Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Zdravotnícky laborant

Na výkon odborných pracovných činností sa vyžaduje získanie:

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant

C) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44
Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská14
Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Tajovského 24
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17
Strednej zdravotníckej škole v Trnave, Daxnerova 6