Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby

Zoznam členov Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD)

​​
P.č.:
Meno, priezvisko, titul:
Funkcia:
Funkčné
obdobie:
Pracovná adresa:
Tel. číslo:
E-mail pracovný:
1.
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
predseda 
od 04.10.2021 

 Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta UK Bratislava
– odborný asistent
Kalinčiakova 8
832 32 Bratislava

02/50 117 364 

foltanova@fpharm.uniba.sk

2.
Ing. Peter Čvapek, MBA
podpredseda
od 13.09.2022
Sekcia zdravia – generálny riaditeľ – poverený riadením,
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
02/59 373 273
​3. ​MUDr. František Cisárik, CSc. ​člen ​od 11.08.2021 ​Oddelenie lekárskej genetiky
– vedúci lekár
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Žilina
ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
041/51 106 98
cisgen@fnspza.sk
4.
Ing. Zuzana Matloňová, PhD.
člen
od 20.4.2015
Sekcia európskych programov a projektov
– referent
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ferienčíkova 22
837 52 Bratislava
02/59 373 308
5.
PhDr. Zuzana Mydlová
člen
od 15.08.2021
SCN SR – DFNsP Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
048/472 6547
6.
 MUDr. Gabriela Hrčková
člen
od 1.12.2018
Ambulancia lekárskej genetiky
Detská klinika LF UK a NÚDCH
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 833 40 Bratislava
 421 948 341 466
7.
 PharmDr. Eva Malíková, PhD.
člen
1.6.2017
ŠÚKL
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania
Kvetná 11
825 08 Bratislava
 02/50701314
8.
 Ing. Peter Štepánek

 člen

 od 06.09.2021

člen správnej rady Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb
Kollárova 1, Pezinok 902 01

 0918 893099

 pt.stepanek@gmail.com

9.
Mgr. Lenka Arvová 
člen
od 13.09.2022
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava 5
02/2082 4231
10.
MUDr. Branislav Koreň
člen
od 20.4.2015
špecialista odboru revízií a kontrol
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
11.
MUDr. Iveta Schererová
člen
od 20.4.2015
revízny lekár, manažér odboru metodiky
a schvaľovacích činností
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava
02/20 811 444
12.
MUDr. Claudia Šebová
člen
od 25.5.2021
Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH – primárka, Limbová 1, 833 40 Bratislava
02/59 371 229, 814
13.
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
člen
od 20.4.2015
Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
Klenova 1
833 10 Bratislava
02/59 378 512,
02/59 378 579
14.
MUDr. Aurélia Mojzešová
člen
 od 20.12.2021
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Limbova 1 831 01 Bratislava
0948 400 840 
15.
MUDr. Anna Baráková
člen
od 20.4.2015
Oddelenie vybraných zdravotných registrov – vedúca
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
02/57 269 106
16.
MUDr. Monika Hurná
tajomník
od 1.7.2016
Sekcie zdravia
Odbor zdravotnej starostlivosti – referent
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
02/59 373 417

Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) statut-komisie-mzsr-rd.pdf