Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Sestra

Na výkon odborných pracovných činností sestry sa vyžaduje získanie:

A) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

B) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:  

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Strečnianska 20
Strednej zdravotníckej škole v Trnave, Daxnerova 6
Strednej zdravotníckej škole v Nitre, Farská 23
Strednej zdravotníckej škole v Žiline, Hlboká cesta 23
Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku, Dončova 7
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Kukučínova 40
Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach, Mäsiarska 25