Tlačiť Späť

Domov

Informácia o možnosti opätovnej dispozície s pohľadávkami - 3. etapa

Vážení veritelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že úspešne prebehol proces oddlženia pohľadávok 3. etapy formou fixného diskontu (ide o pohľadávky so splatnosťou od 1.1.2017 do 31.12.2018) a odo dňa 23.7.2019 dochádza k opätovnému umožneniu dispozície s pohľadávkami v Prehľade pohľadávok, ak je dispozícia s nimi, podľa Vášho rozhodnutia, nevyhnutná. Následne (v 31. týždni) je plánované začatie oddlženia formou Elektronickej aukcie. O jej začiatku budete informovaní notifikáciou.

V elektronickej aukcii bude možnosť oddlžovať pohľadávky so splatnosťou až do 31.12.2018 (spolu so staršími pohľadávkami).

V prípade, ak disponujete pohľadávkami v stave „zaevidovaná“, môžete ich verifikovať a zapojiť do elektronickej aukcie. Rovnako môžete ešte neoddlžené pohľadávky vylúčiť, ak nechcete, aby boli do elektronickej aukcie zapojené. V prípade, ak pohľadávky nevylúčite, budú do elektronickej aukcie zapojené automaticky.

Zároveň si dovoľujeme Vás upozorniť, že termín, dokedy je potrebné vyššie uvedené pohľadávky v systéme EAS verifikovať, pre ich zapojenie do procesu oddlženia formou elektronickej aukcie, je pondelok - 29.07.2019 do 15.00 hod.

Odporúčame Vám sa aktívne zúčastniť a kontrolovať priebeh Elektronickej aukcie, pokiaľ sa do nej zapojíte, pretože pre všetky pohľadávky, ktoré budú v zóne úspešnosti, systém po skončení Elektronickej aukcie automaticky vygeneruje právne záväzné zmluvné dokumenty (definované v Koncepcii oddlžovania), na základe ktorých budú tieto pohľadávky aj reálne oddlžené.

Aktívna účasť spočíva najmä v sledovaní a v práci s pohľadávkami, či pohľadávky sú alebo nie sú v zóne úspešnosti, čo máte možnosť ovplyvniť cez výšku Vami ponúknutej zľavy, aby ste ich oddlžili za podmienok, ktoré sú pre Vás akceptovateľné. Spodná hranica zľavy v Elektronickej aukcií predstavuje 2,5%.

S Vašimi prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Centrum podpory EAS na telefónnom čísle: 0850 111 147 dostupnom pri volaniach zo všetkých sietí v SR, v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu: oddlzovanie@eks.sk.