Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy » Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve » Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Poruchy autistického spektra

Otázky a odpovede

Aký je legislatívny rámec optimalizácie nemocníc?

Zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti (zákon č. 540/2021 Z. z.) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácií ústavnej starostlivosti (vyhláška č. 316/2022 Z. z.) ako vykonávací predpis. Pre lepšiu orientáciu v štruktúre zákona slúži grafika nižšie.

legislatívny rámec optimalizácie nemocníc 

Čo je kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti a ako sa vyznať vo vyhláške?

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti je proces kedy rozraďujeme nemocničnú starostlivosť do kategórii – medicínskych programov. Každý program má definované medicínske služby a každá medicínska služba pozostáva z výkonov a diagnóz. Napríklad Diagnóza č. Dg. R072 – Prekordiálna bolesť je zaradená v medicínskej službe s názvom Bolesť na hrudníku v medicínskom programe Neinvazívny kardiovaskulárny program.

V rámci kategorizácie je týchto programov 63. Pre každý program sú definované aj požiadavky na časovú dostupnosť danej medicínskej služby, na minimálne počty výkonov, na materiálno-technické ako aj personálne zabezpečenie. Všetky tieto pravidlá a podmienky definuje Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti, ktorú pripravovalo vyše 400 odborníkov.

Nemocnice podľa pravidiel vo Vyhláške č. 316/2022 Z. z. rozdeľujeme do piatich skupín podľa svojho zamerania, tak, že každá skupina nemocníc má definovanú povinnú a doplnkovú programovú štruktúru. Nemocnica musí povinne plniť podmienky pre poskytovanie jednotlivých programov aby mala garantovanú úhradu od zdravotných poisťovní, resp. aby si udržala svoju úroveň zaradenia v rámci každoročného vyhodnocovania siete. Všetky tieto dáta na úrovni nemocníc budú v rámci vyhodnocovania siete každoročne verejne publikované aj s ukazovateľmi kvality.

Orientácia vo vyhláške č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti
Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

• Príloha č. 1 – Programový profil pre každú úroveň nemocnice

Program urgentnej medicíny
 

• Príloha č. 13 – Zoznam medicínskych služieb – limity a čakacie doby pre vybrané MS

Zoznam medicínskych služieb – limity a čakacie doby pre vybrané MS 

• Prílohy 2 – 12: Spôsob určenia medicínskych služieb – algoritmus zaraďovania HP do medicínskych služieb

    • Príloha 2: Spôsob určenia medicínskej služby pre novorodencov

    • Príloha 3: Spôsob určenia medicínskej služby podľa skupiny klasifikačného systému a diagnózy (Traumatologický program)

        •  Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou
        •  Polytrauma a združené poranenia

    • Príloha 4: Spôsob určenia medicínskej služby podľa kombinácie hlavného výkonu, diagnózy, veku pacienta a lokalizácie výkonu

        • Spondylochirurgický program – medicínske služby ako kombinácia výkonu, diagnózy, veku a lokalizácie výkonu

    • Príloha 5: Spôsob určenia medicínskej služby podľa kombinácie hlavného výkonu a diagnózy

        • Traumatologický program
        • Program internej medicíny
        • Neinvazívny kardiovaskulárny program
        • Gynekologický program
        • Program gastroenterológie a hepatológie
        • Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch
        • Reumatologický program
        • Program hematológie a transfuziológie
        • Program klinickej imunológie a alergológie
        • Pôrodnícky program
        • Program detskej oftalmológie
        • Program pediatrickej kardiológie
        • Program pediatrickej imunológie a alergológie
        • Program pediatrickej neurológie
        • Nefrologický program

    • Príloha 6: Spôsob určenia medicínskej služby podľa hlavnej a vedľajšej diagnózy
        • Program pneumológie a ftizeológie (Multirezistentná TBC)

    • Príloha 7: Spôsob určenia medicínskej služby podľa kombinácie hlavného výkonu a odbornosti
        • Program nevaskulárnych intervencií

