Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia

Svetová zdravotnícka organizácia

WHO je špecializovaná medzivládna organizácia systému OSN zaoberajúca sa problematikou zdravia.

Štruktúra WHO a kontakty:
    • Sekretariát (WHO Headquarters) so sídlom v Ženeve, generálny riaditeľ WHO
Tedros Adhanom Ghebreyesus od 1.7.2017, www.who.int
    • Regionálny úrad pre Európu (EURO) so sídlom v Kodani, regionálny riaditeľ
Hans Henri P. Kluge od 1. 2. 2020, https://www.euro.who.int/
    • Kancelárie WHO – v 150 krajinách
    • Kancelária WHO v SR, riaditeľ Dr. Tatul Hakobyan, email: hakobyant@who.int   https://www.who.int/slovakia
    • Spolupracujúce centrá (Collaborating Centres) – vyše 800 inštitúcií spolupracujúcich s WHO
vo vyše 80 krajinách.

Hlavné orgány WHO:
Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Assembly-WHA) je vrcholným rozhodovacím  orgánom WHO. Zasadá každoročne v máji v Ženeve za účasti delegácií všetkých členských krajín.
Hlavnou úlohou WHA je určovať politiky Organizácie. WHA menuje generálneho riaditeľa,  pripomienkuje a schvaľuje návrh programového rozpočtu. Posudzuje správy Výkonnej rady  a zadáva jej úlohy v otázkach, ktoré vyžadujú ďalšie konanie, napr. požaduje uskutočnenie  štúdií, prešetrení a vypracovanie správ.

Výkonná rada WHO (Executive Board - EB) je zložená z 34 členov, ktorí sú volení na trojročné obdobie. Zasadá každoročne na hlavnom zasadnutí v januári, kedy je schvaľovaný program a rezolúcie nadchádzajúceho májového Svetového zdravotníckeho zhromaždenia.
Druhé menšie zasadnutie EB sa koná každoročne v máji ihneď po skončení WHA a uvedené zasadnutie je skôr administratívneho charakteru (SR je pozorovateľom).

Sekretariát WHO (Headquarters) – viac než 8000 zamestnancov pracujúcich v sídle organizácie v Ženeve a v 6-tich regionálnych úradoch. Riadi ho GR WHO, ktorého volí Svetové zdravotnícke zhromaždenie na základe nominácie Výkonnej rady WHO.

Hlavné body agendy WHO:
Svetová zdravotnícka organizácia pracuje v zložitom a rýchlo sa meniacom prostredí.
Hranice aktivít v oblasti verejného zdravia sa stále viac prelínajú s inými sektormi, ktoré ovplyvňujú príležitosti a výsledky v oblasti zdravia. WHO reaguje na tieto výzvy 6-bodovou agendou:
    1. Podpora zdravia
    2. Podpora zdravotnej bezpečnosti
    3. Posilňovanie zdravotníckych systémov
    4. Prepojenie výskumu, informatiky a štatistiky
    5. Podpora partnerstiev
    6. Zlepšenie implementácie

Kľúčové stratégie:

Európsky pracovný program (2020 – 2025)
„Zjednotená akcia pre lepšie zdravie v Európe“ (EPW) stanovuje priority na nasledujúcich päť rokov a stanovuje víziu, ako môže Regionálny úrad WHO pre Európu podporiť zdravotnícke orgány v členských štátoch, a postaviť sa tejto výzve v individuálnych krajinách ako i spoločne v regióne1.
WHO/Európa určila 4 hlavné iniciatívy na doplnenie Európskeho pracovného programu, ktorý stanovuje priority v oblasti zdravia na nasledujúcich 5 rokov.
Hlavné iniciatívy
Flagship initiatives (who.int)

Tieto vlajkové iniciatívy sú určené ako urýchľovače zmien, mobilizujúce okolo kritických otázok, ktoré sú na poprednom mieste v programoch členských štátov a pre ktoré môže byť viditeľná politická angažovanosť na vysokej úrovni transformačná.

EPW ukazuje, ako môže práca Regionálnej kancelárie WHO pre Európu najlepšie prispieť ku globálnej vízii stanovenej v trinástom všeobecnom pracovnom programe WHO na roky 2019 – 2023 (GPW 13).

Trinásty všeobecný pracovný program (GPW13)
Členské štáty WHO sa globálne – a vo svojom európskom regióne – zaviazali implementovať tri vzájomne prepojené strategické priority, ktoré tvoria piliere trinásteho všeobecného pracovného programu WHO, 2019 – 2023 (GPW 13): Hlavné priority Core priorities (who.int)
    • prechod k univerzálnemu zdravotnému krytiu (UHC)
    • lepšia ochrana ľudí pred mimoriadnou zdravotnou núdzou
    • zabezpečenie zdravého života a pohody pre všetkých v každom veku.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)
Tieto kľúčové priority sú zakotvené v agende cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) do roku 2030 a sú spojené s tromi odvážnymi cieľmi pre zdravotný sektor, ktorý prispieva k SDGs: trojmiliardové ciele. GPW 13 je prepojený s trojmiliardovými cieľmi, ktoré sú stredobodom príspevku zdravotníctva k SDGs pre svet:
    • O miliardu viac ľudí profituje z univerzálneho zdravotného poistenia.
    • O miliardu viac ľudí lepšie chránených pred mimoriadnou zdravotnou núdzou.
    • O miliardu viac ľudí sa teší lepšiemu zdraviu a pohode.

