Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Zubný technik

Na výkon odborných pracovných činností sa vyžaduje získanie:

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore zubná technika, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zubný technik

C) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný technik, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17