    • Príloha 8: Výkony priradené do medicínskych služieb pre deti ň

    • Príloha 9: Výkony priradené do medicínskych služieb pre dospelých

    • Príloha 10: Diagnózy priradené do medicínskych služieb pre deti

    • Príloha 11: Diagnózy priradené do medicínskych služieb pre dospelých

    • Príloha 12: Spôsob určenia medicínskej služby podľa špeciálnych pravidiel (Program urgentnej medicíny, Program pre perioperačnú medicíny, Program pre orgánové transplantácie, Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť)

• Príloha č. 14 - Všeobecné indikátory kvality

    • Všeobecné indikátory kvality spoločné pre všetky programy
    • Indikátory pre neoperačné programy
    • Indikátory pre operačné programy
    • Špecifické indikátory pre program a jeho úroveň

• Príloha č. 15 – Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb

Zaradenie nemocníc do siete

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje o prvom podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydáva prvý zoznam kategorizovaných nemocníc.

Ako ministerstvo postupovalo pri zaraďovaní nemocníc do siete
Ministerstvo pri zaraďovaní nemocníc postupovalo podľa zákona č. 540/2021 Z. z. a podľa vyhlášky č. 316/2022 Z. z., ktoré určujú podmienky – kritériá pre zaradenie nemocníc do siete:

    • Spád (stanovuje zákon č. 540/2021 Z. z.)
    • Časová dostupnosť (stanovuje zákon č. 540/2021 Z. z.)
    • Existencia povinných programov (stanovuje vyhláška č. 316/2022 Z. z.)
    • Plnenie minimálnych limitov (stanovuje vyhláška č. 316/2022 Z. z.)
    • Špeciálne personálne zabezpečenie (stanovuje vyhláška č. 316/2022 Z. z.).

Prvé dva roky – 2022 a 2023 zaraďuje nemocnice do siete ministerstvo. Následne v roku 2024 ministerstvo zriadi Komisiu pre tvorbu siete.

Komisia pre tvorbu siete je zložená z 9-tich členov:

    • zástupcu za MZ SR
    • zástupcov za zdravotné poisťovne
    • zástupcu za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
    • zástupcu za Asociáciu pre ochranu práv pacientov
    • zástupcu za Vyššie územné celky
    • zástupcu za asociácie nemocníc.

Bude zriadená aj Rada pre tvorbu siete. Komisia pre tvorbu siete bude rozhodovať o zaraďovaní nemocníc do siete a Rada pre tvorbu siete bude posudzovať námietky a odvolania zo strany nemocníc, po tom čo Komisie pre tvorbu siete rozhodne o zaraďovaní.

Voči prvému podmienenému zaradeniu nie je možné sa odvolať. Následne v roku 2023 bude možné sa odvolať voči zaradeniu v sieti. Po uplynutí lehoty pre splnenie podmienok podmieneného zaradenia budú nemocnice zaradené do siete riadne.

Do 30. apríla každého roku bude možné podať žiadosť o podmienené zaradenie do siete, o podmienené zaradenie doplnkového programu alebo o zmenu úrovne.

Vyhodnotenie siete bude prebiehať periodicky každoročne a bude zverejňované na stránkach MZ SR. Prvé vyhodnotenie siete MZ SR zverejní do júna 2023.

Kedy budú nemocnice povinné plniť podmienky vyplývajúce z ich zaradenia do siete
Nemocnice sa začnú riadiť podľa ich zaradenia v sieti, resp. začnú plniť podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti definované vyhláškou č. 316/2022 Z. z. od 1.1.2024. Do tohto termínu bude zdravotná starostlivosť v nemocniciach poskytovaná v súčasnom režime.

