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. alebo
  • b) kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 ods. 2 č. 578/2004 Z. z. v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v inom ako v slovenskom jazyku.

➤ Overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania pozostáva z:

  • a) písomnej časti (test, ktorého súčasťou je diktát),
  • b) ústnej časti (hlasné prečítanie odborného textu, voľná reprodukcia prečítaného textu, diskusia).

MZ SR v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 upravilo zákonom č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., z dôvodu potrieb aplikačnej praxe, okrem iného aj ustanovenie o úprave povinnosti absolvovať overenie ovládania štátneho jazyka: „Počas krízovej situácie ( výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia) z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.“

Uznesením vlády SR č. 446 z 13. septembra 2023 k návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky bol vládou SR schválený predmetný návrh a 15. septembra 2023 ku 06:00 hod. bola mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie Slovenskej republiky odvolaná.

MZ SR pri overení ovládania štátneho jazyka postupuje v súlade s Informačnou povinnosťou MZ SR.