Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby » ERN-Európske referenčné siete

Princípy poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Všeobecne

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom EÚ je kompletne upravené v zákone č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnom od 1.10.2013. Týmto zákonom sa okrem iného transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011).

Zákon novelizoval tieto zákony:

1. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 576/2004 Z. z.“).
2. Zákon č. 577/2004 Z. z .o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 577/2004 Z. z.“).
3. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 578/2004 Z. z.“).
4. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 581/2004 Z. z.“).
5. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 362/2011 Z. z.“).

V súvislosti s implementáciou smernice bol vydaný vykonávací predpis č. 341/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. októbra 2013, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia, ktorú prikladáme v prílohe. Obsahuje zoznam výkonov, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne.

Pri úhrade za poskytnutú zdravotnú starostlivosť upriamujeme Vašu pozornosť najmä na § 9c, 9e zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č 220/2013 Z. z. a § 79 ods. 1 písm. o), písm. zl) až zp) a § 79b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

Je potrebné rozlišovať, či sa jedná o poistenca EÚ, ktorý pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti predloží európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC), náhradný certifikát alebo nárokový doklad (preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením EÚ, formulár E112, E123, prenosný dokument S2, S3, DA1).

Na takýchto poistencov sa vzťahujú tieto nariadenia Európskej únie, ktoré majú prednosť pred našou legislatívou:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

K takýmto poistencom sa musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti správať ako k našim poistencom, nesmie od nich požadovať úhradu zdravotnej starostlivosti v hotovosti alebo inú úhradu, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou. Takýto poistenec si vyberie slovenskú zdravotnú poisťovňu ako inštitúciu v mieste pobytu alebo v mieste bydliska, ktorej poskytovateľ zdravotnej starostlivosti fakturuje náklady za takéhoto poistenca podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
Takýto poistenec smie ísť iba k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú napojený ne verejný systém, t.j. majú zmluvu so zdravotnou poisťovňou.

Pokiaľ pôjde o poistenca EÚ, ktorý chce využiť smernicu, takýto poistenec sa nepreukazuje žiadnym dokladom a môže využívať služby všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Poistenec iného členského štátu Európskej únie má nárok na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému cenu takejto zdravotnej starostlivosti uhradí priamo. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri určení ceny za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike poistencovi iného členského štátu Európskej únie postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti musia byť rovnaké pre poistenca iného členského štátu Európskej únie ako ceny pre poistenca.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v tejto súvislosti povinný umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského štátu Európskej únie správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie choroby vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné.

Je to z toho dôvodu, aby si poistenec iného členského štátu mohol požiadať svoju inštitúciu o preplatenie nákladov.

V tejto súvislosti bolo zriadené Národné kontaktné miesto na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré je povinné poskytovať informácie poistencom iných členských štátov ako aj našim poistencom ale aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§ 20d zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.). Webové sídlo je www.nkm.sk. Podrobnosti určuje tiež vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Na podrobnejšie objasnenie:

Postup podľa nariadení EÚ 883/2004 a 987/2009 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia:

1. Ak sa poistenec EÚ preukáže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v SR, ktorý je napojený na verejný systém, európskym preukazom zdravotného poistenia, tzv. EHIC-om, poskytovateľ ZS v SR napojený na verejný systém fakturuje náklady na zdravotnú starostlivosť slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorú si ako inštitúciu v mieste pobytu poistenec EÚ vybral. Slovenská zdravotná poisťovňa si následne sumu refunduje cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je v SR styčným orgánom od zdravotnej poisťovne v EÚ, kde je osoba poistená. Poistenec EÚ čerpá tzv. potrebnú zdravotnú starostlivosť alebo neodkladnú zdravotnú starostlivosť a uhrádza len také poplatky aké platí poistenec v SR. Podľa nariadení EÚ má byť poistenec vyliečený do takej miery, aby mohol sám odísť do svojej krajiny. Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca EÚ v SR tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do svojej krajiny EÚ skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. Dopravu si poistenec rieši sám.

2. Ak sa poistenec EÚ preukáže v SR formulárom E106 alebo prenosným dokumentom S1, ktoré mu vydala jeho zdravotná poisťovňa v EÚ pre účely bydliska v SR u poskytovateľa ZS, ktorý je napojený na verejný systém, slovenská zdravotná poisťovňa poistencovi vydá preukaz zdravotného poistenia s označením EÚ a takýto poistenec z dôvodu bydliska v SR má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť ako poistenci SR a uhrádza len také poplatky aké platí poistenec v SR. Fakturácia prebieha rovnako ako v prvom prípade. Dopravu si poistenec rieši sám.

3. Ak sa poistenec EÚ SR preukáže v SR formulárom E112 alebo prenosným dokumentom S2, ktoré mu vydala jeho zdravotná poisťovňa v EÚ pre účely plánovanej zdravotnej starostlivosti v SR (môže byť aj paliatívny starostlivosť) u poskytovateľa ZS, ktorý je napojený na verejný systém, takýto poistenec má nárok na presne vyšpecifikovanú ZS vo formulároch a uhrádza len také poplatky aké platí poistenec v SR. Fakturácia prebieha rovnako ako v prvom prípade. Dopravu si poistenec rieši sám, ale môže mu ju zabezpečiť (uhradiť) aj zdravotná poisťovňa v EÚ, záleží od právnych predpisov krajiny EÚ.

4. Ak sa poistenec EÚ nepreukáže žiadnym dokladom spomínaným v prvom až treťom bode a jedná sa o potrebnú ZS alebo neodkladnú ZS, alebo ústavnú ZS, ktorá je neodkladná, môžu podľa nariadení EÚ požiadať poskytovateľ ZS napojený na verejný systém, príbuzný, veľvyslanectvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zdravotnú poisťovňu v EÚ o vydanie náhradného certifikátu k európskemu preukazu ZP a postupuje sa rovnako ako v prvom bode.

V týchto prvých štyroch bodoch je vždy dôležité, že sa jedná o poskytovateľa ZS, ktorý je napojený na verejný systém, t.j. má zmluvu so slovenskou zdravotnou poisťovňou.

Postup podľa smernice 24/2011

5. Môže nastať aj iná situácia, ktorú umožnila smernica o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej poistenci môžu vycestovať za poskytnutím zdravotnej starostlivosti kdekoľvek do iných členských štátov a záleží od konkrétneho štátu ako smernicu aproximoval, t.j. či stanovil nejaké výkony, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu alebo nie (SR stanovilo výkony vo vyhláške č. 341/2013 Z. z.) a môžu sa dať ošetriť u akéhokoľvek poskytovateľa ZS bez ohľadu na to, či je napojený na verejný systém alebo nie. V takom prípade ale poistenci sami musia za zdravotnú starostlivosti lekárovi zaplatiť a spolu s dokumentáciou a presne vyšpecifikovanými dokladmi si požiadajú o preplatenie nákladov svoju zdravotnú poisťovňu. Dopravu si rieši poistenec sám. Poistenec iného členského štátu Európskej únie má nárok na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému cenu takejto zdravotnej starostlivosti uhradí priamo. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri určení ceny za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike poistencovi iného členského štátu Európskej únie postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti musia byť rovnaké pre poistenca iného členského štátu Európskej únie ako ceny pre poistenca. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského štátu Európskej únie správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie choroby vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné. Ak sa poistenec iného členského štátu Európskej únie preukáže u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti lekárskym predpisom alebo lekárskym poukazom, ktorý bol vystavený v inom členskom štáte Európskej únie, a nepreukáže sa európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, osoba oprávnená vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny mu vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu za plnú úhradu.

6. Podrobnosti určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.