Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Nutričný terapeut

Na výkon odborných pracovných činností sa vyžaduje získanie:

A) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava

B) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, Námestie 1. mája 1
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17
Strednej zdravotníckej škole v Žiline, Hlboká cesta 23
Strednej zdravotníckej školy v Bratislave, Strečnianska 20