Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Vzdelávacie ustanovizne – kontakty

VZDELÁVACIE USTANOVIZNE

V prípade otázok súvisiacich so zaradením do rezidentského štúdia, možnosťami absolvovania špecializačného štúdia, jeho obsahom, výučbovými pracoviskami, kontaktnými osobami, ako aj so spôsobom prihlasovania do rezidentského štúdia môžu záujemcovia kontaktovať Ministerstvo zdravotníctva SR na adrese: rezidenti@health.gov.sk

Kontaktné údaje na zodpovedné osoby:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Mgr. Barbora Šujanováprogramový manažér
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
tel. kontakt: 02/593 70 275
e-mail: barbora.sujanova@szu.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

Programoví manažéri:
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
tel. kontakt: 043/2633 201 VoIP: 41 201
e-mail: jan.svihra@uniba.sk

Mgr. Miroslava Michalková – vedúca oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
tel. kontakt: 043/2633 201 VoIP: 41 201
e-mail: miroslava.michalkova@uniba.sk

Administratívna podpora programu
Ing. Kristína Koppová
tel. kontakt: 043/2633 198 VoIP: 41 198
e-mail: kristina.koppova@uniba.sk

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A
036 01 Martin

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

doc. Ing. Július Kováč, CSc., MBA – programový manažér
tel. kontakt: 055/2341270
e-mail: julius.kovac@upjs.sk

Ing. Nicol Hendrichovská
tel. kontakt: 055/234 1271
e-mail: nicol.hendrichovska@upjs.sk

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Šrobárova 2,
041 80 Košice

PhDr. Alexandra Hiľovská
tel. kontakt: 055/2343326
e-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk

Mgr. Katarína Tomková
tel. kontakt: 055/2343326
e-mail: katarina.tomkova@upjs.sk

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD. – programový manažér
Samostatný referát VVČ, DŠ a ZS
Referát pre špecializačné štúdium a CP
Lekárska fakulta UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava
tel. kontakt: 02/9011 9403
e-mail: eva.petrusova@fmed.uniba.sk