Tlačiť Späť

Domov » Zásobníky investičných priorít

Metodický pokyn

Metodický pokyn (súbor v pdf na stiahnutie)
 Metodický pokyn k predkladaniu žiadostí o zaradenie investičného projektu do priorizovaného zoznamu, tvorbe investičného plánu a investičného harmonogramu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Prílohy
Príloha č. 1 - Metodická príručka
Príloha č. 2 - Formulár žiadosti pre priorizáciu budov a infraštruktúry
Príloha č. 3 - Formulár žiadosti pre priorizáciu IT
Príloha č. 4 - Formulár žiadosti pre priorizáciu zdravotníckej techniky
Príloha č. 5 - Formulár žiadosti pre podriadené organizácie žiadajúce o možnosť čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtovej kapitoly MZ SR
Príloha č. 1a – Oblasti podľa CPV kódov
Príloha č. 1b – Životnosť zdravotníckej techniky
Príloha č. 1c – Zoznam priestorov budov s výnimkou

Výzvy
Výzva na predkladanie investičných projektov na zostavenie priorizovaného zoznamu projektov a investičného plánu na roky 2023 – 2028

Výzva na predkladanie investičných projektov na zostavenie priorizovaného zoznamu projektov a investičného plánu na roky 2023 – 2028

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) súlade s úlohou C.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 636/2022 zo dňa 14.10.2022 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, v spolupráci s Ministerstvom financií SR, má za úlohu aktualizovať a zverejniť priorizované investičné plány projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do konca roku 2028, v súlade s Metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov schválenou uznesením vlády SR č. 181/2022, so zohľadnením možností a zdrojov financovania.

V súvislosti s uvedenou úlohou Vám dávame do pozornosti, že sme aktualizovali Metodický pokyn k predkladaniu žiadostí o zaradenie investičného projektu do priorizovaného zoznamu, tvorbe investičného plánu a investičného harmonogramu MZ SR, číslo: Z078106-2022, zo dňa: 03.11.2022 (ďalej len „Metodický pokyn).

V súlade s vyššie uvedeným MZ SR zverejňuje nasledovné:


MZ SR v nadväznosti na uloženú úlohu vládou SR bude aktualizovať priorizovaný investičný plán projektov investičného charakteru a koncesií na roky 2023 – 2028 vo forme, ktorý zohľadňuje potreby nemocničnej starostlivosti so zohľadnením demografie a chorobnosti a vytvárajú model budúcej potreby nemocničnej starostlivosti na Slovensku ako aj základnú predpokladanú typológiu nemocníc. Model vývoja dopytu po zdravotnej starostlivosti bude dopĺňať štruktúru Optimálnej siete nemocníc. Súvisiaca konkretizácia priorizovaného zoznamu projektov / investičného plánu bude zverejnená na webovom sídle MZ SR a následne bude pravidelne aktualizovaná.

Zo strany podriadených organizácií je potrebné vyplnené formuláre žiadostí, v štruktúre a podľa Metodického pokynu, predložiť na MZ SR v termíne najneskôr do 24.02.2023 prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu: investicny.plan@health.gov.sk .

Hlavným cieľom investícií MZ SR je zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a efektívnu ústavnú zdravotnú  starostlivosť za účelom zníženia počtu úmrtí, opakovaných hospitalizácií a operácií a komplikácií spôsobených nevhodne poskytnutou starostlivosťou. Dosiahnutie týchto cieľov je možné dosiahnuť prostredníctvom legislatívneho definovania minimálnych požiadaviek na počet výkonov v nemocniciach, a s tým spojenou koncentráciou výkonov a teda aj skúseností a potrebného vybavenia do väčších nemocníc. Optimálna sieť nemocníc, môže takto následne reflektovať na skutočné regionálne potreby systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aby bola garantovaná časová a geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé špecializácie.

Investíciami do stavieb spĺňajúcich požiadavky zdravotníckych zariadení súčasnosti, pri súčasnom zohľadnení ich energetickej úspornosti a technického vybavenia je možné  dosiahnuť zefektívnenie klinických a prevádzkových procesov zdravotníckych zariadení pri súčasnom dosiahnutí zvýšeného komfortu pre pacientov a personál spolu so znížením  rizika  výskytu nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zároveň zatraktívni prostredie pre absolventov lekárskych fakúlt a zdravotníckych škôl, zároveň budú vytvorené podmienky pre pôsobenie špičkových odborníkov a vytvoria sa podmienky pre retenciu zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach ako jedného z predpokladov zníženia ich odlivu do zahraničia, najmä novej generácie zdravotníckych pracovníkov. MZ SR spracovaný a priorizovaný investičný plán do existujúcich ako aj budúcich zdravotníckych zariadení zároveň vytvorí zároveň priestor pre zabezpečenie kontinuity vedy a výskumu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú výučbovými základňami ako nevyhnutného predpokladu pre kontinuitu pregraduálneho ako aj postgraduálneho vzdelávania.

Zavedením centrálneho modelu riadenia najväčších nemocníc s využitím moderného informačného systému sa zároveň zabezpečí úspora administratívnych personálnych kapacít, procesná efektivita a včasný dosah na ekonomické a medicínske procesy v zdravotníckych zariadeniach. Centralizovaným riadením sa taktiež dosiahnu úspory.
Ďalšia digitalizácia a investície do informačných systémov elektronických zdravotných záznamov, telemedicíny a využitie umelej inteligencie môže merateľne zlepšiť efektivitu zdravotníckych zariadení, kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom.