Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Podmienky akreditácie

Podmienky akreditácie pre kurzy inštruktora prvej pomoci a podmienky akreditácie pre kurz prvej pomoci

Podmienky akreditácie pre kurzy inštruktora prvej pomoci

O akreditáciu kurzu inštruktora prvej pomoci určeného na výučbu a didaktiku vyučovania kurzu inštruktora prvej pomoci môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň (vysoká škola, stredná zdravotnícka škola), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, odborná spoločnosť, stavovská organizácia v zdravotníctve alebo iná organizácia, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie kurzu inštruktora prvej pomoci,

 2. vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu kurzu inštruktora prvej pomoci podľa zásad akreditácie schválených AK MZ SR,

 3. zabezpečila zodpovedajúce materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie kurzu inštruktora prvej pomoci.

Náležitosti žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi a projekt je potrebné poskytnúť:
1) 1x originál a 1x fotokópia v tlačenej podobe v hrebeňovej väzbe,
2) 1x v elektronickej podobe na CD nosiči.

Podmienky akreditácie pre kurzy prvej pomoci

O akreditáciu kurzu prvej pomoci môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci,

 2. vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu kurzu prvej pomoci podľa zásad akreditácie schválených AK MZ SR,

 3. zabezpečila zodpovedajúce materiálno-technické a priestorové podmienky na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci.

Náležitosti žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi a projekt je potrebné poskytnúť:
1) 1x originál a 1x fotokópia v tlačenej podobe v hrebeňovej väzbe,
2) 1x v elektronickej podobe na CD nosiči.

Náležitosti žiadosti o akreditáciu:

Žiadosť je potrebné zostaviť v poradí podľa nižšie uvádzaných bodov:

 1. názov, sídlo a právna forma vzdelávacej ustanovizne,

 2. charakteristika činnosti vzdelávacej ustanovizne – dátum jej vzniku, popis profesionálnej orientácie, cieľové skupiny na ktoré sa v oblasti vzdelávania prevažne zameriava, organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, systém a organizácia vzdelávacej činnosti, zamerania a výsledky v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb, medzinárodná spolupráca a pod, ak vzdelávacia ustanovizeň so vzdelávacou činnosťou začína, je potrebné uviesť zámery odbornej a vzdelávacej činnosti,

 3. názov kurzu inštruktora prvej pomoci alebo kurzu prvej pomoci, o ktorého akreditáciu žiadateľ žiada (vzor žiadosti na stiahnutie).

K žiadosti je potrebné priložiť projekt vypracovaný podľa zásad akreditácie, ktorý obsahuje:

 1. študijný program,

 2. pedagogickú dokumentáciu,

 3. lektorský zbor vrátane odborného garanta,

 4. materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie pre uskutočňovanie praktickej časti vzdelávania,

 5. systém kvality ďalšieho vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej udržateľnosti.

Žiadosť a projekt je potrebné predložiť 2 krát v tlačenej podobe (1 originál a 1 kópia v hrebeňovej väzbe) a 1 krát na CD.

Ak žiadateľ žiada o akreditáciu viacerých študijných programov je potrebné, aby každú žiadosť a projekt predložil osobitne so všetkými náležitosťami.