Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy

Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve

Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F
V mobile Android ...; Hľadať na stránke

Algeziológia

Vertebrogénna bolesť chrbta


Anestéziológia a intenzívna medicína

Sťažené zaistenie dýchacích ciest


Angiológia

Akútna končatinová ischémia
Hĺbková žilová trombóza
Odporúčaný postup Slovenskej angiologickej spol. k profylaxii venózneho tromboembolizmu u pacientov s infekciou COVID-19
Periférne artériové ochorenie dolných končatín
Prevencia a liečba venózneho tromboembolizmu spojeného s malignitou – interdisciplinárny konsenzus
SOP Kritická končatinová ischémia
SOP Primárny lymfedém


Baby-friendly Hospital Initiative - Interdisciplinárna oblasť

Štandardný postup starostlivosti o matku a dieťa podľa zásad BFHI - podpora vzťahovej väzby a laktácie - 2. revízia


Cievna chirurgia

Akútna končatinová ischémia


Dermatovenerológia

Liečba bazocelulárneho karcinómu
Manažment nemelanómovej rakoviny kože (NMSC - Non Melanoma Skin Cancer) Rakovina z keratinocytov (KC- Keratinocyte Cancer) Manažment kožného skvamocelulárneho karcinómu (cSCC)


Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Gestačný diabetes mellitus Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)
Syndróm polycystických ovárií


Dlhodobá starostlivosť

Komplexné uspokojovanie potrieb osôb v následnej a dlhodobej starostlivosti
Manažment včasného zabezpečenia následnej a dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Multidisciplinárny manažment zdravia dospelých v pobytových zariadeniach dlhodobej starostlivosti
Pacientsky a rodinne orientovaná starostlivosť - "PROS"
Riadenie rizika destabilizácie v dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti


Endokrinológia

Adrenálne incidentalómy
Cushingova choroba a Cushingov syndróm
Diagnostika a liečba gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov
Feochromocytóm a paranganglióm
Osteoporóza
Syndróm polycystických ovárií
Štandardný diagnostický a terapeutický postup o pacienta s hypotyreózou
Štandardný diagnostický a terapeutický postup u pacienta s hyperprolaktinémiou - 1. revízia


Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Komplexná rehabilitačná liečba po ruptúre LCA
Rehabilitácia po ischemickej cievnej mozgovej príhode
Rehabilitácia v intenzívnej medicíne
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v rehabilitácii detskej mozgovej obrny


Fyzioterapia

Detská mozgová obrna - hemiparetická forma
Klinický štandard fyzioterapie diastázy priameho brušného svalu u žien po pôrode
Klinický štandard fyzioterapie hyperaktívneho mechúra (OAB) a urgentnej inkontinencie moču žien
Klinický štandard liečebnej rehabilitácie u seniorov s poruchami rovnováhy a chôdze
Odporúčania pre pľúcnu rehabilitáciu a respiračnú fyzioterapiu post COVID-19 pacientov
Stresová inkontinencia moču žien


Gastroenterológia

Endoskopická liečba preneoplastických a neoplastických lézií hrubého čreva a konečníka


Geriatria

Hypodermoklýza - subkutánna aplikácia tekutín
Imobilita u geriatrických pacientov
Komplexné vyšetrenie geriatrické
Predoperačné vyšetrenie u starších pacientov


Gynekológia a pôrodníctvo

Diagnostický a terapeutický manažment myómov maternice - 1. revízia Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)
Hypertenzné ochorenia v tehotnosti
Inkontinencia moču u žien
Manažment karcinómu vulvy
Pokles panvových orgánov u žien
Prenatálna starostlivosť o nízkorizikovú (fyziologickú) tehotnosť

Prevencia, diagnostika a liečba peripartálneho krvácania - 1. revízia

Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu
Starostlivosť o ženu s ektopickou graviditou
Starostlivosť o ženu s včasným spontánnym potratom

Ultrazvukové vyšetrenia u viacplodovej tehotnosti Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

Vedenie pôrodu pri viacplodovej tehotnosti Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

Reprodukčná medicína

Diagnostika, liečba a prevencia porúch plodnosti  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)


Chirurgia

Divertikulová choroba hrubého čreva


Infektológia

Akútne vírusové hepatitídy
Encefalitídy u dospelých
Exantémové infekčné ochorenia
Lymská borelióza
Purulentné meningitídy
Serózne meningitídy
Štandardný postup pre zabezpečenie komplexného manažmentu HIV infekcie
Uzlinový syndróm


Kardiochirurgia

Odporúčanie pre liečbu chlopňových chýb
Odporúčanie pre revaskularizáciu myokardu


Kardiológia

Komplexný manažment pacienta so stabilnou koronárnou chorobou srdca
Synkopy
Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment pacienta s akútnym koronárnym syndrómom - 1.revízia


