Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

​V zmysle § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na internete zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditované študijné programy pre zdravotníckych pracovníkov. Zoznam je pravidelne aktualizovaný.

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_SSP.xls 

CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_CSP.xls 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_SPSV.xls 

​