Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Pôrodná asistentka

Na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky sa vyžaduje získanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore pôrodná asistencia, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove