Tlačiť Späť

Domov » Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím » Projekty

Projekty

obr. beet projekty 

Úlohou tímu je prinášať komplexné riešenia zdravotnej politiky založené na svetových poznatkoch vedy o správaní, ktoré sú testované v experimentálnych laboratóriách aj v terénnych experimentoch.

V rámci behaviorálneho prístupu sa vždy snažíme najskôr porozumieť tomu, v akej oblasti zdravotníctva dochádza k neefektivite. Po identifikovaní oblasti sa snažíme stanoviť možné spúšťače daného problému, analyzovať prostredie, ktoré na to vplývajú a formulovať hypotézy, ktoré následne testujeme.

V rámci projektu skvalitnenia darcovstva krvi sme aktívne spolupracovali s NTS SR, kde sme zisťovali aké faktory vplývajú na motiváciou darcov darovať krv. Už počas prvej vlny pandémie sme s NTS SR spolupracovali v snahe zastabilizovať zásobovanie krvou, nakoľko počet darcov začal prudko klesať.

V súčasnosti sa beet zameriava na projekt „Dezinformácie v slovenskom zdravotníctve“, ku ktorému bola pripravená štúdia „Dezinformácie v zdravotníctve z pohľadu lekárov“, ktorá sa zameriava na každodenný boj lekárov s dezinformáciami a bude zverejnená v najbližších dňoch na stránke MZ SR.

V oblasti duševného zdravia v spolupráci so ŠRVŠ a inými neziskovými organizáciami, pracujeme na tvorbe infografík, ktoré budú slúžiť na kampaň „Podpora duševného zdravia študentov“, pretože si uvedomujeme dôležitosť danej témy a taktiež, duševné zdravie je v momentálnej situácii značne poznačené negatívnymi vplyvmi pandémie. V tejto oblasti sme taktiež zahájili projekt s OECD, ktorého výsledkom budú konkrétne behaviorálne intervencie, ktoré sa uplatnia v slovenskom prostredí. Beet je súčasťou pracovnej skupiny vedenou OECD, zameranej na výmenu skúseností medzi krajinami, ktoré aktívne uplatňujú behaviorálne prístupy v praxi. Aj vďaka tejto pracovnej skupine vieme aplikovať behvaiorálne prístupy, ktoré boli v minulosti testované a úspešne zavedené v zahraničí.

Napísali o nás:

Regulatory policy and COVID-19: Behavioural insights for fast-paced decision making, OECD - Dokument popisuje vstupy tvorcov politík v oblasti behaviorálneho prístupu počas pandémie ochorenia Covid-19. Prečo by sa behaviorálne prístupy mali využívať ako súčasť holistickej reakcie na pandémiu a aké výzvy v oblasti riadenia súvisia s behaviorálnymi intervenciami? Dokument predkladá príklady jednotlivých odborných jednotiek členských štátov OECD (vrátane beet) na súčasnú situáciu.


Online:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/regulatory-policy-and-covid-19-behavioural-insights-for-fast-paced-decision-making-7a521805/