Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania získaných mimo územia SR

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA ZÍSKANÝCH MIMO ÚZEMIA SR

Ministerstvo zdravotníctva SR je podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kompetentným orgánom na uznávanie:

  • dokladov o špecializácii vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností (špecializačné odbory uvedené v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.“) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 ),

  • certifikátov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii a ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností (certifikované pracovné činnosti uvedené v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101 ).

Tlačivo žiadosti, na základe ktorej Ministerstvo zdravotníctva SR posúdi získaný doklad o špecializácii alebo certifikát, je k dispozícii na stiahnutie tu, alebo ho môžete získať na vrátnici MZ SR v pracovných dňoch od 745 do 1545 hod.
Vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške a iné doklady o vzdelaní vydané uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov členských štátov alebo uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov tretích štátov uznáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, bližšie informácie nájdete:
https://www.minedu.sk/profesijne-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii/

UZNÁVANIE DOKLADOV O ŠPECIALIZÁCII

Konanie o uznaní dokladu o špecializácii sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodne o uznaní

  • dokladu o špecializácii, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), do jedného mesiaca od doručenia kompletnej žiadosti
    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20220115#prilohy

  • dokladu o špecializácii, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 578/2004 Z. z., do dvoch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti.

DOKLADY O ŠPECIALIZÁCII, KTORÉ ZÍSKAL ŽIADATEĽ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. (tzv. vzájomne automaticky uznávané špecializácie lekárov a zubných lekárov (dostupná tu).
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2004/578/20220315_5391753-2.pdf

K žiadosti žiadateľ priloží

1. kópiu dokladu totožnosti,
2. - kópiu rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ak bolo vzdelanie získané mimo územia Slovenskej republiky)
alebo
- kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (vysokoškolský diplom alebo absolventský diplom alebo vysvedčenie o maturitnej skúške) získaného v Slovenskej republike, v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
3. kópiu dokladu o špecializácii.

DOKLADY O ŠPECIALIZÁCII, KTORÉ ZÍSKAL ŽIADATEĽ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.

K žiadosti žiadateľ priloží

1. kópiu dokladu totožnosti,
2. - kópiu rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ak bolo vzdelanie získané mimo územia Slovenskej republiky)
alebo
- kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (vysokoškolský diplom alebo absolventský diplom alebo vysvedčenie o maturitnej skúške) získaného v Slovenskej republike, v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
3. kópiu dokladu o špecializácii s úradným prekladom štátneho jazyka (okrem dokladov vydaných v českom jazyku),
4. iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36 zákona č. 578/2004 Z. z. (napr. doklady o obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností vydané vzdelávacou ustanovizňou, ktorá doklad o vzdelaní vydala, alebo príslušným kompetentným orgánom členského štátu pôvodu).

DOKLADY O ŠPECIALIZÁCII, KTORÉ ZÍSKAL ŽIADATEĽ MIMO ÚZEMIA EURÓPSKEJ ÚNIE

K žiadosti žiadateľ priloží

1. kópiu dokladu totožnosti,
2. ak je žiadateľ držiteľom modrej karty Európskej únie aj kópiu modrej karty,
3. ak je žiadateľ rodinným príslušníkom občana členského štátu aj osvedčenú kópiu dokladu (napr. sobášny list), ktorý potvrdzuje, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu a úradným prekladom do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku,
4. - kópiu rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ak bolo vzdelanie získané mimo územia Slovenskej republiky)
alebo
- kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (vysokoškolský diplom alebo absolventský diplom alebo vysvedčenie o maturitnej skúške) získaného v Slovenskej republike, v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
5. kópiu dokladu o špecializácii s úradným prekladom do štátneho jazyka a overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky vzdelávacej inštitúcie alebo iného oprávneného orgánu podľa právnych predpisov tretieho štátu na origináloch dokladov o špecializácii orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
6. potvrdenie príslušného orgánu tretieho štátu o oprávnení žiadateľa, že získaný doklad o špecializácii ho oprávňuje na výkon príslušných činností na území príslušného tretieho štátu a úradným prekladom do štátneho jazyka,
7. doklad o obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností s úradným prekladom do štátneho jazyka (vydaný vzdelávacou ustanovizňou alebo príslušným kompetentným orgánom členského štátu pôvodu).

UZNÁVANIE DOKLADOV O CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI

Konanie o uznaní dokladu o certifikovanej pracovnej činnosti sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodne o uznaní dokladu o certifikovanej pracovnej činnosti do dvoch mesiacov odo dňa doručenia kompletnej žiadosti.

K žiadosti žiadateľ priloží:

1. kópiu dokladu totožnosti,
2. úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu s úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov vydaných v českom jazyku),
3. doklady o obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností s úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov vydaných v českom jazyku),
4. úradne osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní (ak bolo vzdelanie získaného mimo územia Slovenskej republiky alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti získaný na území Slovenskej republiky alebo na území bývalého Československa (vysokoškolský diplom alebo absolventský diplom alebo vysvedčenie o maturitnej skúške).

Čitateľne vyplnenú žiadosť s potrebnými dokladmi je možné zaslať poštou na adresu:
    Ministerstvo zdravotníctva SR
    Limbová 2
    P. O. BOX 52
    837 52 Bratislava 37

alebo podať v podateľni Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej ulici č. 2, v Bratislave v pracovných dňoch v čase od 800 do 1500 hod.

Rozhodnutie sa vydáva podľa výberu žiadateľa formou:

- listinnou (vydáva sa len jeden originál)
    a) úradný dokument sa doručuje poštou (doporučeným listom do vlastných rúk) na kontaktnú adresu uvedenú v žiadosti), alebo
    b) úradný dokument si po dohode prevezme žiadateľ osobne na Ministerstve zdravotníctva SR.
- elektronickou, úradný dokument sa doručí žiadateľovi do elektronickej schránky (len štátny občan SR)* Elektronická schránka fyzickej osoby - občana SR (slovensko.sk)

Bližšie informácie o uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov môžete získať telefonicky v pondelok až piatok v čase od 9ºº - 14ºº hod. na tel. číslach MZ SR:
00421 2 59 373 154 alebo
00421 2 59 373 257.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje dotknutú osobu, že ňou poskytnuté osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme o vnútornom trhu (IS IMI) na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“). Právnym základom pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby v IS IMI je v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyššie uvedené nariadenie o IMI. Jednotlivé práva dotknutej osoby, vyplývajúce zo spracúvania jej osobných údajov v IS IMI, sú obsahom všeobecnej informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá je dostupná na webovej adrese:http://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost. Informácie o IMI systéme: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_sk.htm