Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

Výzva uzavretá.

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“  

 


Oznámenie o uzavretí Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8


Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

Dátum zverejnenia: 15. marca 2023


Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že dňa 17.02.2023 bola v Obchodnom vestníku č. 34/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ - 1/2022 v znení dodatku č.1.

Schema_SP_SVHZ_1_2022_dodatok1.pdfSchema_SP_SVHZ_1_2022_dodatok1.pdf

Dátum zverejnenia: 2. marca 2023


Zápisnica z rokovania s predstaviteľmi zdravotných poisťovní dňa 13.12.2022

 

Zoznam schválených a neschválených žiadostí k Výzve pre národný projekt s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8 k 21.08.2023.

Zoznam schválených a neschválených žiadostí.pdf

 

Najčastejšie otázky a odpovede k Výzve pre národný projekt s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

Najčastešie otázky a odpovede.pdf
Otazky-a-odpovede-2-cast.pdfOtazky-a-odpovede-2-cast.pdf

 

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom:
 
„Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR) podľa § 26 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.

Hlavným cieľom národného projektu je podpora dostupnosti a posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. MZ SR ako Prijímateľ bude implementovať projekt v spolupráci s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilnými hospicmi, prostredníctvom aktivity s názvom „Podpora odborných kapacít v zariadeniach (ADOS, MOHO)“, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky na stabilizáciu a vytvorenie personálnych kapacít zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií.

 

  1. Výzva + prílohy
  2. Žiadosť + prílohy
  3. Sprievodca + prílohy