Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Vzdelávacie ustanovizne – kontakty

 

VZDELÁVACIE USTANOVIZNE

 


V prípade otázok súvisiacich so zaradením do rezidentského štúdia, možnosťami absolvovania špecializačného štúdia, jeho obsahom, výučbovými pracoviskami, kontaktnými osobami, ako aj so spôsobom prihlasovania do rezidentského štúdia môžu záujemcovia kontaktovať Ministerstvo zdravotníctva SR na adrese: rezidenti@health.gov.sk

 

Kontaktné údaje na zodpovedné osoby:

  

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Programoví manažéri

Mgr. Barbora Šujanová
tel. kontakt: 0947 924 183
e-mail: barbora.sujanova@szu.sk

Mgr. Zdena Makytová
tel. kontakt: 02/593 70 541
e-mail: zdena.makytova@szu.sk

Mgr. Tomáš Bednárik
tel. kontakt: 02/593 70 181
e-mail: tomas.bednarik@szu.sk

Mgr. Zuzana Kovaľ Schery
tel. kontakt: 02/593 70 275
e-mail: zuzana.scheryova@szu.sk

Mgr. Ingrid Karásková
tel. kontakt: 02/593 70 275
e-mail: ingrid.karaskova@szu.sk

Centrum projektovej podpory
Limbová 12
833 03 Bratislava 37

 

 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE


Programoví manažéri:
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
tel. kontakt: 043/2633 201 VoIP: 41 201
e-mail: jan.svihra@uniba.sk

Mgr. Katarína Rusková – poverená vedením oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
tel. kontakt: 043/2633 396
e-mail: katarina.ruskova@uniba.sk

Administratívna podpora programu
Ing. Kristína Koppová
tel. kontakt: 043/2633 198 VoIP: 41 198
e-mail: kristina.koppova@uniba.sk

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A
036 01 Martin

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

 
PhDr. Lenka Benková – programový manažér
tel. kontakt: 055/2341270
e-mail: lenka.benkova@upjs.sk

Ing. Nicol Hendrichovská – programový manažér
tel. kontakt: 055/234 1271
e-mail:
nicol.hendrichovska@upjs.sk

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Šrobárova 2,
041 80 Košice

Mgr. Katarína Tomková – programový manažér
Tel. č.: (+421 55) 234 3317
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk

Ing. Lenka Žabková – programový manažér
Tel. č.: (+421 55) 234 3317
E-mail: lenka.zabkova@upjs.sk

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

 

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD. – programový manažér
Oddelenie špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy
Lekárska fakulta UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava
tel. kontakt: 02/9011 9403
e-mail: eva.petrusova@fmed.uniba.sk