Nemocnice I. úrovne a ich zaradenie do siete
Zaraďovanie do siete ustanovuje § 10 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z.. reforma nemocníc optimalizuje nemocničnú starostlivosť. Polikliniky, ktoré sú súčasťou nemocníc a ktoré poskytujú starostlivosť v ambulanciách, budú naďalej fungovať tak ako doteraz. Kvalitná nemocnica I. úrovne teda poskytne občanom vysoko dostupnú a kvalitnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ako aj jednodňovú či následnú starostlivosť, avšak nie len to – nemocnica prvej úrovne má možnosť poskytovať pomerne veľkú škálu doplnkových programov druhej úrovne, pokiaľ je v regióne potreba (napríklad pôrodnícky program). Práve doplnkové programy predstavujú možnosť ako zachovať a ďalej rozvíjať programy, v ktorých je nemocnica silná a v danom regióne po nich existuje dostatočný dopyt. Na základe doplnkových programov bude nemocnica následne zaradená do siete.

Je však nutné podotknúť, že nemocnica vyššej úrovne primárne prichádza s povinnosťami šírky programov, počtov výkonov, personálu aj techniky. Neplnenie týchto požiadaviek vedie ku kráteniu platieb zo zdravotnej poisťovne a potenciálne aj k zníženiu úrovne. Je preto ekonomicky výhodnejšie mať silnú nemocnicu I. úrovne s kvalitnými doplnkovými programami.

Nemocnice II. až V. úrovne a ich zaradenie do siete
Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí nemocnicu do siete a podmienene určí úroveň nemocnice, ak sú splnené
    a) podmienky pre tvorbu siete, ktoré definuje § 10 zákona č. 540/2022 Z. z.
    b) predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
        1. prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
        2. prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
        3. prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Špecializované nemocnice a ich zaraďovanie do siete
Do siete budú v prvom kvartáli budúceho roka zaradené aj špecializované nemocnice. Špecializované nemocnice sa do siete zaraďujú podľa špecifických pravidiel. Proces zaraďovania špecializovaných nemocníc je ustanovený v zákone č. § 45 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z..

Ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí do prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc aj špecializované nemocnice, ktoré za roky 2019 až 2021 aspoň v jednom z týchto rokov splnili minimálne počty medicínskych služieb niektorého z programov, a povolí im tie doplnkové programy, pre ktoré splnili minimálne počty medicínskych služieb, ak boli stanovené. Úroveň špecializovanej nemocnice sa určí podľa najvyššej úrovne doplnkového programu. Na špecializované nemocnice sa nevzťahuje povinnosť poskytovať všetky povinné programy a doplnkové programy v rozsahu programového profilu nemocnice určeného pri kategorizácii nemocníc.

Systém partnerských nemocníc
Ak hlavná nemocnica nie je schopná samostatne splniť celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu, môže splniť niektoré povinné programy v spolupráci s partnerskou nemocnicou. O partnerských nemocniciach hovorí §19 ods. 3 zákona č. 540/2021 Z. z.

Partnerská nemocnica je nemocnica, ktorá dopĺňa celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu hlavnej nemocnice.

Partnerská nemocnica sa spolu s hlavnou nemocnicou nachádzajú na území rovnakej obce alebo mesta; ak ide o mesto, nesmie byť čas dojazdu osobnou dopravou medzi nemocnicami viac ako 15 minút.

Hlavná nemocnica, ktorá plní programový profil spolu s partnerskými nemocnicami, má s každým prevádzkovateľom nemocnice, ktorá je partnerskou nemocnicou, uzatvorenú zmluvu o spolupráci, v ktorej si prevádzkovatelia nemocníc dohodnú

    • rozsah vzájomného zabezpečenia dostupnosti zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom podľa Zákonníka práce),
    • rozsah vzájomného využívania materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie medicínskych služieb,
    • rozsah a spôsob finančného vyrovnania činností uvedených v prvom bode a druhom bode, ak sa prevádzkovatelia nemocníc na finančnom vyrovnaní dohodli.

Nové nemocnice a ich zaradenie do siete

Podľa §12 ods. 1 zákona č. 540/2021 Z. z.. môže prevádzkovateľ nemocnice každoročne do 30. apríla podať žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete.

