Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby

Zoznam členov Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD)

P.č.:
Meno, priezvisko, titul:
Funkcia:
Funkčné
obdobie:
Pracovná adresa:
Tel. číslo:
E-mail pracovný:
1.
MUDr. František Cisarik, CSc.
predseda
od 20.4.2015
Oddelenie lekárskej genetiky – vedúci lekár
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
041/51 106 98
2.
doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD.
podpredseda
od 25.5.2021
Sekcia zdravia – generálny riaditeľ – poverený vykonávaním funkcie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
02/59 373 273
3.
Ing. Zuzana Matloňová, PhD.
člen
od 20.4.2015
Sekcia európskych programov a projektov
– referent
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ferienčíkova 22
837 52 Bratislava
02/59 373 308
4.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
člen
od 20.4.2015
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Fakulta zdravotníctva
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica
048/47 265 66
5.
 MUDr. Gabriela Hrčková
člen
od 1.12.2018
Ambulancia lekárskej genetiky
Detská klinika LF UK a NÚDCH
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 833 40 Bratislava
 421 948 341 466
6.
 PharmDr. Eva Malíková, PhD.
člen
1.6.2017
ŠÚKL
Oddelenie predklinického a klinického posudzovania
Kvetná 11
825 08 Bratislava
 02/50701314
7.
Ing. Beata Ramljaková
člen
od 20.4.2015
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
– podpredsedníčka správnej rady
Kollárova 11
902 01 Pezinok
0903/420 977
8.
MUDr. Beata Havelková, MPH
člen
od 20.4.2015
vedúca odboru zdravotného a revízneho
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
generálne riaditeľstvoMamateyova 17
P.O.BOX 41
850 05 Bratislava 55
02/20 824 638
9.
MUDr. Branislav Koreň
člen
od 20.4.2015
manažér odboru revízií a kontrol
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
10.
MUDr. Iveta Schererová
člen
od 20.4.2015
revízny lekár, manažér odboru metodiky
a schvaľovacích činností
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava
02/20 811 444
11.
MUDr. Claudia Šebová
člen

od 25.5.2021

Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH – primárka, Limbová 1, 833 40 Bratislava
02/59 371 229, 814
12.
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
člen
od 20.4.2015
Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
Klenova 1
833 10 Bratislava
02/59 378 512,
02/59 378 579
13.
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
člen
od 20.4.2015
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia
– vedúci lekár
Neurologická klinika SZU a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
– pracovisko Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
02/48 234 603
14.
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
člen
od 20.4.2015
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta UK Bratislava
– odborný asistent
Kalinčiakova 8
832 32 Bratislava
02/50 117 364
15.
MUDr. Anna Baráková
člen
od 20.4.2015
Oddelenie zdravotných registrov – vedúca
Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava 1
02/57 269 106
16.
MUDr. Monika Hurná
tajomník
od 1.7.2016
Sekcie zdravia
Odbor zdravotnej starostlivosti – referent
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
02/59 373 417

Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) statut-komisie-mzsr-rd.pdf