Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Vzory žiadostí o akreditáciu

1. Vzor žiadosti o akreditáciu špecializačné štúdium (tlačivo A)
2. Vzor žiadosti o akreditáciu certifikačné štúdium (tlačivo B)
3. Vzor žiadosti o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania (tlačivo C)

 Náležitosti žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi a projekt je potrebné poskytnúť:

1) 1x originál v písomnej podobe v hrebeňovej väzbe,

2) 1x v elektronickej podobe na CD nosiči.