Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Rádiologický technik

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní rádiologický asistent sa vyžaduje získanie

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore rádiologická technika, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Fakulte zdravotníctva
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte zdravotníckych odborov

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17
Strednej zdravotníckej škole v Nitre