Klinická imunológia a alergológia

Diagnostika a liečba alergie na bielkoviny kravského mlieka

Diagnostika a liečba hereditárneho angioedému - ŠOP  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

Diagnostika, manažment a prevencia reakcií na kontrastné látky
Sekundárne imunodeficiencie
Štandardné postupy diagnostiky, liečby a prevencie alergie na jed blanokrídleho hmyzu


Klinická logopédia

Afázia - neuropsychologický prístup podľa A.R. Luriju
Balbuties, zajakavosť, narušenie plynulosti reči
Dyzartria, Anartria
Elektívny mutizmus
Logopedický prístup - Logopedická diagnostika a terapia afázie alexie a agrafie
Narušená komunikačná schopnosť ako symptóm porúch sluchu
Palatolália
Porucha vývinu jazyka a reči
Porucha zvuku reči - dyslália
Poruchy hlasu
Poruchy prehĺtania - dysfágia
Tumultus sermonis, brblavosť, narušenie plynulosti reči


Klinická mikrobiológia

Diagnostika mikrobiálnych ochorení dolných dýchacích ciest

Diagnostika mikrobiálnych ochorení kože a mäkkých tkanív (SSTIs)  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

Diagnostika mikrobiálnych ochorení ucha
Individuálne pripravené perorálne mikrobiálne lyzáty (autovakcíny a stock vakcíny) ako alternatívna liečba chronických a recidivujúcich infekcií

ŠDTP pre Laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii

Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre implementáciu antimikrobiálnej politiky v ústavných zdravotníckych zariadeniach
Štandardný diagnostický postup pre Mikrobiálne ochorenia horných dýchacích ciest
Štandardný operačný postup pre Mikrobiálne ochorenia očí
Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcií vírusom SARS-CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie - 1. revízia


Klinická onkológia

Manažment karcinómu vulvy
ŠDTP Ca cervixu


Klinická psychológia

Komplexný manažment adolescentného a dospelého pacienta s generalizovanou úzkostnou poruchou
Komplexný manažment adolescentného a dospelého pacienta s panickou poruchou
Komplexný manažment detského, adolescentného a dospelého pacienta s diagnózou sociálna fóbia
Komplexný manažment dospelého pacienta, dieťaťa od 8. rokov a adolescentného pacienta s obsedantno-kompulzívnou poruchou
Komplexný manažment porúch príjmu potravy
Manažment pacienta s dissociálnou poruchou osobnosti v klinickej psychológii


Klinická psychológia pre deti a dorast

Komplexný manažment detského a adolescentného pacienta s obezitou a nadváhou
Komplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s depresívnou poruchou (F32.)
Komplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (F90.0)
Psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s mentálnou retardáciou
Špecifické poruchy vývinu školských schopností


Klinická psychológia pre dospelých

Agorafóbia
Akútna stresová reakcia
Diagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu
Insomnia
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s depresívnou poruchou a recidivujúcou depresívnou poruchou
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s disociatívnou poruchou
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou
Komplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia
Komplexný psychologický manažment pacienta s emočne nestabilnou poruchou osobnosti, impulzívny typ, hraničný typ - 1. revízia
Komplexný psychologický manažment pacienta so somatickým ochorením
Posttraumatická stresová porucha
ŠDTP pre psychologický manažment dospelého pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou
ŠDTP pre psychologický manažment dospelých s nadváhou a obezitou
ŠDTP pre psychologický manažment pacienta so syndrómom demencie
ŠOP – Psychologický manažment akútnej stresovej reakcie, akútnej stresovej poruchy a posttraumatickej stresovej poruchy


Laboratórna medicína

Odber venóznej krvi


Lekárska genetika

pdf súborŠtandardné postupy pri použití masívneho paralelného sekvenovania v molekulárno-diagnostickej praxi v rámci identifikácie zárodočných DNA variantov

Onkologická genetika

ŠDLP pre genetickú diagnostiku akútnej myeloidnej leukémie u dospelých (AML)
Štandardný diagnosticko-laboratórny postup pre genetickú diagnostiku chronickej lymfocytovej leukémie (CLL)
Štandardný diagnosticko-laboratórny postup pre genetickú diagnostiku u mnohopočetného myelómu
Štandardný diagnosticko-laboratórny postup pre genetickú diagnostiku u myelodysplastického syndrómu (MDS)


Liečebná pedagogika

Mierna kognitívna porucha
Nefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií
Odporúčaný postup pre poruchy senzorickej integrácie
Odporúčaný postup pre stratu domova v detstve
Porucha primárnych vzťahov v detstve
Psychosociálna rehabilitácia u ľudí so závažnou duševnou poruchou
Starostlivosť o ľudí so spoluzávislosťou
Traumatické zážitky v detstve - 1.revízia


Manažment rán

Manažment rán


Medicína drogových závislostí

Komplexný manažment pacienta so závislosťou od alkoholu
Komplexný manažment pacienta so závislosťou od opioidov


Obezitológia

ŠDTP na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku - 2. revízia  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

ŠDTP pre chirurgickú liečbu obezity v dospelom veku - 1. revízia  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)Oftalmológia

Liečba diabetického edému makuly (DEM) anti-VEGF liečbou v režime Treat and Extend
Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly režimom Treat and Extend
Starostlivosť o pacienta s glaukómom

Kerato-refrakčná chirurgia

súbor .pdfChirurgická liečba katarakty  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)
súbor .pdfKeratoplastiky  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)
súbor .pdfStarostlivosť o pacienta s keratokonusom  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)


OPS interdisciplinárna – sexuológia

SP-pre-diagnostiku-a-komplexny-manazment-zdravotnej-starostlivosti-o-dospelu-osobu-s-transsexualizmom-F64-0.pdf Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0) Nové! (účinnosť od 3. marca 2023)OPS poruchy príjmu potravy

ŠDTP pre pedopsychiatrickú a psychologickú starostlivosť o deti a adolescentov s mentálnou anorexiou


OPS pre bezpečnosť pacienta

Adolescenti a lieky
Antibiotiká
Bezpečné užívanie liekov
Dojčenie a lieky
Horúčka u detí – Infografika
Horúčka u dospelých – Infografika
Liek vs Výživový doplnok
Novorodenecký skríning
Prebiotiká a probiotiká
Spinálna muskulárna atrofia (SMA)
Telesná hmotnosť a lieky
Zápcha u dospelých


OPS pre zdravotnú starostlivosť o obete sexuálneho násilia

Postup pri vyšetrení pri podozrení na sexuálne násilie


Orgánové transplantácie

Vyšetrenie pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky
Vyšetrenie živého darcu obličky


Ošetrovateľstvo

KOM imobilného pacienta
KOM pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu
KOM pacienta s deficitom sebaobsluhy a sebaopatery
KOM pacienta s dekubitom
KOM pacienta s demenciou
KOM pacienta s chronickou ranou
KOM pacienta s poruchami prehĺtania
KOM pacienta s poruchami správania
KOM pacienta s rizikom vzniku a rozvoja malnutrície
KOM pacienta so sondami
KOM pacienta v ADOS
KOM pacienta v DOS
KOM pacienta v paliatívnej starostlivosti (dieťa)
KOM pacienta v paliatívnej starostlivosti u dospelých
KOM pacienta v súvislosti s diagnostickými vyšetreniami
KOM predchádzania vzniku dekubitov u rizikového pacienta
KOM v zariadení sociálnej pomoci


Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na veno-venóznej mimotelovej membránovej oxygenácii

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri celkovej anestézii  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s akútnou bolesťou


Otorinolaryngológia

Karcinóm hrtana
Otoskleróza


Paliatívna medicína

Agitovanosť v paliatívnej medicíne
Gastrointestinálne symptómy v paliatívnej medicíne
Komplexný manažment detského pacienta v domácej paliatívnej starostlivosti - 1.revízia
Paliatívna liečba pacienta s renálnym zlyhaním a pacienta po ukončení chronického hemodialyzačného programu na konci života
Respiračné symptómy v paliatívnej medicíne


Pediatria

Diferenciálna diagnostika chronických a recidivujúcich (nešpecifických) bolestí brucha u detí a adolescentov
Horúčka v detskom veku


Pediatrická hematológia

Autoimunitná hemolytická anémia u detí
Diagnostika a liečba artériovej trombózy u detí


Pediatrická kardiológia

D-transpozícia veľkých ciev
Komplexný manažment detského a adolescentného pacienta s dg. atrioventrikulárneho septálneho defektu
Komplexný manažment pacienta s defektom predsieňového septa v detskom veku
Lekársky manažment detského pacienta s vrodenou valvulárnou aortálnou stenózou pri primeranej veľkosti ľavej komory
Primárna artériová hypertenzia v detskom veku


Pediatrická nefrológia

Infekcie močových ciest u detí
Štandardný diagnostický postup pri pozitívnom výsledku postnatálneho sonografického skríningu vrodených vývojových chýb uropoetického systému - 1. revízia


Pediatrická neurológia

Diagnosticko-terapeutický štandard pre Lennoxov – Gastautov syndróm


Pediatrická otorinolaryngológia

Adenoidné vegetácie u detí
Akútny zápal stredného ucha v detskom veku
Laryngomalácia u detí
Štandardný diagnostický a liečebný postup pri kompenzácii poruchy sluchu načúvacími prístrojmi u detí
Tracheotómia detí


Pediatrická reumatológia

ŠDTP pre komplexný manažment pediatrického pacienta s artritídou pri lymskej borelióze


Pediatrická urológia

Infekcie močových ciest u detí


Pneumológia a ftizeológia

Hyposaturačné syndrómy asociované so spánkom
Idiopatická pľúcna fibróza
Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu u dospelých
ŠDTP pre pacientov s cystickou fibrózou
Tuberkulóza pľúc


Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra – diagnostika - 1. revízia
Poruchy autistického spektra – farmakoterapia - 1. revízia
Poruchy autistického spektra – manažment autizmu - 1. revízia
Poruchy autistického spektra – manažment pacienta - 1. revízia
Poruchy autistického spektra – skríning - 1. revízia


Primárna pediatria

Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19 - 1. revízia


Primárna pediatria II. (0 - 3 roky)

Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti - 1. revízia


Psychiatria

Anankastická porucha osobnosti
Demencia pri Alzheimerovej chorobe
Demencie u chorôb klasifikovaných inde
Depresívna epizóda
Dissociálna porucha osobnosti
Emočne nestabilná porucha osobnosti - 1. revízia
Generalizovaná úzkostná porucha
Histrionska porucha osobnosti
Iné poruchy osobnosti
KM s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami
KM s trvalými poruchami s bludmi
KM so schizoafektívnymi poruchami
KM so schizofréniou
Komplexný manažment pacienta podstupujúceho elektrokonvulzívnu liečbu
Panická porucha
Paranoidná porucha osobnosti
Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu mozgu
Recidivujúca depresívna porucha
Schizoidná porucha osobnosti
Sociálna fóbia
Špecifická fóbia
Štandardný postup pre procesný manažment v súvislosti s hospitalizáciou dospelého pacienta bez informovaného súhlasu na psychiatrickom oddelení (nedobrovoľná hospitalizácia)
Úzkostná vyhýbavá porucha osobnosti
Vaskulárna demencia
Závislá porucha osobnosti
Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
Zmiešané poruchy osobnosti


Psychiatria II

Bipolárna afektívna porucha


Radiačná onkológia

SOP pre brachyterapiu
SOP pre kraniálnu stereotaktickú rádioterapiu
SOP pre nenádorovú rádioterapiu
SOP pre paliatívnu rádioterapiu
SOP pre radikálnu rádioterapiu
SOP pre rádioterapiu s modulovanou intenzitou (IMRT)
SOP pre stereotaktickú ablatívnu extrakraniálnu rádioterapiu
SOP pre stereotaktickú rádiochirurgiu


Rádiológia

Počítačová tomografia - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - 1. revízia
Skiagrafia a skiaskopia - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - 1. revízia
Štandardný operačný proces pre diagnostickú mamografiu - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - 1. revízia
Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia/Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu - skríningová mamografia - 3. revízia


Diagnostická rádiológia – ca prsníka

Skríning karcinómu prsníka vo vysokorizikovej populácii žien


Reumatológia

Komplexný manažment o pacientov s reumatoidnou artritídou  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)

Komplexný manažment pacienta s osteoartrózou bedrového kĺbu, kolena a ruky
Komplexný manažment pacienta so Sjögrenovým syndrómom


Skríningové štandardy

Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia/Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu - skríningová mamografia - 3. revízia
Štandardný postup na výkon prevencie kolorektálneho karcinómu - metódou populačného skríningu


Spondylochirurgia

Komplexná starostlivosť o pacienta s poškodením miechy v postakútnej fáze

Komplexná starostlivosť o pacienta na spinálnej jednotke (SJ)

Komplexná starostlivosť o pacienta na spinálnej rehabilitačnej jednotke (SRJ)Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Dezinfekcia lôžka pacienta s príslušenstvom
Sterilizácia zdravotníckej pomôcky výrobcom určenej na renováciu
Štandard čistenia a dezinfekcie zdravotníckej pomôcky
Štandard kontroly účinku čistenia a dezinfekcie zdravotníckej pomôcky
Štandard rekonštrukcie endoskopického systému I. kategórie po operačnom výkone


Urológia

Diagnostika, liečba a prevencia porúch plodnosti  Nové! (účinnosť od 1. júna 2023)


Vnútorné lekárstvo

Prevencia a liečba venózneho tromboembolizmu spojeného s malignitou – interdisciplinárny konsenzus


Všeobecné lekárstvo

Komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti - 1. revízia
Komplexný manažment dospelého pacienta s prediabetes v ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Starostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácii (odporúčanie)


Zdravotnícke záchranárstvo

Manažment pacienta s anafylaxiou v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti


Zubná technika

Štandard pre pracovný postup zhotovenia celkovej snímateľnej zubnej náhrady v zubno-technickom laboratóriu
Štandard pre pracovný postup zhotovenia čiastočnej snímateľnej zubnej náhrady v zubno-technickom laboratóriu