Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy

Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve

​​​​​
Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F
V mobile Android ...; Hľadať na stránke

Algeziológia

Dokument - súbor v .pdf formáteVertebrogénna bolesť chrbta


Anestéziológia a intenzívna medicína

Dokument - súbor v .pdf formáteSťažené zaistenie dýchacích ciest


Angiológia

Dokument - súbor v .pdf formáteAkútna končatinová ischémia
Dokument - súbor v .pdf formáteHĺbková žilová trombóza
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčania pre diagnostiku a liečbu chronického žilového ochorenia dolných končatín Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčaný postup Slovenskej angiologickej spol. k profylaxii venózneho tromboembolizmu u pacientov s infekciou COVID-19
Dokument - súbor v .pdf formátePeriférne artériové ochorenie dolných končatín – 1. revízia Nové! (účinnosť od 20. marca 2024)
Dokument - súbor v .pdf formátePrevencia a liečba venózneho tromboembolizmu spojeného s malignitou – interdisciplinárny konsenzus
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP Kritická končatinová ischémia
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP Primárny lymfedém


Baby-friendly Hospital Initiative - Interdisciplinárna oblasť

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup starostlivosti o matku a dieťa podľa zásad BFHI - podpora vzťahovej väzby a laktácie - 2. revízia


Cievna chirurgia

Dokument - súbor v .pdf formáteAkútna končatinová ischémia


Dermatovenerológia

Dokument - súbor v .pdf formáteLiečba bazocelulárneho karcinómu
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment nemelanómovej rakoviny kože (NMSC - Non Melanoma Skin Cancer) Rakovina z keratinocytov (KC- Keratinocyte Cancer) Manažment kožného skvamocelulárneho karcinómu (cSCC)


Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Dokument - súbor v .pdf formáteGestačný diabetes mellitus
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment diabetikov 2. typu Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteSyndróm polycystických ovárií
Dokument - súbor v .pdf formáteTechnológie využívané v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Dlhodobá starostlivosť

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexné uspokojovanie potrieb osôb v následnej a dlhodobej starostlivosti
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment včasného zabezpečenia následnej a dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Dokument - súbor v .pdf formáteMultidisciplinárny manažment zdravia dospelých v pobytových zariadeniach dlhodobej starostlivosti
Dokument - súbor v .pdf formátePacientsky a rodinne orientovaná starostlivosť - "PROS"
Dokument - súbor v .pdf formáteRiadenie rizika destabilizácie v dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti


Endokrinológia

Dokument - súbor v .pdf formáteAdrenálne incidentalómy
Dokument - súbor v .pdf formáteCushingova choroba a Cushingov syndróm
Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika a liečba gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov
Dokument - súbor v .pdf formáteFeochromocytóm a paranganglióm
Dokument - súbor v .pdf formáteOsteoporóza - 1 . Revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteSyndróm polycystických ovárií
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický a terapeutický postup o pacienta s hypotyreózou
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický a terapeutický postup u pacienta s hyperprolaktinémiou - 1. revízia


Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexná rehabilitačná liečba po ruptúre LCA
Dokument - súbor v .pdf formáteRehabilitácia po ischemickej cievnej mozgovej príhode
Dokument - súbor v .pdf formáteRehabilitácia v intenzívnej medicíne
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardné diagnostické a terapeutické postupy v rehabilitácii detskej mozgovej obrny


Fyzioterapia

Dokument - súbor v .pdf formáteDetská mozgová obrna - hemiparetická forma
Dokument - súbor v .pdf formáteKlinický štandard fyzioterapie diastázy priameho brušného svalu u žien po pôrode
Dokument - súbor v .pdf formáteKlinický štandard fyzioterapie hyperaktívneho mechúra (OAB) a urgentnej inkontinencie moču žien
Dokument - súbor v .pdf formáteKlinický štandard liečebnej rehabilitácie u seniorov s poruchami rovnováhy a chôdze
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčania pre pľúcnu rehabilitáciu a respiračnú fyzioterapiu post COVID-19 pacientov
Dokument - súbor v .pdf formáteStresová inkontinencia moču žien


Gastroenterológia

Dokument - súbor v .pdf formáteEndoskopická liečba preneoplastických a neoplastických lézií hrubého čreva a konečníka