Hlavné smery aktivít WHO v európskom regióne:
1. Mimoriadne núdzové situácie: Program Svetovej zdravotníckej organizácie pre mimoriadne situácie World Health Organization Emergencies Programme (who.int)

2. Hlavné iniciatívy: Flagship initiatives (who.int)
        Paneurópska koalícia pre duševné zdravie
        Digitálne zdravie
        Imunizácia
        Behaviorálne a kultúrne poznatky

3. Núdzové zdravotné situácie: Program Svetovej zdravotníckej organizácie pre núdzové situácie World Health Organization Emergencies Programme (who.int)

Medzi priority WHO, na ktoré sa zameriava SR a ktoré sú predmetom spolupráce SR a WHO na obdobie rokov 2012-2013:
1. Európska zdravotná politika – smerom k Zdraviu 2020
Sociálne determinanty zdravia, nerovnosti v oblasti zdravia, zdravotné ukazovatele;
Národné politiky v oblasti zdravia, stratégie, akčné plány zamerané na riešenie kľúčových problémov
v oblasti verejného zdravia.

2. Posilňovanie zdravotného systému a verejného zdravotníctva
Akčný plán v oblasti posilňovania služieb verejného zdravotníctva zameraný na lepšie poskytovanie
služieb;
Hodnotenie, posudzovanie a smerovanie politík pre regulačné orgány zdravotníctva;
Stratégie v oblasti znižovania rizika a noriem kvality zdravotníckych služieb;
Ľudské zdroje v zdravotníctve.

3. Neprenosné ochorenia, podpora zdravia a zdravého životného štýlu
Zníženie chorobnosti, zdravotného postihnutia a predčasnej úmrtnosti v dôsledku chronických neprenosných ochorení, duševných porúch ako aj podpora zdravého životného štýlu.

4. Prenosné ochorenia, ochrana zdravia a životného prostredia
Zníženie záťaže prenosných ochorení, vrátane ich sociálnych a ekonomických dôsledkov a podpora vyššej miery zaočkovanosti proti ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním;
Kontrola používania antibiotík, epidemiologická situácia antibakteriálnej rezistencie a rozvoj akčného plánu pre jej potlačovanie.

5. Zdravotné informácie, dôkazy, výskum a inovácie
Spoľahlivé a porovnateľné zdravotné údaje;
Použitie nástrojov pre tvorbu politiky a budovanie kapacít.ň

Globálne ocenenia zástupcov SR za rozvoj zdravotníctva
Na 64. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO 2011 bolo prezidentke Ligy proti rakovine MUDr. Eve Sirackej udelené ocenenie “Sasakawa – cena pre zdravie”. Toto prestížne ocenenie získala ako prvá Európanka za inovatívny prístup a pokrok v onkológii.
V roku 2022 Slovensko po prvý raz získalo zastúpenie vo Výkonnej rade WHO. Od mája 2022 ho tak zastupuje prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA. Profesor Šuvada bol vybraný ako veľmi kompetentný kandidát. Tento úspech sa tiež považuje za zdar slovenskej diplomacie.

Súvisiace dokumenty:
    • European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health (who.int)
    • Zdravie 2020 – docieliť zdravie a rozvoj v dnešnej Európe, Z. Jakab a A. D. Tsouros
    • Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte rámca Zdravie 2020
    • Ašchabatská deklarácia o prevencii a kontrole neprenosných ochorení v kontexte rámca Zdravie 2020


1 European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health (who.int)


World Health Organization

WHO is a specialized intergovernmental organization of the UN system dealing with health issues.

WHO structure and contacts:
    • Secretariat (WHO Headquarters) based in Geneva, Director General of WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus since 1st July 2017, www.who.int
    • Regional Office for Europe (EURO) based in Copenhagen, regional director Hans Henri P. Kluge from 1st February 2020, https://www.euro.who.int/
    • WHO offices – in 150 countries
    • WHO office in Slovakia, director Dr. Tatul Hakobyan, email: hakobyant@who.int   https://www.who.int/slovakia
    • Collaborating Centers – over 800 institutions cooperating with WHO in over 80 countries.

WHO main bodies:

The World Health Assembly (WHA) is the highest decision-making body of the WHO.
It meets every year in May in Geneva with the participation of delegations from all member countries. The main role of the WHA is to determine policies of the Organization. WHA appoints the general director, reviews and approves the draft program budget. It assesses the reports of the Executive Board and assigns its tasks on issues that require further action, e.g. demands carrying out studies, investigations and preparing reports.

