Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Farmaceut

Na výkon odborných pracovných činností farmaceuta sa požaduje získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe, v študijnom odbore farmácia, ktoré trvá v dennej forme štúdia päť rokov, z toho najmenej štyri roky teoretickej a praktickej výučby na univerzite a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni.
V SR ho možno získať na:

Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta spĺňa aj osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia začaté do roku 1999.