Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania

​​Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s p zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky.

Pod dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania sa rozumie poskytovanie zdravotnej starostlivosti najviac v rozsahu 174 hodín za rok.

Občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) alebo občan štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“), ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a prichádza prvýkrát na územie Slovenskej republiky vykonávať dočasne a príležitostne zdravotnícke povolanie, je povinný, ak nepožiadal o vydanie európskeho profesijného preukazu (európsky profesijný preukaz je možné vydať pre zdravotnícke povolania farmaceut, sestra a fyzioterapeut) informácie sú k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/european-professional-card/index_en.htm predložiť MZ SR pred začatím jeho výkonu písomné vyhlásenie.

Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa vyhlásenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu je potrebné ho doručiť aj v listinnej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.

Vyhlásenie obsahuje (vzor vyhlásenia je k dispozícii na stiahnutie tu):

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • miesto trvalého pobytu
 • miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte.

K vyhláseniu je nutné priložiť:

 1. kópiu dokladu totožnosti,
 2. vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka*
 3. doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka*
 4. doklad o tom, že v čase oznámenia nemal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka*
  Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno priložiť čestné vyhlásenie s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne.
 5. úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka,
 6. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku*
 7. doklad preukazujúci bezúhonnosť vydaný v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka*.


​Vysvetlivky:
* ak nejde o doklady vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom Českej republiky.

Pri zmene skutočností preukazovaných dokladmi priloženými k vyhláseniu je zdravotnícky pracovník povinný do ôsmich dní odo dňa, v ktorom k rozhodujúcej skutočnosti došlo, písomne oznámiť MZ SR zmenu a preukázať ju dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.

Ak zdravotnícky pracovník mieni vykonávať zdravotníckeho povolanie na území Slovenskej republiky aj počas ďalšieho kalendárneho roka je povinný opätovne predložiť MZ SR už len vyhlásenie raz ročne.
Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil MZ SR vyhlásenie, je povinný pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať:
a) register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,
b) názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,
c) podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.


Bližšie informácie o dočasnom a príležitostnom výkone zdravotníckeho povolania môžete získať telefonicky v pondelok až štvrtok v čase 10ºº - 11ºº hod. na tel. číslach MZ SR 00421 2 59 373 154 alebo 00421 2 59 373 257.


„Ministerstvo zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov informuje dotknutú osobu, že ňou poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované v informačnom systéme o vnútornom trhu (IS IMI) na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Na základe čl. 19 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu informuje Ministerstvo zdravotníctva SR dotknutú osobu, že má právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov a na vymazanie nezákonne spracúvaných údajov. Ministerstvo zdravotníctva SR opravu alebo vymazanie údajov uskutoční čo najskôr a najneskôr 30 dní od doručenia žiadosti dotknutej osoby.
Informácie o IMI systéme: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_sk.htm