Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR

 
Logá OP KŽP
 
 

Projektový zámer


Výzva v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ - OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

www.op-kzp.sk


Názov dopytovo orientovaného projektu: Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR.

Výška nenávratného finančného príspevku: 48 321 756,90 €

Žiadateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR

Obdobie realizácie: 02/2020-05/2022 (s možnosťou predĺženia)

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Úvod
Pandémia spôsobená vírusom SARs-COV-2 zasiahla začiatkom roka 2020 všetky krajiny sveta. Štáty Európskej únie prechádzali pandémiou vo viacerých vlnách. Komisia Európskej únie vypracovala spoločný prístup k testovaniu a dňa 28. októbra 2020 prijala odporúčanie týkajúce sa kritérií výberu rýchlych antigénových testov. Výbor Európskej únie pre zdravotnú bezpečnosť sa 18. februára 2021 dohodol na spoločnom zozname rýchlych antigénových testov na diagnostiku COVID-19, ktorých výsledky budú členské štáty vzájomne akceptovať, a na spoločnom štandardizovanom súbore údajov, ktoré budú zahrnuté do vydávaných osvedčení o výsledkoch testu na COVID-19.

Popis projektu
Cieľom projektu je obstaranie testov na diagnostické testovanie pri podozrení na ochorenie COVID-19. Využitie sa týka najmä skríningového testovania pri komunitnom šírení infekcie v ohniskách a zároveň zohráva významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrolovaní prenosu infekcie. Zastavenie a prevenciu šírenia nákazy v populácii a ochranu jednotlivca možno dosiahnuť pomocou očkovania a monitorovania šírenia koronavírusu prostredníctvom rozsiahleho testovania na diagnostikovanie ochorenia COVID-19.

Realizáciou projektu „Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR“ sa posilní ochrana verejného zdravia obyvateľstva a odolnosť zdravotníckeho systému v čase pandémie COVID-19 prostredníctvom zabezpečenia dostatočného počtu testovacích súprav.

Podporený projekt zabezpečí:

  • včasné diagnostikovanie infikovaných a suspektných pacientov,
  • včasnú detekciu ohnísk nákazy v jednotlivých regiónoch,
  • zníženie rýchlosti a masívnosti šírenia ochorenia Covid-19 v spoločnosti,
  • zníženie rizika šírenia infekčnej choroby medzi zdravotníckym personálom,
  • zvýšenie testovacích kapacít s dostatočným množstvom testov,
  • využiteľnosť testov v prípade poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti najmä z časového aspektu,
  • zvýšenie ochrany zdravia obyvateľov Slovenska.

Hlavná aktivita projektu: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni
Cieľom aktivity je posilnenie manažmentu krízovej situácie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 prostredníctvom zefektívnenia preventívnych postupov zameraných na elimináciu šírenia infekčného ochorenia COVID-19 a zvýšením celkovej testovacej kapacity antigénovými testami.

Podaktivita: A2 Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu
Zahŕňa obstaranie antigénových testov v dostatočnej kapacite tak, aby sa eliminoval ich nedostatok na území SR.

Prostredníctvom implementácie aktivít projektu je plánované naplnenie nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

  • P0401 Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 2
  • PCV03 Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19: 48 299 997,90 
  • PCV10 Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19: 12 545 454 ks