Geriatria

Dokument - súbor v .pdf formáteHypodermoklýza - subkutánna aplikácia tekutín
Dokument - súbor v .pdf formáteImobilita u geriatrických pacientov
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexné vyšetrenie geriatrické
Dokument - súbor v .pdf formátePredoperačné vyšetrenie u starších pacientov


Gynekológia a pôrodníctvo

Dokument - súbor v .pdf formáteAnémia v tehotnosti - diagnostika, terapia, prevencia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostický a terapeutický manažment myómov maternice - 1. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteHypertenzné ochorenia v tehotnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteInkontinencia moču u žien
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment karcinómu vulvy
Dokument - súbor v .pdf formátePokles panvových orgánov u žien
Dokument - súbor v .pdf formátePrenatálna starostlivosť o nízkorizikovú (fyziologickú) tehotnosť

Dokument - súbor v .pdf formátePrevencia, diagnostika a liečba peripartálneho krvácania - 1. revízia

Dokument - súbor v .pdf formátePrezervácia fertility u dievčat v detskom a adolescentnom veku z onkologických aj neonkologických indikácií
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o ženu s ektopickou graviditou
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o ženu s včasným spontánnym potratom

Dokument - súbor v .pdf formáteUltrazvukové vyšetrenia u viacplodovej tehotnosti

Dokument - súbor v .pdf formáteVedenie pôrodu pri viacplodovej tehotnosti

Reprodukčná medicína

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika, liečba a prevencia porúch plodnosti


Hematológia

Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčanie k urgentným operačným výkonom pri traume pohybového aparátu u pacientov užívajúcich protidoštičkovú a antikoagulačnú liečbu Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Chirurgia

Dokument - súbor v .pdf formáteDivertikulová choroba hrubého čreva


Infektológia

Dokument - súbor v .pdf formáteAkútne vírusové hepatitídy
Dokument - súbor v .pdf formáteEncefalitídy u dospelých
Dokument - súbor v .pdf formáteExantémové infekčné ochorenia
Dokument - súbor v .pdf formáteLymská borelióza
Dokument - súbor v .pdf formátePurulentné meningitídy – 1. revízia Nové! (účinnosť od 20. marca 2024)
Dokument - súbor v .pdf formáteSerózne meningitídy
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup pre zabezpečenie komplexného manažmentu HIV infekcie
Dokument - súbor v .pdf formáteUzlinový syndróm


Kardiochirurgia

Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčanie pre liečbu chlopňových chýb
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčanie pre revaskularizáciu myokardu


Kardiológia

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so stabilnou koronárnou chorobou srdca
Dokument - súbor v .pdf formáteSynkopy
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment pacienta s akútnym koronárnym syndrómom - 1.revízia


Klinická imunológia a alergológia

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika a liečba alergie na bielkoviny kravského mlieka

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika a liečba hereditárneho angioedému - ŠOP

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika, manažment a prevencia reakcií na kontrastné látky
Dokument - súbor v .pdf formáteSekundárne imunodeficiencie
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardné postupy diagnostiky, liečby a prevencie alergie na jed blanokrídleho hmyzu


Klinická logopédia

Dokument - súbor v .pdf formáteAfázia - neuropsychologický prístup podľa A.R. Luriju
Dokument - súbor v .pdf formáteBalbuties, zajakavosť, narušenie plynulosti reči
Dokument - súbor v .pdf formáteDyzartria, Anartria
Dokument - súbor v .pdf formáteElektívny mutizmus
Dokument - súbor v .pdf formáteLogopedický prístup - Logopedická diagnostika a terapia afázie alexie a agrafie
Dokument - súbor v .pdf formáteNarušená komunikačná schopnosť ako symptóm porúch sluchu
Dokument - súbor v .pdf formátePalatolália
Dokument - súbor v .pdf formátePorucha vývinu jazyka a reči
Dokument - súbor v .pdf formátePorucha zvuku reči - dyslália
Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy hlasu
Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy prehĺtania - dysfágia
Dokument - súbor v .pdf formáteTumultus sermonis, brblavosť, narušenie plynulosti reči


Klinická mikrobiológia

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika mikrobiálnych ochorení dolných dýchacích ciest

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika mikrobiálnych ochorení kože a mäkkých tkanív (SSTIs)

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika mikrobiálnych ochorení ucha
Dokument - súbor v .pdf formáteIndividuálne pripravené perorálne mikrobiálne lyzáty (autovakcíny a stock vakcíny) ako alternatívna liečba chronických a recidivujúcich infekcií

Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre Laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický a terapeutický postup pre implementáciu antimikrobiálnej politiky v ústavných zdravotníckych zariadeniach
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický postup pre Mikrobiálne ochorenia horných dýchacích ciest
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný operačný postup pre Mikrobiálne ochorenia očí
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcií vírusom SARS-CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie - 1. revízia


Klinická onkológia

Dokument - súbor v .pdf formáteManažment karcinómu vulvy
Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP Ca cervixu


Klinická psychológia

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment adolescentného a dospelého pacienta s generalizovanou úzkostnou poruchou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment adolescentného a dospelého pacienta s panickou poruchou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment detského, adolescentného a dospelého pacienta s diagnózou sociálna fóbia
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment dospelého pacienta, dieťaťa od 8. rokov a adolescentného pacienta s obsedantno-kompulzívnou poruchou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so závislosťou od alkoholu - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment porúch príjmu potravy
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment pacienta s dissociálnou poruchou osobnosti v klinickej psychológii


Klinická psychológia pre deti a dorast

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment detského a adolescentného pacienta s obezitou a nadváhou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s depresívnou poruchou (F32.)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (F90.0)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta so selektívnym mutizmom (F94.0)
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s poruchami správania (F91)
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formátePsychologický manažment detského a adolescentného pacienta s mentálnou retardáciou
Dokument - súbor v .pdf formáteŠpecifické poruchy vývinu školských schopností


Klinická psychológia pre dospelých

Dokument - súbor v .pdf formáteAgorafóbia
Dokument - súbor v .pdf formáteAkútna stresová reakcia
Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu
Dokument - súbor v .pdf formáteInsomnia
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment dospelého pacienta s depresívnou poruchou a recidivujúcou depresívnou poruchou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment dospelého pacienta s disociatívnou poruchou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment pacienta s emočne nestabilnou poruchou osobnosti, impulzívny typ, hraničný typ - 1. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný psychologický manažment pacienta so somatickým ochorením
Dokument - súbor v .pdf formátePosttraumatická stresová porucha
Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre psychologický manažment dospelého pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou
Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre psychologický manažment dospelých s nadváhou a obezitou
Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre psychologický manažment pacienta so syndrómom demencie
Dokument - súbor v .pdf formáteŠOP – Psychologický manažment akútnej stresovej reakcie, akútnej stresovej poruchy a posttraumatickej stresovej poruchy


Laboratórna medicína

Dokument - súbor v .pdf formáteOdber venóznej krvi


Lekárenstvo

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup pre manažment pacientov s podozrením na akútne infekcie horných dýchacích ciest v podmienkach verejných lekární Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Lekárska genetika

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardné postupy pri použití masívneho paralelného sekvenovania v molekulárno-diagnostickej praxi v rámci identifikácie zárodočných DNA variantov

Onkologická genetika

Dokument - súbor v .pdf formáteŠDLP pre genetickú diagnostiku akútnej myeloidnej leukémie u dospelých (AML)
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnosticko-laboratórny postup pre genetickú diagnostiku chronickej lymfocytovej leukémie (CLL)
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnosticko-laboratórny postup pre genetickú diagnostiku u mnohopočetného myelómu
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnosticko-laboratórny postup pre genetickú diagnostiku u myelodysplastického syndrómu (MDS)


Liečebná pedagogika

Dokument - súbor v .pdf formáteMierna kognitívna porucha
Dokument - súbor v .pdf formáteNefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčaný postup pre poruchy senzorickej integrácie
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčaný postup pre stratu domova v detstve
Dokument - súbor v .pdf formátePorucha primárnych vzťahov v detstve
Dokument - súbor v .pdf formátePsychosociálna rehabilitácia u ľudí so závažnou duševnou poruchou
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o ľudí so spoluzávislosťou
Dokument - súbor v .pdf formáteTraumatické zážitky v detstve - 1.revízia


Manažment rán

Dokument - súbor v .pdf formáteManažment rán


Medicína drogových závislostí

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so závislosťou od alkoholu - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so závislosťou od opioidov
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment pacienta so závislosťou od nikotínu Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Obezitológia

Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku - 2. revízia

Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre chirurgickú liečbu obezity v dospelom veku - 1. revíziaOftalmológia

Dokument - súbor v .pdf formáteLiečba diabetického edému makuly (DEM) anti-VEGF liečbou v režime Treat and Extend
Dokument - súbor v .pdf formáteLiečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly režimom Treat and Extend
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o pacienta s glaukómom

Kerato-refrakčná chirurgia

Dokument - súbor v .pdf formáteChirurgická liečba katarakty
Dokument - súbor v .pdf formáteKeratoplastiky
Dokument - súbor v .pdf formáteRefrakčná chirurgia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o pacienta s keratokonusom


OPS interdisciplinárna – sexuológia

Dokument - súbor v .pdf formáte Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0) Oznámenie o zrušení štandardného postupu (Nové! od 3. apríla 2024)OPS poruchy príjmu potravy

Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre pedopsychiatrickú a psychologickú starostlivosť o deti a adolescentov s mentálnou anorexiou


OPS pre otázky bezpečnosti pacienta

Dokument - súbor v .pdf formáteAdolescenti a lieky
Dokument - súbor v .pdf formáteAntibiotiká
Dokument - súbor v .pdf formáteBezpečné užívanie liekov
Dokument - súbor v .pdf formáteDojčenie a lieky
Dokument - súbor v .pdf formáteHorúčka u detí – Infografika
Dokument - súbor v .pdf formáteHorúčka u dospelých – Infografika
Dokument - súbor v .pdf formáteLiečba infekcií horných dýchacích ciest Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteLiek vs Výživový doplnok
Dokument - súbor v .pdf formáteNovorodenecký skríning
Dokument - súbor v .pdf formátePrebiotiká a probiotiká
Dokument - súbor v .pdf formátePrenatálna starostlivosť Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteRastlinný liek Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteSpinálna muskulárna atrofia (SMA)
Dokument - súbor v .pdf formáteTelesná hmotnosť a lieky
Dokument - súbor v .pdf formáteZápcha u dospelých


OPS pre zdravotnú starostlivosť o obete sexuálneho násilia

Dokument - súbor v .pdf formátePostup pri vyšetrení pri podozrení na sexuálne násilie


Orgánové transplantácie

Dokument - súbor v .pdf formáteVyšetrenie pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky
Dokument - súbor v .pdf formáteVyšetrenie živého darcu obličky


Ortopédia

Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčanie k urgentným operačným výkonom pri traume pohybového aparátu u pacientov užívajúcich protidoštičkovú a antikoagulačnú liečbu Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Ošetrovateľstvo

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment imobilného pacienta - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s deficitom sebaobsluhy a sebaopatery - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s demenciou - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s chronickou ranou - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami prehĺtania - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja malnutrície - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta so sondami - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta v ADOS - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta v dome ošetrovateľskej starostlivosti - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (dieťa) - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (dospelý) - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment pacienta v súvislosti s diagnostickými vyšetreniami - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment v zariadení sociálnej pomoci - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný ošetrovateľský manažment predchádzania vzniku dekubitov u rizikového pacienta - 1. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti

Dokument - súbor v .pdf formáteManažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na veno-venóznej mimotelovej membránovej oxygenácii

Dokument - súbor v .pdf formáteManažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri celkovej anestézii

Dokument - súbor v .pdf formáteManažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri lokálnej (regionálnej) anestézii Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s akútnou bolesťou
Dokument - súbor v .pdf formáteManažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s cievnym vstupom Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Otorinolaryngológia

Dokument - súbor v .pdf formáteKarcinóm hrtana - 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteOtoskleróza


Paliatívna medicína

Dokument - súbor v .pdf formáteAgitovanosť v paliatívnej medicíne
Dokument - súbor v .pdf formáteGastrointestinálne symptómy v paliatívnej medicíne
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment detského pacienta v domácej paliatívnej starostlivosti - 1.revízia
Dokument - súbor v .pdf formátePaliatívna liečba pacienta s renálnym zlyhaním a pacienta po ukončení chronického hemodialyzačného programu na konci života
Dokument - súbor v .pdf formáteRespiračné symptómy v paliatívnej medicíne


Pediatria

Dokument - súbor v .pdf formáteDiferenciálna diagnostika chronických a recidivujúcich (nešpecifických) bolestí brucha u detí a adolescentov
Dokument - súbor v .pdf formáteHorúčka v detskom veku


Pediatrická hematológia

Dokument - súbor v .pdf formáteAutoimunitná hemolytická anémia u detí
Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika a liečba artériovej trombózy u detí


Pediatrická kardiológia

Dokument - súbor v .pdf formáteD-transpozícia veľkých ciev
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment detského a adolescentného pacienta s dg. atrioventrikulárneho septálneho defektu
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta s defektom predsieňového septa v detskom veku
Dokument - súbor v .pdf formáteLekársky manažment detského pacienta s vrodenou valvulárnou aortálnou stenózou pri primeranej veľkosti ľavej komory
Dokument - súbor v .pdf formátePrimárna artériová hypertenzia v detskom veku


Pediatrická nefrológia

Dokument - súbor v .pdf formáteInfekcie močových ciest u detí
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický postup pri pozitívnom výsledku postnatálneho sonografického skríningu vrodených vývojových chýb uropoetického systému - 1. revízia


Pediatrická neurológia

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnosticko-terapeutický štandard pre Lennoxov – Gastautov syndróm


Pediatrická oftalmológia

Dokument - súbor v .pdf formáteNepriechodnosť slzných ciest u detí Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteOdporúčanie pri progresívnej krátkozrakosti u detí Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Pediatrická otorinolaryngológia

Dokument - súbor v .pdf formáteAdenoidné vegetácie u detí
Dokument - súbor v .pdf formáteAkútny zápal stredného ucha v detskom veku
Dokument - súbor v .pdf formáteLaryngomalácia u detí
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný diagnostický a liečebný postup pri kompenzácii poruchy sluchu načúvacími prístrojmi u detí
Dokument - súbor v .pdf formáteTracheotómia detí


Pediatrická reumatológia

Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre komplexný manažment pediatrického pacienta s artritídou pri lymskej borelióze


Pediatrická urológia

Dokument - súbor v .pdf formáteInfekcie močových ciest u detí


Pneumológia a ftizeológia

Dokument - súbor v .pdf formáteHyposaturačné syndrómy asociované so spánkom
Dokument - súbor v .pdf formáteIdiopatická pľúcna fibróza
Dokument - súbor v .pdf formáteSyndróm spánkového apnoe obštrukčného typu u dospelých
Dokument - súbor v .pdf formáteŠDTP pre pacientov s cystickou fibrózou
Dokument - súbor v .pdf formáteTuberkulóza pľúc


Poruchy autistického spektra

Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy autistického spektra – diagnostika - 2. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy autistického spektra – farmakoterapia - 2. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy autistického spektra – manažment autizmu - 2. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy autistického spektra – manažment pacienta - 2. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formátePoruchy autistického spektra – skríning - 2. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)

Dokument - súbor v .pdf formátePreventívna starostlivosť o osoby s poruchami autistického spektra Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri radiačnej nehode/havárii

Dokument - súbor v .pdf formátePoskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám postihnutým radiačnou nehodou alebo radiačnou haváriou
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Primárna pediatria

Dokument - súbor v .pdf formátePediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19 - 1. revízia


Primárna pediatria II. (0 - 3 roky)

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti - 1. revízia


Psychiatria

Dokument - súbor v .pdf formáteAkútny manažment dospelého pacienta so suicidálnym syndrómom v špecializovanej psychiatrickej starostlivosti
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteAnankastická porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteBipolárna afektívna porucha – 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteDemencia pri Alzheimerovej chorobe
Dokument - súbor v .pdf formáteDemencie u chorôb klasifikovaných inde
Dokument - súbor v .pdf formáteDepresívna epizóda – 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteDissociálna porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteEmočne nestabilná porucha osobnosti - 1. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteGeneralizovaná úzkostná porucha
Dokument - súbor v .pdf formáteHistrionska porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteIné poruchy osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta podstupujúceho elektrokonvulzívnu liečbu
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta s trvalými poruchami s bludmi
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami – 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so schizofréniou – 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formátePanická porucha
Dokument - súbor v .pdf formáteParanoidná porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formátePretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu mozgu
Dokument - súbor v .pdf formáteRecidivujúca depresívna porucha – 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteSchizoidná porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteSociálna fóbia
Dokument - súbor v .pdf formáteŠpecifická fóbia
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup pre procesný manažment v súvislosti s hospitalizáciou dospelého pacienta bez informovaného súhlasu na psychiatrickom oddelení (nedobrovoľná hospitalizácia)
Dokument - súbor v .pdf formáteÚzkostná vyhýbavá porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteVaskulárna demencia
Dokument - súbor v .pdf formáteZávislá porucha osobnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteZmiešaná úzkostná a depresívna porucha
Dokument - súbor v .pdf formáteZmiešané poruchy osobnosti


Radiačná onkológia

Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre brachyterapiu
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre kraniálnu stereotaktickú rádioterapiu
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre nenádorovú rádioterapiu
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre paliatívnu rádioterapiu
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre radikálnu rádioterapiu
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre rádioterapiu s modulovanou intenzitou (IMRT)
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre stereotaktickú ablatívnu extrakraniálnu rádioterapiu
Dokument - súbor v .pdf formáteSOP pre stereotaktickú rádiochirurgiu


Rádiológia

Dokument - súbor v .pdf formátePočítačová tomografia - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - 1. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteSkiagrafia a skiaskopia - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - 1. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný operačný proces pre diagnostickú mamografiu - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - 1. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia/Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu - skríningová mamografia - 3. revízia

Diagnostická rádiológia - ca pľúc

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup na výkon prevencie karcinómu pľúc metódou skríningu rizikových skupín – skríning karcinómu pľúc
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)

Diagnostická rádiológia – ca prsníka

Dokument - súbor v .pdf formáteSkríning karcinómu prsníka vo vysokorizikovej populácii žien


Reumatológia

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment o pacientov s reumatoidnou artritídou

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta s osteoartrózou bedrového kĺbu, kolena a ruky
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta s polymyalgia rheumatica Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment pacienta so Sjögrenovým syndrómom – 1. revízia Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Skríningové štandardy

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia/Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu - skríningová mamografia - 3. revízia
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandardný postup na výkon prevencie kolorektálneho karcinómu - metódou populačného skríningu


Spondylochirurgia

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexná starostlivosť o pacienta s poškodením miechy v postakútnej fáze

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexná starostlivosť o pacienta na spinálnej jednotke (SJ)

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexná starostlivosť o pacienta na spinálnej rehabilitačnej jednotke (SRJ)Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Dokument - súbor v .pdf formáteDezinfekcia lôžka pacienta s príslušenstvom
Dokument - súbor v .pdf formáteSterilizácia zdravotníckej pomôcky výrobcom určenej na renováciu
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandard čistenia a dezinfekcie zdravotníckej pomôcky
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandard kontroly účinku čistenia a dezinfekcie zdravotníckej pomôcky
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandard rekonštrukcie endoskopického systému I. kategórie po operačnom výkone


Urológia

Dokument - súbor v .pdf formáteDiagnostika, liečba a prevencia porúch plodnosti
Dokument - súbor v .pdf formáteInkontinencia moču v dospelosti Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)


Vnútorné lekárstvo

Dokument - súbor v .pdf formátePrevencia a liečba venózneho tromboembolizmu spojeného s malignitou – interdisciplinárny konsenzus


Všeobecné lekárstvo

Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti - 2. revízia
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)
Dokument - súbor v .pdf formáteKomplexný manažment dospelého pacienta s prediabetes v ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Dokument - súbor v .pdf formáteStarostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácii (odporúčanie)


Zdravotnícke záchranárstvo

Dokument - súbor v .pdf formáteManažment pacienta s anafylaxiou v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti


Zubná technika

Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandard pre pracovný postup zhotovenia celkovej snímateľnej zubnej náhrady v zubno-technickom laboratóriu
Dokument - súbor v .pdf formáteŠtandard pre pracovný postup zhotovenia čiastočnej snímateľnej zubnej náhrady v zubno-technickom laboratóriu


​ ​​​​​​ ​​​