The WHO Executive Board (EB) is composed of 34 members who are elected for a three-year term. He sits down annually at the main meeting in January, when the program and resolutions of the upcoming May meeting are approved of the World Health Assembly. The second smaller meeting of the EB is held every year in May immediately after the end WHA and the said meeting is more of an administrative nature (SR is an observer).

WHO Secretariat (Headquarters) - more than 8,000 employees working at the headquarters of the organization in Geneva and in 6 regional offices. It is managed by the WHO DG, who is elected by the World Health Assembly on the basis of nomination of the WHO Executive Board.

The main points of the WHO agenda:

The World Health Organization works in a complex and rapidly changing environment.
Limits of activities in the field of public health are increasingly intertwined with other sectors that influence health opportunities and outcomes. WHO is responding to these challenges with a 6-point agenda:
    1. Health promotion
    2. Support of health security
    3. Strengthening health systems
    4. Connecting research, informatics and statistics
    5. Support of partnerships
    6. Improvement of implementation

Key strategies:

The European Programme of Work (2020-2025)
“United Action for Better Health in Europe” (EPW) sets priorities for the coming five years and it sets out a vision of how the WHO Regional Office for Europe can support health authorities in Member States to rise to that challenge, in each country and collectively in the Region.2

WHO/Europe has identified 4 flagship initiatives to complement the European Programme of Work, which sets out health priorities for the coming 5 years. Flagship initiatives (who.int)

These flagship initiatives are intended as accelerators of change, mobilizing around critical issues that feature prominently on the agendas of Member States and for which high-visibility, high-level political commitment can be transformative.

The EPW demonstrates how the work of the WHO Regional Office for Europe can best contribute to the global vision set out in WHO’s Thirteenth General Programme of Work, 2019–2023 (GPW 13).

Thirteen General Programme of work (GPW13)

Member States of WHO globally – and in its European Region – are committed to implementing three interconnected strategic priorities that constitute the pillars of WHO’s Thirteenth General Programme of Work, 2019–2023 (GPW 13): Core priorities (who.int)
    • moving towards universal health coverage (UHC)
    • protecting people better against health emergencies
    • ensuring healthy lives and well-being for all at all ages.

Sustainable Development Goals (SDGs)

These core priorities are anchored in the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) agenda and are linked to three bold targets for the health sector’s contribution to the SDGs: the triple billion targets.
The GPW 13 is linked to the triple billion targets at the center of the health sector’s contribution to the SDGs for the world:
    • One billion more people benefiting from universal health coverage.
    • One billion more people better protected from health emergencies.
    • One billion more people enjoying better health and well-being.

The main directions of WHO activities in the European region

1. Emergencies: World Health Organization Emergencies Programme (who.int)

2. Flagship initiatives: Flagship initiatives (who.int)
        Pan European Mental health coalition
        Digital health
        Immunization
        Behavioural and cultural insights

3. Health Emergencies: World Health Organization Emergencies Programme (who.int)

Among the WHO priorities, which are the focus of the Slovak Republic and which are the subject of cooperation between the Slovak Republic and the WHO for the period of 2012-2013:

1. European health policy – towards Health 2020
Social determinants of health, health inequalities, health indicators;
National health policies, strategies, action plans aimed at solving key problems in the field of public health.

2. Strengthening the health system and public health
Action plan in the field of strengthening public health services aimed at better service provision;
Evaluating, assessing and directing policies for healthcare regulatory bodies;
Strategies in the field of risk reduction and quality standards of health services;
Human resources in healthcare.

3. Non-communicable diseases, promotion of health and a healthy lifestyle
Reduction of morbidity, disability and premature mortality due to chronic non-communicable diseases, mental disorders as well as the support of a healthy lifestyle.

4. Communicable diseases, health and environmental protection
Reducing the burden of communicable diseases, including their social and economic consequences, and promoting higher rates vaccination against diseases that can be prevented by vaccination;
Antibiotic use control, the epidemiological situation of antibacterial resistance and the development of an action plan for its suppression.

5. Health information, evidence, research and innovation
Reliable and comparable health data;
Use of tools for policy making and capacity building.

Global awards of Slovak representatives for the development of healthcare
At the 64th WHO World Health Assembly 2011, the President of the League Against Cancer was awarded MUDr. Eva Siracka received the "Sasakawa - Health Award" award. She was the first European woman to receive this prestigious award for an innovative approach and progress in oncology.
In 2022 Slovakia received a place in the WHO Executive Board for the very first time. Ever since May 2022 Slovakia has been represented by prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA. Professor Šuvada was chosen as a very competent candidate. This success is also considered as an achievement of Slovak diplomacy.

Related documents:
    • European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health (who.int)
    • Health 2020 – achieving health and development in today's Europe, Z. Jakab and A. D. Tsouros
    • Vienna declaration on nutrition and non-communicable diseases in the context of the Health 2020 framework
    • Ashgabat Declaration on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases in the Context of the Health 2020 Framework


2 European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health European Programme of Work 2020-2025: United Action for Better Health (who.int)