Čo znamenajú jednotlivé úrovne nemocníc

Čo znamená I. úroveň?

Čo poskytuje?
Pri nemocnici I. úrovne je dôraz na časovú dostupnosť. Nemocnice I. úrovne budú zamerané na ambulantnú a na jednodňovú starostlivosť. Význam JZS je pre efektívne fungovanie zdravotného systému nezastupiteľný a rozsah tejto starostlivosti sa bude aj v čase naďalej zvyšovať.

Nemenej dôležitou zložkou bude následná starostlivosť. V nemocniciach vyššej úrovne sa budú riešiť komplikovanejšie plánované zákroky a pre potreby následnej starostlivosti a rehabilitácie bude pacient prevezený do nemocníc bližšie k ich domovu a blízkym. Význam následnej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku výrazne vzrastie aj vďaka starnutiu populácie. V dnešných podmienkach je tento sektor výrazne poddimenzovaný.

V neposlednom rade v regiónoch, kde bude existovať potreba, majú nemocnice I. úrovne možnosť poskytovať aj škálu programov pripadajúcich nemocniciam II. úrovne ako doplnkový program (napríklad Program urgentnej medicíny, Pôrodnícky program, Program internej medicíny, Neinvazívny kardiovaskulárny program a.i.). Celkovo nemocnica I. úrovne môže mať až 18 programov I. úrovne, 27 programov II. úrovne, či 5 programov vyšších úrovní.

Práva
Naďalej môže poskytovať všetky programy, ktoré sú pre tieto nemocnice nepovinné, a to rovnako ako dnes po dohode a zazmluvnení zdravotnou poisťovňou (možnosť poskytovania nepovinných programov v nemocnici I. úrovne definuje príloha č. 1 vyhlášky č. 316/2022 Z. z). Povinné programy aj doplnkové programy v tejto nemocnici zdravotná poisťovňa musí zazmluvniť a rovnako tak schválené doplnkové programy.

Povinnosti
Nemocnica je povinná plniť aj limity - počty výkonov, intervencií, alebo hospitalizačných prípadov ak tak stanovili odborníci pre schválený programový profil, ktorý nemocnica poskytuje. Okrem škály programov boli odborníkmi stanovené aj podmienky za akých má nemocnica daný program poskytovať - aký ma mať personál, techniku a aké indikátory kvality má zariadenie plniť. Miera plnenia stanovených podmienok (počtov výkonov, špeciálne personálne, materiálno-technické požiadavky a kvalita) bude každoročne vyhodnocovaná. V prípade nedostatočného plnenia uvedených podmienok – na menej ako 80 %, je stanovený mechanizmus sankčných krokov (od upozornenia cez zníženie úrovne, až po krátenie platieb).

Čo znamená II. úroveň?
Nemocnica na II. úrovni je nosnou v poskytovaní akútnej a plánovanej starostlivosti v regióne. Poskytuje starostlivosť pre okolo 75 % všetkých hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 100.000 a maximálne 220.000 obyvateľov (je tak na Slovensku priestor pre cca 40 nemocníc úrovne II a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnica II. úrovne poskytuje starostlivosť v širokom spektre chirurgických a internistických disciplín. Medicínska služba Odstránenie cudzieho telesa z GIT bude poskytovaná nepretržite v režime 24/7. Nemocnica zabezpečuje dostupnosť povinných medicínskych služieb z klastra pediatrických programov ako nemocničná pediatria, pediatrická hematológia a onkológia, či pediatrická kardiológia.
Nemocnica II. úrovne má povinných 43 programov
, a môže poskytovať aj starostlivosť v rámci 61 doplnkových či 8 nepovinných programov. 51 z týchto doplnkových programov sú z úrovne III. či IV.

Čo znamená III. úroveň?
Nemocnica na III. úrovni poskytuje komplexnú akútnu a plánovanú starostlivos
ť v objeme okolo 17% z celkového počtu hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 450.000 a maximálne 900.000 obyvateľov (7 – 12 nemocníc III. úrovne a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnice III. úrovne poskytujú špecializované komplexné výkony pre pacientov so spektrom kardiovaskulárnych ochorení ako vaskulárne intervencie, cievna chirurgia a arytmológia. Na danej úrovni nemocníc sa budú vykonávať aj neurointervenčné výkony pri cievnych mozgových príhodách. Z chirurgických a internistických výkonov, diagnóz, je to súbor medicínskych služieb vyžadujúci multidisciplinárny prístup k diagnostike a liečbe ochorení. Nemocnice III. úrovne budú poskytovať aj program paliatívnej medicíny pre dospelých.
Nemocnica III. úrovne má povinných 97 programov (pre ktoré musí plniť podmienky kategorizácie ako MTZ, personál, počty výkonov), a môže poskytovať aj starostlivosť v rámci 68 doplnkových či 3 nepovinné programy. 50 z týchto doplnkových programov sú z úrovne IV. či V.

Je nižšia úroveň nemocnice horšia?

Úroveň nemocnice hovorí o tom aké programy, resp. aké programové spektrum a na akej úrovni nemocnica poskytuje. Inými slovami uvedené, úroveň nemocnice nehovorí o kvalite starostlivosti ale o rozsahu starostlivosti. Cieľom reformy je mať rovnako dobré nemocnice I. úrovne, ako aj nemocnice III. úrovne. Samozrejme škála výkonov bude v nemocniciach rôznej úrovne iná a s tým súvisiace aj povinnosti nemocnice v zabezpečení materiálno-technického, personálneho vybavenia, ale aj v kapacite na dostatočný počet výkonov pre plnenie limitov.

Aké medicínske programy môžu jednotlivé nemocnice poskytovať?

Rozdelenie programov v kategorizácii:

Povinné programy
    • Ide o programy, ktoré musí každá nemocnica na príslušnej úrovni poskytovať a plniť (po personálnej, materiálno-technickej stránke, ako aj počtom výkonov) .

Doplnkové programy
    • Rozširujú portfólio medicínskych služieb, ktoré nemocnica poskytuje, a umožňujú tak nemocniciam špecializovať sa a rozvíjať vo vyššej komplexnosti.
    • Nemocnica môže o povolené doplnkové programy požiadať ministerstvo a v rámci tvorby nemocničnej siete sa o ich zaradení rozhodne vtedy, ak je dostatočná potreba v regióne po týchto medicínskych službách.
    • Zaradením doplnkového programu nemocnica musí splniť všetky požadované kritériá – napr., počet výkonov, personálne kapacity, technické vybavenie a pod.
    • Po schválení doplnkových programov ministerstvom budú doplnkové programy hradené z verejného zdravotného poistenia.

Nepovinné programy
    • Ide o typ programu, ktorý MZ SR neschvaľuje a ani nevyhodnocuje.
    • Je na dohode poskytovateľa a zdravotnej poisťovne, či daný program zazmluvní.

Zoznam programov pre jednotlivé úrovne nemocníc:

Prehľad medicínskych programov.

Ako sa môže meniť úroveň nemocnice, ako si požiadať o doplnkový program v budúcnosti?

Každoročne môže nemocnica požiadať do 30. apríla o podmienené zaradenie nemocnice do siete, zvýšenie / zníženie úrovne nemocnice, poskytovanie doplnkového programu. V zákone č. 540/2021 Z. z. to upravuje § 12. Rozhodovanie upravuje § 15, kde sú o.i. definované aj lehoty na riadne zaradenie (min. 24 mesiacov, max 36 mesiacov). Samotné rozhodovanie robí odborná Komisia pre tvorbu siete (9 členný orgán so zástupcami MZ SR, zdravotných poisťovní, poskytovateľov, VÚC, pacientskych organizácií, ÚDZS).

Ako sa počíta geografická dostupnosť?

Zákon definuje podmienky pre geografickú dostupnosť pre jednotlivé úrovne nemocníc. Spád v zmysle zákona č. 540/2021 Z. z. neznamená príslušnosť pacienta k nemocnici (nakoľko má slobodnú voľbu poskytovateľa), ale indikuje časovo najdostupnejšiu nemocnicu pre pacienta osobnou dopravou z miesta bydliska. S použitím dát od zdravotných poisťovní (údaje o mieste pobytu na úrovni obcí) a dát obstaraných od Žilinskej univerzity, ktoré využíva na plánovanie výjazdov aj operačné stredisko záchrannej služby, sa stanoví vážený priemerný dojazd osobnou dopravou k danej nemocnici (§ 2 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z.) ako dostupnosť motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie). Zároveň sa kontroluje aby na úrovni SR 90 % obyvateľov bolo v pozitívnom limite (čiže do istého času) a maximálne 1,5 % bolo nad horným limitom dojazdu. Dostupnosť sa teda kontroluje pre systém ako celok, nie pre jednotlivé nemocnice.

Ako sú riešené čakacie limity?

Podľa § 40 zákona č. 540/2021 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná viesť zoznam čakajúcich pacientov na zdravotnú starostlivosť na základe návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú navrhuje poskytovateľ, teda nemocnica. Vyhláška č. 316/2022 Z. z. v prílohe 13 menuje medicínske služby pri ktorých je nárok na časovú dostupnosť (takýchto medicínskych služieb je cez 700). Zdravotná poisťovňa je povinná tieto zoznamy zverejňovať podľa nemocníc v rozsahu jedinečný identifikačný kód poistenca, dátum zaradenia do zoznamu čakajúcich poistencov, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód medicínskej služby a plánovaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.

Zákon pomenúva aj situácie kedy môže zdravotná poisťovňa prerušiť čas počítania dostupnosti, návrh na iného poskytovateľa, ako aj podmienky a povinnosti zdravotnej poisťovne ak nie je splnená dostupnosť (iný poskytovateľ, nezmluvný poskytovateľ, iný členský štát v tretej inštancií).

Aké má povinnosti poisťovňa a poskytovateľ?

Zdravotná poisťovňa
Podľa § 38 zákona č. 540/2021 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu s každým poskytovateľom zaradeným do siete v práve v rozsahu povinných a doplnkových programov. Povinnosti ohľadom výšky úhrady sa odvíjajú od plnenia podmienok kategorizácie.

Poskytovateľ
Zákon v § 41 a 42 menuje povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou v rozsahu povinných programov danej úrovne nemocnice a všetkých doplnkových programov podľa schváleného programového profilu nemocnice. Nemocnica musí poskytovať všetky medicínske služby v týchto programoch a zároveň musí plniť podmienky kategorizácie.
Nemocnica má povinnosť bezodkladne poskytnúť každému poistencovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť v povinnom programe alebo doplnkovom programe.

Nemocnica má povinnosť navrhnúť poistencovi, ktorý má indikovanú plánovanú starostlivosť, zaradenie do zoznamu čakajúcich poistencov a oznámiť mu predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.

Čo bude nasledovať?

Počas roka 2023 sú plánované nasledovné dôležité míľniky:
    • 03/2023 rozhodnutie o doplnkových programoch
    • 04/2023 podnety na zmenu kategorizácie ÚZS (zmena vyhlášky)
    • metodika pre vyhodnotenie siete
    • 05/2023 žiadosti nemocníc o zmenu v sieti doručené Ministerstvu zdravotníctva
    • 06/2023 prvé vyhodnotenie siete
    • metodika pre indikátory kvality
    • 08/2023 aktualizácia kategorizácie ÚZS
    • 08/2023 vydanie rozhodnutí v prípade zmien
    • 10/2023 zverejnenie zmien v zozname kategorizovaných nemocníc
    • 11/2023 novelizovaná vyhláška o kategorizácii ústavnej starostlivosti
    • 01/2024 plnenie podmienok definovaných vo vyhláške a zákone